Tai metas, kai sušyla širdys,
Kai namuose jaukiai dega žvakelės
Ir švelniai kvepia eglutės šakos,
O žmonės dalinasi gerumu ir meile..
Su Šv. Kalėdom!SB "Šatijai" valdyba
 
Picture
 Antrasis naujai išrinktos valdybos posėdis įvyko  2012 10 27 dieną. Jame dalyvavo visi devyni valdybos nariai.
 Valdybos posėdžio protokolą skaitytojai gali pamatyti žemiau, po čia pateiktos apžvalgos ir paaiškinimų.

 Pirmu klausimu dėl SB priklausančių statinių įteisinimo valdybos narius informavo pirmininkas J.Savickas, kuris ir daro visus tam reikalingus žingsnius. Statinių įteisinimo procesas vyksta sėkmingai Pastatui, kuriame vyksta sodininkų susirinkimai,  jau suteiktas adresas: Centrinė gatvė 47 A.
    Ateinančią vasarą visuotiniame sodininkų susirinkime, kuomet bus tvirtinami nauji įstatai, bus galima į Įstatus įrašyti šį adresą , kaip oficialų sodininkų bendrijos adresą ir jo nebekaitalioti.  Įstatai privalės būti keičiami, nes jie yra beviltiškai pasenę ir turėjo būti pakeisti jau prieš kelis metus.

    Antru klausimu, valdyba nutarė nukelti kelių remonto darbus į pavasarį: remontuoti kelius šiais metais nebeįmanoma spėti, be to, anksti pavasarį bus galima tikėtis žemesnių darbų kainų, negu yra šiuo metu.

    Sprendžiant einamųjų reikalų klausimus, valdyba nutarė:

   3.1  Konstatavo, kad ankstesnė valdyb2012 09 17 posėdyje negalėjo priimti jokių sprendimų, nes posėdyje dalyvavo tik šeši valdybos nariai.
   Minėto posėdžio protokole nurodoma, kad posėdžio metu į sodininkų bendrijos narius priimti du nauji nariai. Pagal SB "Šatijai" įstatus, nauji nariai priimami visuotiniame susirinkime, o ne valdybos posėdžiuose. Be to, vienas iš narių buvo priimtas, neturint tam veiksmui pateisinančių dokumentų. Abu šiuos asmenis apie priimtą sprendimą nutarta informuoti raštu.

  3.2 Vykdant visuotinio susirinkimo sprendimą, nutarta įpareigoti pirmininką paruošti ir išsiųsti raštą advokato M.Badaro kontorai dėl sutarties nutraukimo.

  3.3 Išduodama pažyma dėl sodo namo rekonstrukcijos sodininkui G.Siručiui. Sodininkas jau yra įmokėjęs 500,- Lt.
       Skaitytojų prašau ypač atkreipti dėmesį į šį klausimą. Buvęs pirmininkas yra prirašęs daug tokių pažymų-leidimų. Visose tokiose pažymose yra nurodęs, kad jas rašo valdybos vardu, nurodęs ir posėdžių protokolų numerius. Tačiau egzistuojančiuose realiuose buvusiuose protokoluose jūs nerasite jokios informacijos apie išduotas tokias pažymas. Čia mes kalbame ne tik apie tai, kad pažymas išduoda valdyba, bet ir apie tai, kad už tokias pažymas turi būti apmokėta po 500,- Lt . Slepiant nuo valdybos tokią informaciją, atsiranda galimybės piktnaudžiauti. Ar buvo piktnaudžiaujama tuo, niekas, net ir revizinė komisija, niekados netikrino.

    3.4 Papildomų komentarų neturiu.

  3.5 Nelegalus statinys šalia 399 sklypo yra avarinės būklės (aiškiai matoma) ir kelia grėsmę žmonių saugumui. Todėl nutarta imtis veiksmų surasti šio statinio savininką ir susitarti dėl statinio nugriovimo arba sutvarkymo.

  3.6 Konstatuota, kad pernai metais sodininkas, valęs su traktoriumi sodo kelius dirbo labai gerai. Nutarta susisiekti su šiuo sodininku, aptarti galimybes valyti kelius žiemos periodu.
Tuo pačiu, paanalizuoti, ar yra kitokių galimų kelių valymo variantų ir kokios yra tokių alternatyvių variantų sąlygos ir kainos..

   3.7  Papildomų komentarų neturiu.

   3.8  Perdavus elektros ūkį LESTO, žymiai sumažėjo darbų, kuriuos dirba iždininkas, apimtys. Be to, nuolat augant minimaliam darbo užmokesčiui, didėja ir iždininko, atlyginimas. Tuo pačiu nepagrįstai didėja ir sodininkų bendrijos išlaidos Jau dabar iždininko atlyginimas yra, daugumos valdybos narių nuomone, per didelis ir neatspindi atliekamo darbo krūvio. Ypač tai pasakytina apie žiemos periodą. 
    Valdyba  pagal įstatymą neturi įgaliojimų nustatyti atlyginimo dydžio. Nutarta ieškoti būdų, kaip šią problemą spręsti.

        Valdybos posėdžio protokolas pateikiamas žemiau:

            SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis