Picture
Kviesdamas į šį valdybos posėdį, pirmininkas nurodė, kad bus aptariamas klausimas dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo.

Posėdyje dalyvavo ir revizinės komisijos pirmininkė Dainora Mockienė. Posėdžiui pirmininkavo Č.Pijoraitis, sekretoriavo valdybos narė O.Liutkauskienė.

Posėdis prasidėjo nuo revizinės komisijos patikrinimo akto apie sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą perskaitymo.

Su aktu galima susipažinti oficialioje sodų bendrijos svetainėje. Aptarsime tik keletą su tuo aktu susijusių klausimų.

Revizinę komisiją sudaro trys nariai. Nebūdami  finansų ar apskaitos specialistais jie per 4-5 valandas patikrino visą sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą.  Vargu, ar tai neįmanoma net ir specialistams.

Kaip supratau, pagrindinai revizijai buvo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuos tvarko iždininkas K. Mačiulaitis.

Tačiau tam, kad pilnai patikrinti ūkinę-finansinę veiklą, reikia ir valdybos posėdžių protokolų, sutarčių bylos, siunčiamų -  gaunamų raštų registracijos žurnalo ir pačių raštų bylos ir pan.

Kadangi nebuvo žinoma, kad dalyvaus revizorė, klausimus teko pateikti neturint galimybių iš anksto juos paruošti.

Pateikti klausimai ir revizorės atsakymai:
         1.  Ar buvo tikrinamas faktinis pinigų likutis kasoje?
         Atsakymas: Ne.

      2. Ar skaičiuojant pagal pirminius kiekvieno mėnesio atlyginimo išmokėjimo žiniaraščius, bendra suma sutampa su iždininko pateiktais suminiais rezultatais?
          Atsakymas: pagal pirminius kiekvieno mėnesio dokumentus bendros sumos netikrinome.

        3. Ar sunaudotos ūkio reikmėms medžiagos nurašomos pagal medžiagų nurašymo aktus ir kas tuos aktus yra pasirašę?
          Atsakymas buvo neužtikrintas - "nepamenu" ar kažkas panašaus.

Pasikartosiu, ką ir sakiau per posėdį: nieko asmeniško neturiu prieš revizinės komisijos narius ir pirmininkę. Tačiau mums (sodininkams, valdybai, susirinkimui) reikalinga revizinė komisija, galinti kiaurai peršviesti visus ūkinės - finansinės veiklos pakampius, surasti,  jei tokių yra, paslėptus dalykus ar padarytas klaidas. Revizinė komisija turi būti mūsų akys, ausys ir rankos. Apskaitoje ir veikloje reikalingas ne tikėjimas, kad viskas gerai, bet žinojimas, kad viskas gerai.

Bet grįžkime prie klausimų.

        1. Tiek šįmet, tiek pernai likutis kasoje yra artimas 13 000,- Lt
        Kodėl, jei pernai dar buvo renkami pinigai už sodininkų sunaudotą elektrą, o šįmet jau ne, todėl kasos apyvarta žymiai sumažėjusi? Be to, valdyba yra nusprendusi neleisti iždininkui laikyti tokių didelių likučių kasoje, bet jis, kažkodėl, valdybos sprendimo nevykdo.

    2. Analizuodamas iždininko finansinę ataskaitą pastebėjau, kad iš viso pinigų yra išmokėta daugiau, negu kad turėtų būti išmokėta dviems darbuotojams (pirmininkui ir iždininkui) per metus. Todėl man kilo įtarimas, ar nebuvo išmokėta pinigų dar kam nors.  Mano spėjimas galiausiai pasitvirtino: iždininkas po ilgų dokumentų nagrinėjimų galiausiai prisiminė, kad pernai metais gegužės mėnesį buvo išmokėta atostogų kompensacija užpernai atleistam pagalbiniam darbininkui.
        Apie tai jau esu rašęs, todėl galiu tik priminti, kad maždaug 1500 Lt  išlaidų, susijusių su šia kompensacija - yra vėjais paleisti mūsų pinigai. Kodėl? Todėl, kad pagalbinis darbininkas nebuvo apkrautas darbais ir atostogauti turėjo būti išleistas dar tada, kai buvo įdarbintas (užpernai rudenį).
       Beje, dėl atostogų kompensacijų galime turėti ir dar didesnių išlaidų.
   Valdyba yra įpareigojusi pirmininką ir iždininką žiemos metu, kai sumažėję darbų apimtys, išnaudoti eilines atostogas. Man pasidomėjus, ar taip yra daroma, iždininkas informavo, kad praėjusią žiemą nei pirmininkas, nei iždininkas neatostogavo. Todėl, jei pirmininkas nebus išrinktas dar vienai kadencijai, už kiekvienus metus išmokama atostogų kompensacija sodų bendrijai kainuos daugiau kaip 2100,- Lt.  Prisiminus dar ir tai, kad pagalbiniam darbininkui sodų bendrija, vadovaujama pirmininko Č. Pijoraičio, žiemos metu mokėjo 1200,- Lt atlyginimą, o ypatingų darbų, apart nendrių epizodinio pašienavimo, nebuvo daroma,  galiu daryti išvadą, kad pirmininkas negalvoja apie mūsų bendrijos pinigų racionalų panaudojimą.

    3. Paklausus apie medžiagų nurašymo aktus, iždininkas pateikė, reiktų suprasti, tokį "aktą". Jame buvo išvardintos sunaudotos medžiagos, "dokumento" data, pirmininko pavardė. Tačiau nebuvo jokio parašo, jokios komisijos narių sąrašo su parašais. Tai buvo ne medžiagų nurašymo aktas, o niekinis popiergalis.
       Žodžiu, kur pažiūrėsi, ten problemos.
   
   
Pagaliau buvo prieita prie klausimo dėl susirinkimo organizavimo. Nepasakosiu apie tai, kad buvau užsipultas dėl to, kad kažkas pasirašė du kartus, kad iždininkui pasirodė, jog kažkuris parašas yra netikras. Neverta kalbėti ir apie tai, jog tuos sąrašus jie (pirmininkas su iždininku) įvertino, kaip vertus pakabinimui ant lauko tualeto vinies. Tiek to, ponų valia. Betgi gerbiamieji, ką jūs stengiatės paneigti?  Kad susirinkimą reik organizuoti pagal įstatymą!?

Pirmininkas valdybai pateikė laikraštį "Kauno diena", kuriame yra atspausdintas skelbimas apie SB "Šatijai" ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, įvyksiantį  rugpjūčio 11 d. 14 val. Balsuojama nebuvo, tačiau, reik suprasti, kad valdyba, tyliu pritarimu, sutiko, kad susirinkimas įvyktų rugpjūčio 11 dieną.

Dėl sutarties su interneto tiekimo kompanija, kuri iškėlusi anteną ant SB vandens cisternos.
Atvirai pasakius, nežinau, ar tokia sutartis yra.
Viename iš posėdžių pirmininkas informavo, kad  šįmet yra pasirašęs tokią sutartį, pagal kurią sodų bendrija gauna po 100,- Lt  per mėn. Tačiau jau sekančiame posėdyje jis atsinešė ne sutartį, o tik sutarties projektą, datuotą 2012 07 mėn. (be parašų, antspaudų).
Dar sekančiame posėdyje , t.y. paskutiniame, apie kurį kalbama šiame straipsnyje , jis atsinešė, jo žodžiais tariant, sutartį su ta interneto kompanija, neva tai galiojančią nuo 2008 metų. Tačiau, pastebėjus, kad ta sutartis yra be parašo ir antspaudo, iždininkas pasiūlė greitą išeitį - čia pat pasirašyti sutartį. Pirmininkas taip ir padarė. Taigi, 2008 metų sutartis valdybos narių akivaizdoje buvo pasirašyta 2012 metų liepos 27 dieną.

Ką apie tai pasakytų teisininkai? Ar tik mes nebuvome dokumento klastojimo liudininkais?

Kalbant apie sutarčių galiojimą, kyla rimtų abejonių, ar pirmininko pasirašytos sutartys yra iš viso galiojančios. Kodėl? Todėl, kad pirmininkas 2009 metais neperregistravo savo ir naujai išrinktos valdybos įgaliojimų Juridinių asmenų registre.
Tai padaryti privalu kas tris metus. Todėl iš viso galima abejoti pirmininko ir dabartinės valdybos sprendimų teisėtumu.
Sunkiai suvokiamas apsileidimas...

Artėja sodininkų ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Kviečiu sodininkus būti aktyviais, ateiti į susirinkimą išklausyti informacijos, paaiškinimų ir atsakingai išrinkti naują valdybą ir iš tos naujos valdybos narių- naują pirmininką.

Iždininkas K. Mačiulaitis aktyviai agituoja už dabartinį pirmininką. Tai šiek tiek nesuprantama: kas juos taip surišo į vieną mazgą? Mano nuomone, jei dabartinis pirmininkas būtų išrinktas dar vienai kadencijai, tai būtų vienas iš labai blogų variantų. Reikalingas naujas pirmininkas ir valdyba, kurie galėtų dirbti sodų bendrijai reikalingus darbus kvalifikuotai, sąžiningai ir be neaiškių, nesuprantamų veiksmų.

Taip pat būtina pagalvoti ir apie tai, ar tikslinga, kad į valdybą būtų renkamas iždininkas. Tai susiję su tuo, kad iždininkas kaip darbuotojas, tampa pavaldus pirmininkui ir gali būti pirmininko įtakojamas.  Dabar, mano nuomone,  matome būtent tokią situaciją.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis    

?!
8/26/2012 09:59:59 pm

Ponas būdamas "specialistas" ir SB valdybos narys nei karto kažkodėl nesiteikėte dalyvauti revizinės komisijos atliekamuose patikrinimuose. Tikriausiai todėl, kad neabejojate, jog finansinė veikla vykdoma gerai ir jokių nusižengimų nerastumėte. Bet, dalyvavus patikrinime ir neradus nusižengimų, negalėsite taip įžūliai juodinti iždininko bei visos bendrijos!

ReplyLeave a Reply.