Picture
   Posėdyje dalyvavo 7 valdybos nariai (posėdžiui įpusėjus vienas valdybos narys dėl laiko stokos išėjo).

  Pirmu klausimu pagal pirmininko sudarytą darbotvarkę turėjo būti aptariama revizinės komisijos ataskaita apie metinio patikrinimo rezultatus. 

    Kadangi posėdyje nedalyvavo niekas iš revizinės komisijos narių, dalis valdybos išsakė nuomonę, kad tuomet jų ataskaitos ir nėra prasmės nagrinėti. Kiek teko pamatyti tą revizinės komisijos ataskaitą, kaip įprasta, joje surašyti finansiniai duomenys iš iždininko vedamos apskaitos ir standartiniai teiginiai apie tai, kad kažkokių esminių pažeidimų nenustatyta.

   Beje, atkreipsiu sodininkų dėmesį į tai, kad pagal valdybos sprendimą, revizijoje turėjo dalyvauti kai kurie valdybos nariai. Deja, pirmininkas su iždininku nusprendė kitaip ir apie atliekamą reviziją neinformavo, dalyvauti patikrinime nepakvietė.


    Su revizine komisija ramu -  nieko blogo neras. O koks valdybos narys gali ką nors ir iškapstyti.

   Ir iškapstė - sakyčiau skandalingą informaciją. Tam nereikėjo net dalyvauti revizinės komisijos darbe, pakako valdybos posėdžio. Bet apie viską iš eilės.

    Posėdžio metu iždininkas susirinkusiems valdybos nariams pateikė metinę finansinę ataskaitą. Pradėjus gilintis į pateiktą informaciją, buvo atkreiptas dėmesys į vieną sodininkų bendrijos pajamų eilutę, kuri buvo suformuluota maždaug taip:
   "Pajamos iš interneto tiekimo bendrovės už elektrą" (nurodytas bendrovės pavadinimas sutrumpintomis raidėmis ir suma - keli šimtai litų).

     Paklausus, kaip suprasti tokias pajamas už elektrą, pirmininkas paaiškino, kad tai pajamos ne už elektrą, o už nuomą - bendrovė iškėlė anteną ant metalinio statinio, ant kurio stovi ir mūsų laistymo cisterna ir jis su ta bendrove šiemet sudaręs sutartį, kad ji mokėtų nuomos mokestį. Pirmininko žodžiais tariant, nuomos mokestis sutartas 100,- Lt per mėnesį.

   Nuo kada sudaryta sutartis, pirmininkas negalėjo tiksliai pasakyti, valdybos nariams sutarties nepateikė, todėl ir tos sutarties sąlygos nežinomos. Nekalbu net apie tai, kad pirmininkas sutartis gali sudaryti tik valdybos sprendimu.
      Įprasta savivalė, nieko naujo.

   Tuomet iždininkas patikslino, kad į tą nuomos kainą įeina ir sunaudota antenos darbui elektra, todėl toje ataskaitoje jis parašęs "Pajamos už elektrą".
    Pirmininkas patikslino iždininką, kad tos elektros sunaudojama labai menkai. Be to, visa elektra dabar yra LESTO, ta interneto bendrovė elektrą perka iš LESTO ir mes čia su ta elektra nesusiję (patarimas sodininkams - tikrinkite pirmininko teikiamą informaciją, nes kartais jis būna ne visai tikslus).

     Klausimas: Kiek antena sunaudoja  elektros per mėnesį?
     Pirmininko atsakymas - už keletą litų per mėnesį, iki šimto per metus.
     Iždininkas patikslino, kad elektros sunaudojama antenai maždaug 70 kwh per mėnesį.           
     (Mano žiniomis elektra antenai naudojama sodininkų bendrijos, o ne LESTO ).
   Nei pirmininkas, nei iždininkas negalėjo pateikti valdybai nei sutarties, nei bent vienos tos kompanijos išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Net pilno įmonės pavadinimo neprisiminė - tik raidžių trumpinį.

      Žodis po žodžio susidėliojo įdomus vaizdelis: antena ant cisternos bokšto stovi jau keli metai. Jei gerai pamenu ji pastatyta prieš 4 ar 5 metus. Ir per tuos metus sodininkų bendrija negavo už bokšto nuomą antenai nei už naudojamą jai elektrą nė vieno lito. Pasirodo, visą tą laiką sodininkų bendrija tiekė antenos darbui nemokamai (?)  elektrą. Tokios versijos nei pirmininkas, nei iždininkas per valdybos posėdį nepaneigė.
       Iš kokių pinigėlių?  Iš mūsų visų įvairiais būdais suneštų į sodininkų bendrijos kasą.

       Paskaičiuokime.
       Kainos už elektrą buvo įvairios, todėl, kad būtų paprasčiau, imkime 0.40 Lt / kwh.
       Per mėnesį turime:   70 x 0.40 Lt= 28 Lt
       Per metus:                 12 x 28 Lt = 336 Lt
       Per 4 metus               4 x 336 Lt= 1344 Lt
     Čia tik už elektrą prarasta bendrijos pinigų apie 1400,- Lt.
     O kur dar negautas nuomos mokestis? 

   
     Mano skaičiavimai yra apytiksliai, nes gauti tikslią informaciją iš pirmininko sunku. Gali būti, kad antena stovi ilgiau, nei 4 metai. Manau, kad sodininkai, gyvenantys šalia antenos, prisimena, kada ji buvo pastatyta.
   Čia jau kyla papildomų minčių: kodėl bendrovė nemokėjo nuomos mokesčio, kodėl nemokamai jai tiekėme elektrą? Iš kur toks mūsų dosnumas? O gal buvo mokama?
    Klausimų daug, atsakymų nėra.
    Nemanau, kad sodininkai yra tokie naivūs, todėl išvadas pasidarys patys.

   Todėl sekantis valdybos sprendimas yra labai svarbus: visuotinis ataskaitinis rinkiminis SB "Šatijai" susirinkimas įvyks š.m. birželio 30 d 14 val. ir pakartotinis liepos 14 d. 14 val.

    Kviečiame dalyvauti, domėtis, balsuoti!

   Pirmininkas pabrėžė, kad susirinkime bus sugriežtinta dalyvių kontrolė: dalyvauti gali tik sodininkų bendrijos nariai arba asmenys, turintys notariškai patvirtintą sodininkų bendrijos nario įgaliojimą. Nebus leidžiama dalyvauti balsavimuose pvz., vyrui ne sodo bendrijos nariui už savo žmoną, kuri yra sodų bendrijos narė.
 
  Posėdyje buvo diskutuojama apie papildomo pagalbinio darbininko samdymą laikinam darbui.Prieita prie bendros išvados, kad tikslinga samdyti tokį darbuotoją laikinam darbui, nustatant apie 1250,- Lt / mėn. atlyginimą. Pagrindinė tokio poreikio priežastis- iždininko laikinas nedarbingumas ( liga).
 
  Pirmininkas siūlė skirti lėšų Dvaro gatvės , kuri yra už sodų bendrijos tvoros prie įvažiavimo į bendriją vartųremontui, bet dauguma valdybos narių buvo prieš.
  
      Ir dar įdomi informacija sodininkams.
   Praėjusiame visuotiniame sodininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį su viena iš advokatų kontorų, nes sutartis pirmininko pasirašyta negavus nei valdybos, nei susirinkimo sprendimo.
   Posėdžio metu paklausus, ar sutartis nutraukta, pirmininkas atsakė, kad nenutraukta ir nebus nutraukta.
  Kodėl?
  Todėl, kad jis taip mano, kad jos nutraukti nereikia!


  Sodininkams yra kelios savaitės laiko pamąstyti, ir apsispręsti.Artėja - liepos 14 d.- labai svarbūs pirmininko ir valdybos rinkimai, kurie turės atsakyti į klausimą,  ar mes nusirisim į visišką savivalę, ar galėsim pradėti dirbti skaidriai ir pagal taisykles.


  SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis     
        

 ---------------------------------------------------- Papildymas 2012 07 02  -----------------------------------------------

      Visuotinis susirinkimas neįvyko. Valdybos posėdis neįvyko.  
       Patikslinimas dėl antenų sunaudojamos elektros.

    Šį šeštadienį visuotinis susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko pakankamai sodininkų. Pagal įstatymą į pirmą visuotinį susirinkimą, kad jis galiotų, turėtų ateiti apie 380 sodininkų, t.y. daugiau negu pusė visų sodininkų. Tai nerealu.
      Antrasis įvyks liepos 14 dieną ir jo sprendimai įsigalios, nežiūrint į tai, kiek ateis sodininkų.
    Šeštadienį po neįvykusio susirinkimo, neįvyko ir valdybos posėdis, nes buvo tik 5 valdybos nariai.
       Vis tik, pirmininkas pateikė papildomos informacijos dėl to, kiek elektros naudoja sumontuotos interneto tiekimo kompanijos  antenos.
     Pagal jo pateiktus duomenis, antenos naudoja žymiai mažiau elektros energijos, negu praeita-me posėdyje sakė iždininkas. Gal iždininką ne taip supratome.

       Taigi, trijų (nežinau, kodėl trijų) antenų bendras galingumas yra 19 W.
 Per  keturis metus jos sunaudotų elektros

          19W  x  24 val./para x  365 dienos/metuose  x 4 metai : 1000 = 665.76 kWh
       Skaičiuojame už praeitą laikotarpį, todėl kaina imame mažesnę:
          665.76 x 0.40 Lt/ kwh = 266.30 Lt
      Taigi, gavome ženkliai mažesnes elektros sąnaudas, negu buvome paskaičiavę pagal iždininko pateiktą informaciją.
       Bet 266 Lt taip pat pinigai. 


      Prisiminkime: tie, kurie mokėjote po 1 centą už elektrą brangiau, dalinai mokėjote už  nemoka-mai tiektą elektrą privačiai kompanijai.
 
    Be to, primenu, kad keturis metus už tą ekspluatuojamą anteną sodų bendrija negavo nė lito nuomos mokesčio. Pirmininkas, paklaustas kodėl nebuvo pasirašyta nuomos sutartis, pasakė, kad vyko eksperimentas, ar interneto kompanijai pasiteisins ta antena.
Eksperimentas, besitęsiantis 4 metus?!
       Manau, kad "eksperimentas " tęstųsi iki šiol, jei ne viešumas.
       Išvada - viešumas padeda taupyti.

     Mano paskaičiavimai vėl nesutampa su pirmininko pateiktais skaičiais. Todėl skaitytojams siūlau patiems susipažinti su pirmininko varijantu. Tam pateikiu pirmininko atsineštą skaičiavimą:

               100 W x 24 val. = 1 kwh x 0.45 Lt. = 0,45 Lt.
               Trijų antenų galingumas 19 W, taigi per parą 0.19 kWh, arba
               (0,45 : 0,14 = 0.0855 Lt. arba 8 centus per parą)
                Per mėn.: 0,0855 Lt. x 30 dienų, tai yra 2.56 Lt (2 Lt 56 centai)
                Per metus 2,56 Lt x 12 mėn. = 30,78 Lt

      Šį paskaičiavimą nurašiau žodis į žodį, skaičius į skaičių. Kai tik turėsiu galimybę, nuskanuosiu paskaičiavimo lapą ir įdėsiu pasitikslinimui. Prisipažinsiu, ne viską čia suprantu.

          Originalus pirmininko pateiktas elektros sunaudojimo paskaičiavimas yra toks :

Picture


    
   Pirmoje paskaičiavimo eilutėje - nesuprantami skaičiai, antroje paskaičiavimo eilutėje - nesuprantamas niekuo nepagrįstas teiginys,  trečioje paskaičiavimo eilutėje iš neteisingų teiginių atliktas neteisingas skaičiavimas ir gautas neteisingas rezultatas.
         Yra kaip yra...

                SB "Šatijai" valdybos narys    Kęstutis Čeponis

6/24/2012 05:23:57 am

Kaip čia atsitiko, kad niekas nekomentuoja, gal išsikvėpėte japoni?

Reply
Admin
6/24/2012 09:15:13 pm

Komentuoja nedaug žmonių.Tai ir nėra svarbiausia.
Svarbiausia-kad žmonės skaito.
Sodininkai gauna informacijos, gali ją apmąstyti, pasitikslinti.Tuomet į susirinkimus gali ateiti žinodami, ko jie nori, kokius nori priimti sprendimus ir t.t. Tai yra svarbiausia.

Reply
Jaunimo atstovas.
6/28/2012 06:42:54 am

Žiurim ką turim ,kam tarnauja mus pirmininkas,jis seniunaitis jis SB asosiacjos valdybos narys , jis draudimo agentas . Neapkraukime tiek jo ,žmogus jau metuose.KUR JŪS JAUNIMĖLI ???
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos nariai:


1) Eidigintas Germanavičius – asociacijos valdybos pirmininkas,

SB ''SMILTYNĖ'', Domeikavos sen.Kauno raj.,

tel. 8-37 477285, mob. 862066253;

el. paštas – germanaviciuse@takas.lt ir info@sbasociacija.lt

2) Česlovas Pijoraitis –

SB ''ŠATIJAI'', Kauno raj.. mob. tel. 867098565;

3) Juozas Ravinis -

SB ''LANKAINIAI'', Kauno raj., mob. tel. 860117234;

4) Vytautas – Kazys Gedvila -

SB ''DITUVA'', Klaipėdos raj., mob. tel. 860024396;

5) Laura Kaniauskienė -

SB ''VAITELIAI'' Klaipėdos raj., mob. tel. 869914762, el paštas vaiteliai@zebra.lt

6) Nikolaj Gorčiakov - SB "Tolupis" mob. tel. 868415700

7) Robertas Ščerbavičius, SB „ Dvarčionys „ Vilniaus raj. Mob. Tel. 861685303


Reply
idomu
7/1/2012 11:13:48 pm

sio sestadienio posedzio reziume iseis po savaites? laukiam...

Reply
Dekingi
7/2/2012 06:27:34 am

Mieli sodieciai, siek tiek supratimo ir dekingumo nepaimaisytu sios svetaines kurejams, kurie turi pilna darbo diena visai nesusijusia su SB. Zinoma, ir man labai idomu, bet palauksim kiek reikes. Svarbu, kad informacija iseis anksciau ar veliau. Aciu jiems.

Reply
Admin
7/2/2012 02:44:42 pm

Gerbiami skaitytojai,
Komentuodami, reikšdami savo nuomonę, nevartokite epitetų, tokių, kaip "šutvė" ir pan. naudokite argumentų kalbą.
Komentarus, pagrįstus epitetais , užgauliojimais ir pan., būsime priversti koreguoti, o visai nekorektiškus - ištrinti.

Reply
Koks skirtumas
7/6/2012 08:59:37 pm

Versti jį lauk reikia.Nieko dėl sodų nepadaręs!!! Tik liežuviu mala ir nervus visiems gadina. Sustojime stovėdama girdžiu kaip žmonės juo skundžiasi. Tai ar čia pirmininkas? Niekas mano manymu jis yra!!!

Reply
Sodininkas
7/8/2012 05:08:56 pm

ka moka tai moka- liežuviu malti.ir dabar po sodus kasdien vaikšto ir už save agituoja. o mes ne stotelėse ir pavėsinėse turim burbėti, o ateiti į susirinkimą šį šeštadienį ir pakeisti pirmininką.

Reply
manau
7/9/2012 03:57:40 am

padirbo 6 metus ir gana, pats turėtų susiprasti ir garbingai išeiti. Vaikščioti po kiemus ir prašyti, kad ji išrinktų... gėda!!!!! Atrodo, žmogus labai nori pirmininkauti, bet dauguma sodiečių jo nenori, nusibodo tos pačios jo kalbos, jau visi mintinai žino ką jis pasakys.

Reply
SB gyventoja
7/10/2012 07:02:17 am

na matau zmones i prota pagaliau ateina del pirminiko... o be ja gal kam ir idomi info apie musu bendrijos skolas kurios tik pries susirinkima buvo padengtos sodrai ir kazin kodel... http://www.rekvizitai.lt/imone/sodininku_bendrija_satijai/skolos-sodrai/

Reply
Admin
7/10/2012 02:32:46 pm

Mūsų sodų bendrija neturėtų būti skolinga kam nors, tame tarpe ir sodrai. Bendrija tikrai sąskaitose turi pakankamai pinigų.
Labiausiai tikėtina, kad buvo vėluojama apmokėti sodrai, nes serga iždininkas.
Bet ir tai yra keista, nes visus mūsų pinigus savo parašu valdo pirmininkas, todėl jis tikrai galėjo laiku padaryti pavedimus sodrai - gal pamiršo?

Reply
mama
7/10/2012 09:41:35 pm

na, žinote tikrai jau laikas užbaigti šitą Česiaus karalystės laikotarpį, gana, išrinkom, pamatėm, nusivylėm. Be to jau laikas žmogui pailsėti, visgi amžius daro savo kažką pamiršta( pvz apmokėti s.b. skolas sodrai), o susirinkimuose nuolatos kartojasi, t.y. kalba ta patį per tą patį, o tiksliau pats save giria ir savo padarytais, o kartais nepadarytais darbais didžiuojasi. Visokių utopinių idėjų jam kyla...žodžiu užtenka jau karaliauti ir už nieką jokios atsakomybės neprisiimti.
Gėda turėtų būti kaip jau ne pirmą kartą teko matyti lakstyti po sodus tekinam ir už save agituoti, nu kaip sakoma kas šuniui pakels uodegą jei ne jis pats...

Reply
Admin
7/11/2012 12:10:36 am

Dėl sodros-neturėtų būti vėlavimų.Gal čia tiesiog netiksli informacija.

ReplyLeave a Reply.