Picture
      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-943 patvirtintomis taisyklėmis, bus finansiškai remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, kurie ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje, t. y.
kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. 
      Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija
(pastaba: žr. komentarą straipsnio apačioje).
------------------------------------ Norėdami skaityti toliau spauskite "Read More" ----------------------------

Picture
    Pareiškėjas teikia individualiai tik vieną paramos paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie ŽŪM, Kauno teritoriniam skyriui. Paramos paraiškos forma pateikiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt. Paramos paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos  notariato įstatymo nustatyta tvarka. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Prašomos paramos suma yra ne didesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) litų.

Pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti:
       1. Paprastojo remonto aprašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte, parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), reikalavimus, bei statybą leidžiantį dokumentą, parengtą pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), reikalavimus;
       2. Savivaldybės patvirtinimą, kad nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas), į kurį investuojama ir kuris tiesiogiai susijęs su projektu, yra inventorizuotas pagal Asbesto  turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2009, Nr. 61-2437);
 
Gyventojai turi kreiptis:
        1.Dėl paprastojo remonto aprašo gavimo į Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyrių, 226 kab., tel. (37) 30 55 20, Savanorių pr. 371.
        1.Dėl Savivaldybės patvirtinimo, kad namas yra inventorizuotas (pagal užpildytas anketas seniūnijose) pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, į Savivaldybės Aplinkos skyrių, 413 kab., tel. (37) 30 55 47.
        1.Dėl gyvenamosios vietos deklaracijos į savo seniūnijas.
        2.Užpildytą paramos formą su aukščiau minėtais dokumentais pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM, Kauno teritoriniam skyriui, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, tel. (37) 30 85 50.
 
  Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:
        1.1. išlaidos, skirtos kaimo estetinei gerovei kelti:
        1.1. projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki utilizavimo vietos  paslaugų pirkimas;
        1.2. statybinių (stogo keitimo) medžiagų įsigijimas:
                1.2.1. izoliacinis sluoksnis;
                1.2.2. stogo danga;
                1.2.3. kraigas;
                1.2.4. vėjalentės;
                1.2.5. karnizai-laštakiai;
                1.2.6. lietaus nuvedimo sistema;
                1.2.7. sniego užtvara;

Pirmumo kriterijai:
         1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;
         2. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis daugiavaikę šeimą;
         3. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis mažamečių ir (arba) kaimo mokyklą lankančių
vaikų;
         4. pareiškėjas vykdo ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo;
         5. pareiškėjas grįžęs iš emigracijos.
 
        Kilus klausimams dėl šiferio stogų keitimo programos gyventojus prašome skambinti  Aplinkos skyriaus vyr. inžinierei Jolantai Valiulytei tel.: 8 (37) 30 55 47.
 
KRS inf.

Norėdami skaityti straipsnį Kauno raj. savivaldybės puslapyje spauskite čia ir naujienų skilties puslapiuose raskite straipsnį.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMENTARAS

      Šiose asbestinių stogų dangos keitimo taisyklėse yra vienas sodininkus galintis nuliūdinti punktas (pirmos pastraipos paskutinis sakinys): "Parama projektui neteikiama, jei jo įgyvendinimo vieta - savivaldybės centras arba sodo bendrija".

       Turiu informuoti sodininkus, kad įvairios Lietuvoje veikiančios sodininkų asociacijos ir susivienijimai deda pastangas, kad šis punktas būtų pakoreguotas taip, kad asmenys, nuolat gyvenantys sodų bendrijose ir jose deklaravę gyvenamąją vietą, galėtų pasinaudoti šia parama.

         Tinklalapio www.satijai.lt leidėjaiLeave a Reply.