Picture
SB "Šatijai" eilinis valdybos posėdis įvyko 2012 12 01. 
Posėdyje buvo svarstomi tokie klausimai:
  1. Atsarginio vandens siurblio pirkimas.
  2. SB "Šatijai" turimo turto aprašo aptarimas.
  3. Skolininkai ir skolų išieškojimo problemos.
  4. Gautų tikslinių statybos įmokų už ankstesnius metus apžvalga ir problemos.
  5. Einamieji klausimai.
  


1. Atsarginio vandens siurblio pirkimas.


Picture
Į sodų bendrijos laistymo sistemą vandenį tiekia 100 m3 / val. našumo siurblys. Paprastai vienas siurblys dirba, o kitas yra paruoštas atsarginis tam atvejui, jei pagrindinis sugestų. Taip būdavo visuomet, tačiau praėjusį sezoną dirbo tik pagrindinis siurblys, o atsarginis buvo neveikiantis (sudegęs elektros variklis). Jei pagrindinis siurblys būtų sugedęs laistymo sezono metu, sodų bendrija galėjo likti be laistymo vandens mažiausiai savaitei. Valdyboje jau anksčiau buvo ruošiamasi remontuoti atsarginį siurblį. Tačiau vien variklio pervyniojimas (taisymas) būtų kainavęs apie 1500-2000,- Lt . Be to, mūsų atsarginis siurblys yra mažesnio našumo ir negali pilnai pakeisti pagrindinio siurblio jo gedimo atveju.
      Valdybos narys P. Kuncevičius informavo valdybą, kad jis įmonėje, prekiaujančioje įvairia technika komiso pagrindais, pastebėjo parduodamą visai nenaudotą, niekad nejungtą vandens siurblį su varikliu - lygiai tokio pat našumo, lygiai tokį patį, kaip kad pagrindinis mūsų siurblys. Jo kaina su PVM yra tik 1815,-Lt . Todėl būtų tikslinga ne remontuoti atsarginį siurblį, o pirkti kitą, kuris  yra tinkamo mums našumo, t.y. 100 m3 / val.našumo.
     Valdyba tokiam siūlymui pritarė. Tai leis ateinančiame laistymo sezone tiekti vandenį nerizikuojant, kad tiekimas nutrūks dėl sugedusio siurblio.
         Kad tai labai nedidelė siurblio kaina ir kad tai labai geras sprendimas sodininkų bendrijai, pritarė ir vėliau į posėdį pakviestas iždininkas K. Mačiulaitis. 

 


2.  SB "Šatijai" turimo turto aprašo aptarimas.


Picture
   Sutinkamai su LR Sodininkų bendrijų įstatymu, valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą. Tokio aprašo matmenis paruošė valdybos narys T. Pasvenskas. Į šį aprašą buvo pasiūlyta įtraukti siurblinės pastatą, vandens bokštą, laistymo sistemą, apšvietimo sistemą, cisternas, konteinerių aikštelę ir t.t.
    Iškilus kai kuriems papildomiems klausimams, nutarta sąrašą dar patikslinti, iš esmės pritariant pateiktam sąrašui.
    Reikia pabrėžti, kad sodininkų bendrija kol kas neturi ne tik tokio turto sąrašo, tačiau neturi ir aiškaus sodininkų bendrijos narių sąrašo. Buvęs valdybos pirmininkas per savo darbo šešis metus tuo klausimu nenuveikė nieko. Organizuojant visuotinius sodininkų susirinkimus (registruojant dalyvius), vietoj sąrašo buvo naudojamas nutrintas 10 metų senumo kažkoks išrašas iš žemėtvarkos ar registrų centro. O jei ten nebuvo galima suprasti, kas sodininkų bendrijos narys, o kas ne, žodinį sprendimą pasakydavo paprastai šalia registratorių sėdintis iždininkas.
    Valdybos pirmininkas J. Savickas apsiėmė paruošti tinkamą, atitinkantį įstatymo reikalavimus ir realią situaciją, sodininkų bendrijos narių sąrašą.

 


 3.  Skolininkai ir skolų išieškojimo problemos.


Picture
    Valdybos pirmininkas J. Savickas informavo, kad 2012 11 01 dienai yra 15 pagrindinių skolininkų, kurie iš viso skolingi 13 641 Lt. Tame skaičiuje, mokesčių skola sudaro 11 165 Lt, o skola už elektros energiją sudaro 2476 Lt.
   Priežastys pagal atskirus asmenis yra įvairios. 
   Reikėtų išskirti vieną skolą, kuri yra išskirtinė iš kitų ir gali iškilti sunkumų, ją išieškant iš skolininko. Tai buvusio sodininko, sklypo Nr.97 savininko, V. Šienogalio 477,- Lt skola bendrijai. Šios skolos problema yra ta, kad V. Šienogalis jau pardavė savo sodo sklypą. Todėl išieškoti skolą bus sunku.  Darau prielaidą, kad prieš parduodamas savo sklypą, V. Šienogalis, gavo iš buvusio pirmininko Č. Pijoraičio pažymą, kad yra neskolingas sodininkų bendrijai, nors buvo ir yra skolingas. 
    Tokią prielaidą darau todėl, kad pardavimo sandėris nebūtų buvęs apiformintas pas notarą, jei nebūtų tokios pažymos. Kodėl nepažiūrime, ar yra tokia pažyma išduota,  dokumentuose, kuriuos gavome iš buvusio pirmininko? 
    Negalime patikrinti, nes dokumentuose, kuriuos gavome iš Č.Pijoraičio,  trūksta nemažo skaičiaus išduotų pažymų ar siunčiamų raštų. O tokių dokumentų registracijos knygos, kurioje turėtų būti įrašai apie išduotas pažymas ir siunčiamus raštus, buvęs pirmininkas nevedė, nors privalėjo. 
    Apie tai, kokio lygio dokumentus gavome, informuosime sodininkus. Blogiausia, kad buvę įtarimai dėl netvarkos dokumentuose, tvirtinasi.

 


4. Gautų tikslinių statybos įmokų už ankstesnius metus apžvalga ir problemos.


Picture
         Priminsiu sodininkams, kad 2006 10 15 visuotiniame SB "Šatijai" narių susirinkime priimtas nutarimas, kuris galioja iki dabar:
        "Leidimas statybai ar rekonstrukcijai (pažyma iš sodininkų bendrijos, skirta projektavimo darbų pradžiai) bus išduodamas tik po to, kai suinteresuotas asmuo sumokės 500 Lt SB "Šatijai". kurie bus panaudoti kelių ir infrastruktūros atnaujinimui".
        Šiam susirinkimui pirmininkavo ir buvo vienas iš tokio sprendimo iniciatorių tuo metu prieš kelis mėnesius (2006 metų liepos mėnesį)  SB "Šatijai" valdybos pirmininku išrinktas Č. Pijoraitis.
         Tokios rinkliavos principas labai aiškus: pirmiausia pinigai, o po to pažyma.
       Žinant, kad buvusi revizinė komisija dirbo pagal susiklosčiusias tradicijas, kurių esmė - niekur rimtai nesigilinti - tokia rinkliava turi pakankamai nemažą rizikos laipsnį, kad ne visi priklausantys gauti pinigai, bus iš tikro gauti į sodininkų bendrijos kasą ar sąskaitą.
        K. Čeponis informavo valdybos narius, kokia rasta padėtis per paskutinius 5 metus (nuo 2007 05 01 iki 2012 04 30).
        Gauti tokie rezultatai:
                  Išduota pažymų statyboms  iš viso   -    47 vnt.

                  Gauta įmokų po 500,-Lt                     -    21 vnt.
                  Gauta įmokų po 250,- Lt                     -      1 vnt.
                  Gauta įmokų po 300,- Lt                     -      1 vnt.

     Taigi, matome, kad įmokas mokėjo tik maždaug kas antras, gavęs pažymas statyboms, kurias išrašydavo buvęs pirmininkas Č.Pijoraitis. Kodėl du sodininkai sumokėjo mažiau, galime tik spėlioti.

    Jei virš 20 sodininkų gavo pažymas, nesumokėję nustatytos įmokos, bendrija negavo solidžios pinigų sumos, nors turėjo gauti.

         Šie skaičiai yra apytikriai. Dėl netvarkos dokumentacijoje  tiksliai nustatyti, kiek buvo išduota pažymų, yra sunku.  Gautuose dokumentuose trūksta iš viso 28 siunčiamų raštų ar pažymų. Dalis iš jų galėjo būti ir pažymos, skirtos statybų pradžiai arba, kaip minėta aukščiau, pažyma, pavyzdžiui V.Šienogaliui, kad jis neskolingas.
      Pavyko atsekti, kad mažiausiai du sodininkai yra gavę statybų leidimus iš savivaldybės, nors sodininkų dokumentuose nėra informacijos apie jiems išduotas pažymas. Be sodininkų bendrijos pažymos gauti statybų leidimus, pagal nustatytą tvarką, yra neįmanoma. Vadinasi, tikėtina, kad pažymos buvo išduotos, bet iš sodininkų bendrijos dokumentacijos jos yra išimtos. Tai spėjimas, kurį daryti verčia išvardintos aplinkybės.

     Ką darė ir ką tikrino ankstesnė revizinė komisija?! Ar ankstesnės revizinės komisijos nariai jaučia bent moralinę atsakomybę, dėl tokios padėties? Galima tvirtinti, kad jie savo neveiklumu praktiškai dangstė tokius grubius pažeidimus ir klaidino sodininkus revizijos aktuose rašydami, kad viskas bendrijoje gerai ir jokių pažeidimų nėra.

       Valdyba šiuo klausimu nutarė toliau analizuoti padėtį, o sprendimus priimti vėliau.
  


     5. Einamieji klausimai.


Picture
     Vienas iš svarbių klausimų buvo iždininko gaunamas darbo užmokestis. Svarstant šį klausimą, valdyba buvo praktiškai vieningos nuomonės, kad šiuo metu iždininko gaunamas atlyginimas neatitinka atliekamo darbo krūvio ir yra stipriai "išpūstas". Darbo krūvis žiemą visuomet yra stipriai sumažėjęs. 
     Be to, darbo krūvis iždininkui labai sumažėjo, kai elektros ūkis buvo perduotas LESTO.
     
     Valdyba į posėdį pasikvietė ir iždininką K. Mačiulaitį. Tikėtasi sąžiningo požiūrio į atliekamo darbo krūvį ir gaunamą darbo užmokestį. Deja, iždininkas tvirtino, kad 1700,-Lt ar 2000,-Lt atlyginimas už jo atliekamą darbą net ir žiemos metu yra teisingas atlyginimas. Jis nesutinkąs jį peržiūrėti.
    Iždininkas neatostogavęs jau 12 metų (bent jau taip rodo dokumentai). Posėdžio metu buvo žodžiu sutarta, kad iždininkas žiemos metu atostogaus 3 savaites kiekvieną mėnesį.
    Pagal sodininkų bendrijos įstatymą, atlyginimą samdomiems darbuotojams nustato susirinkimas. Jei nebus sutarta anksčiau, būsimam susirinkimui teks spręsti iždininko atlyginimo klausimą. Valdyba teoriškai galėjo šio klausimo sprendimui kviesti visuotinį susirinkimą, tačiau, prisiminus praėjusios vasaros susirinkimų maratoną, be to, įvertinus, kad žiema yra tam blogas metas, nutarta atidėti susirinkimo šaukimo idėją iki pavasario.

SB "Šatijai" valdybos narys K.Čeponis


Mindaugas
1/6/2013 06:36:41 pm

Na puiku kad informacija vėl pateikiama viešai. Tik man pasidarė įdomu dėl kelių dalykų, dėl kurių manau įdomu padiskutuoti.
Pasigedau konkrečios informacijos kas bus daroma su skolininkais? Ar bus šie asmenys perduoti skolų išieškojimo tarnyboms? Ar kažkokiu kitu būdų, nors kaip supratau gražiuoju nesusitariama, bus išieškomos skolos?
Dėl naujų statybų... Bendrijos įstatymas nustato ta "įžymųjį" 500Lt mokestį. Aš nesu teisininkas, bet ar tokia rinkliava neprasilenkia su LR įstatymais? Čia vienas iš komentatorių minėjo "šašlykinės mokestį". Paims bendrija ir sugalvos, kad taip yra teršiamas oras, ar nuodijami sodininkai, ir įves mokestį už tai. Ir mes mokėsim?
Tiesiog idomu, ar viskas daroma pagal LR įstatymus!

Reply
Žinantis
1/6/2013 06:55:38 pm

Be abejo, skolos bus išieškomos.
Kiekvienu atveju bus elgiamasi pagal situaciją: kam užteks tik priminti, bus priminta, kam to nepakaks, bus išieškoma priverstinai- per teismą arba skolų išieškojimo tarnybas.
Dėl mokesčio yra du aspektai: 1. kodėl nebuvo mokamas taip, kaip yra susirinkimo nutarta.Čia gali būti ir negražių dalykų- minimum tai, kad pirmininkas nesąžiningai atliko savo pareigas , maximum-dar blogiau.2.Jei toks mokestis nereikalingas, nepriimtinas ar jo iš viso negali būti, tai turi būti sprendžiama susirinkime. Neplakime šių dviejų aspektų į vieną krūvą. Emocingi pasisakymai ( pvz. "šašlykinės" mokestis ir pan. ) yra skambūs, bet labiau reikia racionalių minčių ir konkrečių argumentų, kurie leistų vystytis prasmingai ir rezultatyviai diskusijai.

Reply
Mindaugas
1/6/2013 07:38:44 pm

Na taip, buvo priimta tokia rinkliava. Žinoma ir čia atsakymo niekas konkrečiai neatsakys, kodėl taip buvo padaryta. Čia gali atsakyti, kas užbalsavo už tokią rinkliavą.
Tačiau įdomu dėl kokių priežasčių įvestas toks įstatymas? Čia tie kurie nori statytis gyvenamą namą kažkokie kitokie žmonės negu likę sodininkai? Na aišku jie gyvena pastoviai, naudojasi keliais, galbut daugiau šiukšlių išmeta į konteinerį...Bet čia manau ne pagrindas uždėti papildomą mokestį, nors kiek žinau pastoviai gyvenantiems yra ir taip didesnis metinis mokestis už valdas. Ar klystu? Pataisykite mane.
Manau tas mokestis nėra pagrįstas konkrečiom išlaidom ir kaip sako "Žinantis" turėtų būti svarstytinas iš naujo susirinkime per naują.
Dar įdomi dviejų sodų bendrijos tinklapių sutuacija. Šis tinklapis, buvo sukurtas dėl visiems aiškių priežasčių. Tačiau tos priežasties jau nebeliko. Klausimas-pasiulymas- ar nebūtų tikslinga iš dviejų padaryti viena gerą. Dabar kainuoja kievieno iš tinklapių išlaikymas, kiekvienas turi savo stilių, savo skyrelius, vienam geriau viena kitame- kita. Pamastykite apie tai.

Reply
Žinantis
1/6/2013 09:30:43 pm

Statybų mokestis yra vienkartinis.Tikslai buvo ir yra įvardinti tie patys: kelių remontas ir pinigai gerbūviui.Už 500,- Lt galima suremontuoti ~10 m2 kelio ar panaudoti juos apšvietimo išplėtimui.
Gyvenantys moka 30% didesnį mokestį kasmet. Čia motyvai kiti: daugiau šiukšlinama, daugiau naudojamasi keliais, apšvietimas, kelių valymas labiau aktualus gyvenantiems ir t.t. Aš nesu įgaliotas "advokatauti" šių mokesčių.Rašau, ką esu girdėjęs, kokie motyvai buvo išsakomi.
Nežinau, Mindaugai, ką turi minty, sakydamas, kad šis tinklalapis buvo sukurtas dėl visiems žinomų priežasčių. Bet įtariu, kad nori pasakyti, kad jis buvo sukurtas buvusiam pirmininkui "nuversti". Jei taip manai, tai tikrai klysti.
Aš tikrai žinau, kodėl buvo sukurtas šis tinklalapis.Pagrindinis jo tikslas- prieinama sodininkams informacija, kaip naudojami jų pinigai, kaip dirba pirmininkas ir valdyba.
Kodėl atsirado poreikis skleisti tokią informaciją?
Todėl, kad buvusio pirmininko veikla, jos skaidrumas, sąžiningumas , veiklos metodai pradėjo kelti didelių abejonių, o valdyboje pakeisti situacijos, priversti , pripažinus klaidas ,dirbti kitaip, nepavyko. Netikėtai buvo susidurta su didžiuliu pasipriešinimu ir puolimu, siekiu užčiaupti, nutildyti, noru toliau elgtis, nekreipiant dėmesio į įstatymų reikalavimus, neteikiant kai kurios informacijos net valdybos nariams.
Abejonės dėl veiklos skaidrumo, deja, tvirtinasi
Būtina, kad sodininkai gautų visą ir savalaikę informaciją apie tai, kaip veikia bendrija ir kaip naudojami sodininkų pinigai. Iki šiol tokia nepilna , o dažnai net iškraipyta, netiksli informacija būdavo pateikiama tik per susirinkimus. Tuomet nėra jokių galimybių ją greitai teisingai suprasti ir įvertinti. Noriu tikėti, kad tokie laikai praėjo negrįžtamai. Noriu tikėti, kad sodininkai pasikeitė ir atsirado nemaža dalis tokių, kurie tikrai domisi bendrijos gyvenimu, jos veikla. Tai labai gerai.
Kiek žinau, klausimas dėl dviejų tinklalpių yra svarstomas. Gal būt, ateity liks tik vienas.Bet tai kol kas tik "gal būt".

Reply
Mindaugas
1/6/2013 10:37:36 pm

Na kurie pastoviai gyvena- sutinku. Jie- didžioji dauguma turi automobilius, kurie labiau apkrauna kelius, ir t.t. Todėl logiškas sprendimas 30% didesnis metinis mokestis. Tačiau tas 500Lt! Tai vadinasi jei žmogelis-sodininkas turi automobilį, gyvena soduose nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, tai jau jam nereikia moketi 500Lt? Nors jis tai pat važinėja gatvėmis, nori kad būtų apšviesta, ir nori kad būtų sutvarkytas jo gerbuvis. Nelabai suprantu šio 500Lt. mokesčio logiškumo, jau nekalbant ar tai iš viso neprasilenkia su LR įstatymais. Gal parašysiu negražiai, bet čia kaip melžiama karvė. Nori statytis (rekonstruoti)- mokėk.
Čia tik mano asmeninė nuomonė, lauksim kitų nuomonių. Komentuokit visi.
Na rašydamas apie tinklapio sukurimo esmę ir turejau omeny tą pat. Komentuoju:
-Pagrindinis jo tikslas- prieinama sodininkams informacija, kaip naudojami jų pinigai, kaip dirba pirmininkas ir valdyba.
Tai dabar jau pirmininkas ir valdyba pakeisti, todėl manau sodiečiai norėtų turėti viena tinklapį, kuriame viskas pateikiama.
Vėlgi problema yra su siauromis gatvėmis. Kas tvora pasistumė, kazkieno gyvatvorės išvešejo, kazkieno medis prieš 20metų pasodintas užaugo. Nežinau kiek turi galios bendrijos valdyba, bet ar negalima paimti ir apgenėti gyvatvores, medžius, išardyti tvoras, aisku prieš tai įspėjus savininkus kad pasidarytų tvarką patys? Čia labiausiai liečia kampinius sklypus.
Sveikatos kūrėjams ir lauksim žinių.

Reply
Tautvydas
1/6/2013 11:16:38 pm

sveiki,
500lt rinkliava už pažymą. dalyvavau aš tame susirinkime kai buvo priimtas šis mokestis. mano asmeninė nuomonė buvo, kad mokestis per didelis, bet jis turėtu būti. motyvas ir logika buvo tokia, kad žmogus statydamas ar rekonstruodamas pastatą neišvengiamai padidiną kelių apkrovimą. į jo sklypą vežamas žvyras, plytos ir t.t. sunkiasvoris transportas papildomai gadina kelius, taigi šis mokestis lyg turėtų kompensuoti padaromą žalą keliams. ir tai tikrai ne šašlykinės mokestis :) bet visada galima priimtus sprendimus pakeisti, tačiau tol kol galioja toks sprendimas jis turi galioti visiems vienodai.

Reply
Mindaugas
1/7/2013 12:36:03 am

Nesvarbu kas nubalsuota, sis mokestis 500 lt. prasilenkai su istatymais ir yra neteisetas (tai kad nubalsavo - nepadaro jo teisetu ir privalomu, nes kitu atveju pripazystate, kad gali nubalsuoti tarkime ir uz 50 000 lt suma...- juk nubalsuotu ir butu priivbaloma..)
Statyboms reikalingus leidimus isduoda atitinkamos valdiskos intitucijos, o cia daugiau maziau saviveikla saves, bei kaimyno apgaudinnejimas.
Zinantis: istatymo suteikiancio teises, apmokestinti renovacija, isdavineti s.b. tokius leidimus...jus taip ir nenurodete... nes nera tokio. Zmones tvarkosi savo privaciame sklype, tvarkymasi reguliuoja LR istatymai o ne minia. Minios balsas - dar nereiskia TIESA.
Ateis metas ir suprasite, kaip smarkiai buvo apsigauta :)
Msn net keista, kad lyg ir protingu zmoniu valdyba, nesuvokia koks cia reikalas ir stengiasi apgauti save ir visus likusious, aiskindami "taip buvo nubalsuota". Daug ka galima pribalsuoti, taciau uzsimirstama, kad ne viska ka nubalsuoja minia privalu privalu vykdyti. Atvirksiai, tokio mokescio reikalavimas - prasilenkimas su LR istatymais. Gelbeja tik tai, kad zmones tamsuoliai siuo klausimu ir neismano istatymu, jiems atrodo kad taip ir turi buti..
Jau ne vienoje teismineje byloje irodyta, kad ne viska ka minia nieko neismanaciu zmoniu nubalsuoja - yra neteiseta. Taip ir siuo atveju -manau tik laiko klausimas, kol atsiras protingesnis ir nesusimokes. Atvirksciai - paduos Jus i teisma uz neteiseto, priestaraujancio LR istatymams mokescio reikalavima, santaza. TAda ir galesite paaiskinti teisme; mes visuotinis susisirinkimas turi TEISE NUBALSUOTI ir tai yra PRIVALOMA VYKDYTI :) .Tik ar uzteks tokio argumento? :)

Reply
Vieno daug žinančio versija .
1/7/2013 04:09:08 am

Prasidėjus statybų bumui 2006m. prasidėjo ir apleistų sklypų pirkimas ir gyvenamų namų statyba pardavimui . Pasitarus su valdyba dėl sodo kelių gadinimo sunkiasvore technika, pirmininkas pasiūlė 500 lt mokestį . Apie rekonstruojamus namus jokio pasiūlymo nebuvo. Todėl susirinkimo metu dauguma balsavo už šį mokestį.

Reply
Mindaugas
1/7/2013 05:02:05 am

dar karta: ir nuo to , kad nubalsavote, jis manote tapo teisetas ir praivalomas? Kvailiams taip... protingesni pasiustu jus ....

Reply
Mindaugas
1/7/2013 03:18:50 pm

Čia raso pirmas Mindaugas. Gal reikės pavardėmis pasirasinėti? Pradėjau diskusijas aš, tačiau paskutiniai 2 komentarai jau ne mano. Gal dar vienas Mindaugas prisijungė, arba apsimetelis, kuris apsimeta kazkuo ir "kelia vėją".
Gal reiktų kazkaip išspręsti šią situacija, pvz kad galėtų komentuoti tik registruoti vartotojai?
Toliau apie mokestį. Kažkiek logiškumo, isiaiškinus dėl ko jis buvo įvestas, yra. Tačiau nauja statyba nelygu naujai statybai, ar rekonstrukcijai. Pateiksiu pvz:
1. Vienas žmogus atsiveš 10 savivarčių žvyro, 5 mašinas blokelių, kelias tonas metalinių konstrukcijų. Samdys traktorius iš rajono kad viską stumdytų.
2. Kitas atsiveš vienu kartu visa sukomplektuotą skydinį namą. Pasamdys barbininkus su kastuvais, ir volu, ir jam viską išlygins.
O mokestis tas pat. Žinoma, įstatymai, ne visada smulkinasi ir "gaudo" kas ten kiek vežasi.
Tačiau manau pirmas dalykas reiktų isiaiškinti ar šis mokestis neprasilenkia su LR įstatymais, ir jeigu taip būtų siūlymas jį mažinti.
Ir dar argumentas būtų. Kodėl žmogus turi mokėti už statybas pagal "įstatymą", jeigu pračioje bendrijoje pratęstos nelegaliai tvoros, užtvertos gatveles, pastatyti šlagbaumai.
Bet visgi gyvenkime draugiškai ir problemas spreskime kartu.

Reply
Žinantis
1/7/2013 03:32:09 pm

500 Lt mokestis-tai nėra leidimo statyboms ar rekonstrukcijai mokestis. Tai žmonių, kurie stato ir tuo papildomai laužo, apkrauna kelius sunkiasvore technika prisidėjimas prie kelių atstatymo.Taip pat tai prisidėjimas prie gerbūvio sodų bendrijoje. Bendrija turi teisę saugoti savo kelius, bendrija turi teisę investuoti į gerbūvį.
Tie, kurie statosi, dažniausiai planuoja gyventi. Gyventi geriau yra ten, kur yra apšvietimas, geri keliai ir pan. Normalu, kad tokie žmonės gali prisidėti prie šių tikslų pinigais. Nejaugi mes turime reikalauti šiems tikslams pinigų iš močiutės, kuri tuščiame savo sklype tik augina burokėlius?
Todėl dėl jo neteisėtumo nebūkite tokie užtikrinti.

Reply
Žinantis
1/7/2013 03:35:43 pm

Mindaugai, matau, kad paskutiniai du "Mindaugo" komentarai yra aiškiai ne to Mindaugo:)
Greičiausiai tai Sodininkaujantis persikrikštijo į Mindaugą 2.

Reply
Mindaugas
1/7/2013 03:42:17 pm

Dar dėl tinklapio. Gabūt reiktų surasti daugiau idėjininkų svetainės priežiurai. Sukuriant profilius su atitinkamomis teisėmis, ir leidžiant talpinti naudingą informaciją sodininkams. Galėtų būtį daugiau informacijos apie augalų priežiurą, aplinkos tvakymą, priimtus naujus įstatymus susijusius su sodų bendrijomis, žuvų rūšis kurios gyvena sodų tvenkinyje :), ir pan. dalykai. Gal atsirastų aktyvaus jaunimo, kurie norėtų prisidėti prie tinklapio tobulinimo, informacijos rinkimo. Žinoma tinklapio valdytojas turi pritarti/nepritarti tokiems sumanymams, Tiesiog toks pasiūlymas pamastyti.

Reply
Mindaugas2
1/7/2013 04:30:30 pm

Zinantis, rasote: "500 Lt mokestis-tai nėra leidimo statyboms ar rekonstrukcijai mokestis." - manaau suprantate, kad toks mokestis "geranoriskas ir neprivalomas"
taciau tinklapyje gi skelbiama (o ir matomai protokole susirinkimo) " "Leidimas statybai ar rekonstrukcijai (pažyma iš sodininkų bendrijos, skirta projektavimo darbų pradžiai) bus išduodamas tik po to, kai suinteresuotas asmuo sumokės 500 Lt SB "Šatijai". kurie bus panaudoti kelių ir infrastruktūros atnaujinimui"."
Paaiskinimu, galima rasti ir saslikines mokesciui, ar vietoj 500 lt nustacius 50 000 lt. suma.. taciau suvokiame turbut, kad visuotinio susirinkimo balsavimas pastaraisiais atvejais,tokiius sprendimamus nepadarytu PRIVALOMI. Tad keista, kai vienu atveju, kai suma 500 lt traktuojama kaip privaloma, o tokiu paciu principu priemus kitoki nutarima jis jau butu laikomas NETEISETU...
Statysiuosi, renovuosius nama ir penkiu pirstu kombinacija parodysiu visai valdziai, kai jie pareikalaus leidima issimti is s.b. Galesite teisme savo argumentus pateikti ir nurodyti LR statybos istatymus, kur tokiu leidimu isdavimas deklaruojamas, kas jums tokia teise suteike ir t.t. PAtys sau susiteikete tokia teise..juokdariai :)
Cia neprivalomas mokestis ir tokiu leidimu is s.b. nereik gauti savo sklype tvarkantis. Cia, kaip sakiau gali buti geronoriskas, savanoriskas mokestis. Kiek noresiu tiek ir paremsiu.
Pritariu, kad besistantatys galetu prisideti prie keliu tvarkymo, taciau formuluote man kliuna, tipo dar kakzoki leidima reik issiimti, norint pradeti renovuotis/statyti savo nama. Neprivaloma jo gauti is s.b.

Reply
Tautvydas
1/9/2013 10:58:30 pm

Pabandyk gauti statybos leidimą be bendrijos išduodamos pažymos Kauno rajono savivaldybėje. Kai gausi pasakyk kaip gavai man praverstu tokia informacija.

Reply
Žinantis
1/7/2013 06:51:14 pm

Galima sutikti, kad nutarimo formuluotė galėtų būti tikslesnė ir teisingesnė.

Reply
Mindaugas2
1/7/2013 07:28:39 pm

Formuluote atspindi nesusigaudyma istatymuose tu kurie balsavo ir kurie pasirase po tuo.
Tie kurie susimokejo - abejoju ar suprato, kad tai neteisetas mokescio reikalavimas ir ji galima moketi arba nemoketi - viskas priklauso nuo geronoriskumo. Speju, jiems atrode, kad tai dar vienas butinas leidimas, prie visu popieriu... deja deja, kai kuriuos ir baznycioje musa.

Reply
Žinantis
1/8/2013 01:55:12 pm

Mindaugas 2 ( arba sodininkaujantis) jau yra paskelbęs verdiktą, kad 500 Lt galima mokėti arba ne. Toks verdiktas šiuo metu labai reikalingas buvusiam pirmininkui Č.Pijoraičiui, kuris daliai sodininkų išrašė pažymas po pinigų apmokėjimo, o daliai- be apmokėjimo ( jei tiksliau, tai be apmokėjimo sodininkų bendrijai). Kas galėtų paneigti tikimybę, kad Mindaugas2 "dirba' buvusiojo pirmininko "naudai", kad sodininkai būtų atlaidesni tokiai jo savivalei ir pareigų neatlikimui?

Reply
Mindaugas2
1/8/2013 04:22:49 pm

Zinantis: tu cia ziauriai ziauriai klysti
1. stilius, zodziu junginiai, mano rasymas kitoks nei sodininkaujancio. As ir del daromu klaidu nelabai rupinuosi, ko nepasakytum apie sodininkaujanti
2. Zinantis: jei susimastytum, tai sis mokestis ir buvo priimtas beveik prie Pijoraicio (o gal net jo laikais) ir renkamas butent jo...
Tu turbut ir tu "bereciu" gretu esi, kur jei tik nepatogi tiesa.. "tu Pijoraicio tarnas...ZMONES JUK TAI PIJORAICIO AGENTAS...!'

As manau, jau supratai , kad mokestis buvo ir yra neteisetas. Tad kas bus daroma su apgautaisiais, jei jie kreipsis? Ar ir toliau bus reikalaujama 500 lt. uz neva "leidima renovuotis namuka.."?
tu juk viska Zinantis...

Reply
Žinantis
1/8/2013 06:07:00 pm

Ne Mindaugas2 sprendžia, kas teisėta, o kas ne.
Kodėl Č.Pijoraitis vienus sodininkus "apgavo" imdamas mokestį, o kitus "pamalonino", atleisdamas nuo mokesčio, galim tik spėlioti.Gal jam tai buvo naudinga, o gal buvo apėmęs gerumo priepuolis?
Deja, jis turėjo tik vieną įpareigojimą-vykdyti susirinkimo sprendimą. Visi kiti varijantai-tai pirmininko įgaliojimų viršijimas ir pareigų neatlikimas.

Reply
Mindaugas2
1/8/2013 06:34:31 pm

Zinoma ne as sprendziu kas kame.
Taciau kekvienas turi teise suprasti, kas yra teiseta kas ne. Jei tave apvogs viduri dienos, Zinantis ir aiskinsi: ne tau nuspresti ar tave apvoge ar ne... Visada butina keliauti i teisma, kad suprasti paprastas situacijas?
Paprastai instuticijos, firmos, zmones ir t.t. jei supranta, kad padaryta klaida - pinigai grazinami, kalida istaisoma r nereik cia jokiu galutiniu sprendimu, kas asociacijuojasi su teismais. Cia kaip suprantu, "aciu kad buvote dundukai ir susimokejote, ieskokite teisybes kur nors kitur..."
Man tai kas, as nesiruosiu moketi nieko s.b. Dunduku nutarimai del 500 lt dundukams ir galioja.
Apmaudu, kad naujoji valdyba apsimeta draugiska, ismananti istatymus- o tokiuose paprastuose dalykuose, naudojasi zmoniu neismanymu, toliau juos kvailina ir deklaruoja tokias kvailus visuotinio susirinkimo sprendimus kaip vykdomas taisykles (tipo mes nekalti....jei suvokkiate kad tai neteiseta, tai JUSU kalte, kad tylite, neinformuojate zmoniu ir toliau meginate vykditi tai kas neteiseta. O gal nesuvokia, nesusigaudo istaymuose kas kame?)

Pirmininkas sutinku, jis vykde susirinkimo nutarima (cia aisku galima diskutuoti, kodel nesuprato kas kame, nepasipriesino tokiam apgaudinejimui, kodel vienus pamalonino atleisdamas kitus ne...)
Bet kuriuo atveju: jei buves pirmininkas padare zala - jis turi atsakyti (manau, netgi ilgametis tokio inaso rinkima, kuris priestarauja LR istatymams manau galima prilyginti zalai, netinkamam pareigu vykdymui, neismanymui savo darbo).

O jei zala padaryta ir buves pirmininkas neses i teisiamuju suola - skystos blauzdos ir sios valdzios (mus apgavo, apvoge... ai pamirskime, gyvenkime draugiskai...sudaromos prielaidos tolesniam istymu nesilaikymui ir nebaudziamumo skatinimui)

Sekmes Zinantis (gal tu kartais valdybos narys, kad viska zinai?:) spresti: - ka reikes daryti su apgautais zmonemis is kuriu buvo surinkta po 500 lt ir kreipsis del pagrazinimo? Apsimesite, kad "mes nekalti, susimokejei ir keliauk nieko negausi.." ar suprasite kas kame ir ku ogali tai baigtis?
Jie savanoriskai atsisakys pretenziju i 500 lt? Nemanau...

Reply
Mindaugas2
1/8/2013 07:14:07 pm

Pabaigai: as nieko neturiu pries nauja valdzia (atvirksciai -"respect". Taciau, jei norime tvarkingai gyventi - ivardinkime viska teisingai, nebijokime tiesios ir neapsimetinekime kad nesuvokiame kas kame (bandoma nukrepti tema aiskinant, kad as Pijoraicio salininkas, as neturiu teises spresti ir t.t.)
Tiesa yra labai paprasta: statybu, renovacijos leidimus isduoda LR insititucijos ir tai deklaruoja LR istatymai. Cia gi, susirinke zmogeliukai, patys sau susiteike teise isdavineti statybu,renovaciju leidimus... jei gali susiteikti tokia teise, gal gali ir saslikines mokesi nustatyti?
Manau suprantame kas kame, tad nebijokime ivardinti situacijas tiesiai svieisiai neviniodami i vata, isvengisme bereikalingu diskusiju, kurios nukrypsta i lankas.
O gal Zinantis zino LR istatymus, suteikiancius teise s.b. isdavineti statybu/renovaciju leidimus ir imti uz tai pinigus? Prasau nurodyk, juk ne viska ir as zinau.

Reply
Tautvydas
1/9/2013 11:05:04 pm

Bendrija išduodą ne statybos leidimą, o pažymą neprieštaraujančią statybos leidimo gavimui, kuri būna sudėtinė atliekamo projekto bendrosios dalies (dokumentų rinkinys) dalis.

Reply
Žinantis
1/8/2013 07:52:12 pm

Aš nemanau, kad 500 Lt mokestis yra neteistas.Atvirkščiai- manau, kad toks mokestis yra priimtinas ir neprieštarauja įstatymams.
Todėl tolesni išvedžiojimai apie apgaudinėjimus, apsimetinėjimus , apie dundukus ir gudragalvius yra nesvarstytini.
Esi labai kategoriškas, Mindaugai2. Gerai turėti savo nuomonę, bet kategoriškumas šiuo, o ir daugeliu kitų atvejų, kažin ar labai gerai...
Tai tik mano nuomonė, todėl į ją , jei tau ji nepriimtina, gali visiškai nekreipti dėmesio.
Sorry, jei kas ne taip...Nesiekiu įžeisti. Tik mūsų nuomonės kai kuriais klausimais labai skiriasi.

Reply
Mindaugas2
1/8/2013 09:05:01 pm

Sutinku, as kategoriskas.
Zinantis: jei tu manai, kad ks mokesis isetas, reiskias tu manai, visuotinis susirinkimas gali susitiekti teises nustatyti leidimu kaina uz saslikines. O statybu leidimu kaina padidinti iki 50000 lt. (juk nubalsuos ir bus teiseta ir privalu vykdyti :)
Ir atsirpasau, pasakysiu tiesiai: tavo manymas yra vertas NULIUI jis yra sventas ir nediskutuotinas (as turiu savo nuomone, koks turetu buti seimas, kaip turetu zaisti Zalgiris - kekvienas turi teise i savo nuomone)
Vadovaukimes LR istaymais (siuo atveju s.b. ir statybu). Pasianalizuok Zinantis ir zinos tikiuosi pakeis tavo "manyma" i "zinau"
As nemanau, as zinau istatymus :). Kai tu zinosi ir , bus idomu padiskutuoti ir pagilinti savo zinojima.

Gal nuo to ir reikejo pradeti, kad tu manai. as zinau. Siulau tau nika pasikeisti i "manau" ;)

Dekui administratoriui uz pakantuma. Nereikejo is vis sios diskusijos, nes kekvienas zmogus laisvas tureti savo "manyma" ir neverta del to diskutuoti ir gaistis, meginant pakeisti kito "manyma".
Susidaro ispudis, kad nauaj valdyba, siuo klausimu vadovaujasi 'manome", o ne "zinome". Kitais jie yra"zinantys" o siuoklausiu ne...
Dalinai gerai, akd zmones tamsus, nezino savo teisiu ir istatymu. Pinigai nemaiso :) (izdininkas gera alga gauna, dar siek tiek nubyra ir keliams :)

Reply
Sodininkaujantis
1/9/2013 03:56:40 am

įdomesnis klausimas kiek valdybai reikalingos diskusijos dėl bendro naudojimo objektų tvarkymo principų ir išlaidų. Akivaizdu, kad valdybos narys, šios svetainės administratorius K. Čeponis šiose diskusijose nedalyvauja, matyt ne lygis, o gal nepatogu, nes pats tų 500 Lt nesusimokėjo... panašiai elgiasi ir kiti valdybos nariai, neskaitant Tautvydo aptakios pozicijos, kuri pasirodo yra tik jo asmeninė, bet ne valdybos nario... Todėl ir turim tokią situaciją, kad sodininkams jokia esminė informaciją apie valdybos darbą neteikiama. Neinformuojama apie būsimus posėdžius, nors valdybos posėdžiai turi būti vieši ir visi norintys pagal įstatus turi teisę ateiti pasiklausyti. Posėdyje aptarinėjamas bendro naudojimo turto aprašas, bet jo paskelbti viešoms sodiečių diskusijoms irgi nereikia, juk valdybos nariai matyt patys protingiausi... Tas pats ir dėl to surinkto 500 Lt mokesčio, vieno sodininko, kuris jau šiai valdybai sumokėjo, paskelbė ir vardą ir pavardę, o visų likusių, kam buvo išduotos pažymos ir iš ko gautas ar negautas mokestis, ne...
Žodžiu, jokio solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagarbos, todėl nenuostabu, kad kyla pasipriešinimas ir nepasitenkinimas.
O tas 500 Lt mokestis teisėtas tik tiek kiek jį galima pagrįsti aiškiu bendro naudojimo turto priežiūros išlaidų paskirstymu sodiečiams, bet panašu, kad jis su tokiais principais niekaip nėra susietas...
Gerų visiems Naujų, o sodai neapsiriboja tik kelių priežiūra, 500 Lt mokesčiu ir iždininko atlyginimu, bet, kaip teisinga rašė kažkuris Mindaugas, dar yra ir augalai, žuvys tvenkinyje, bei kiti geri dalykai, kurie turi būti pagal mūsų sodų bendrijos įstatus.

Reply
Mindaugas2
1/9/2013 04:32:15 am

As manau, kad mokestis 500 lt yra reikalingas. Zinau kad jis neteisetas. As nemokesiu. Susimoka tegu kurie "mano jog teiseta". Pasigilinus, gal tikrai pasirodytu, kad K. Ceponis irgi zino kas kame, del to ir nemokejo o priversti neimanoma (gal ir daugiau tokiu zmoniu yra).
Reikalai tikrai neapsiriboja vien 500 lt. mokesciu. Gerai kad glaima viesai diskutuoti, issakyti savo nuomone. Tikekimes viskas po truputi stos i vieta ir posakis "drakonas mire, tegyvuoja naujas drakonas" netaps realybe

Reply
Sodinikaujantis
1/10/2013 11:30:02 pm

na, jei Čeponis nemokėjo, tai matyt neturi jokios moralinės teisės aiškinti, kad kiti turi sumokėti, juk valdybos nariai savo pavyzdžiu turėtų skatinti sodiečius, o nesikelti aukščiau už kitus... bet panašu, kad į valdybą jie atėjo tik savo asmeninių interesų vedami, kad nereiktų tvoros nugriauti ar pan., o gal kas dar ir iš pavydo, kad pavyzdžiui iždininkas per didelę algą gauna...

Reply
Sodininkas
1/9/2013 01:10:54 pm

Vygantai gal žinai ar tavo draugas Česlovas tuos 500lt sumokėjo pasirašydamas pažymą?

Reply
Mindaugas2
1/9/2013 11:20:12 pm

Tautvydas: klysti, nereikalinga tokia is vis pazyma is s.b. statybos leidimui gauti :) Cia is vis parasei "aukstuoju pilotazu", nei viena s.b. tokio mokescio neturi ir niekada apie tokios pazymos apart musu s.b. niekas nera girdejes... :)
"Bendrija išduodą ne statybos leidimą, o pažymą neprieštaraujančią statybos leidimo gavimui, kuri būna sudėtinė atliekamo projekto bendrosios dalies (dokumentų rinkinys) dalis."

Reply
Mindaugas2
1/9/2013 11:36:09 pm

p.s. Tautvydai: paklausk tu 22 (ir kitu) kurie susimokejo, ar ju prase kas nors tokio leidimo kai tvarkesi dokumentus LR istaigose ar ne... :) O gal cia riek surpasti: sodu bendrija., jei nesusimokesi draudzia eiti tvarkytis leidimu LR institucijose?
visiska i "pievas" surasei Tautvydai.

Reply
Tautvydas
1/10/2013 12:03:04 am

Matai, jei nereiktų tos pažymos niekam tai niekas ir nesikreiptų, nenorių gilintis į Statybos įstatymo subtilybes, bet esi netikslus. O jei tau pavyks gauti gyvenamojo namo rekonstravimo ar naujos statybos leidimą be pažymos, informuok kaip ta padarei, ta informacija tikrai praverstu. aš čia visiškai be ironijos.

Reply
Mindaugas2
1/10/2013 12:14:57 am

As tvarkusi dokumentus.. ir tikrai nereik aiskinti, kad man tokios pazimos reik is s.b. :) Turiu pazystamu is kitu s.b....kvailiais jie mus laiko, kai pasakau kokia pazyma s.b. isdavineja :) Niekas nera girdejes, kad tokios pazymos kazkur butu reikalaujama.
O tie susimokeje.. abejoju ar zinojo kas kame, dauguma (nes gal dalis altruistisku paskatu skatinami) susimokejo del NEZINOJIMO ir NESUSIGAUDYMO.
Ir pagal tavo surasym,a Tautvydai, zmonems reik susimoketi tam, kad gautu leidima eiti tvarkytis dokumentu... protokole surasyta, isduodamas leidimas renovacijai. Tad prima ismok pirma skaityti ir suprasti kas parasyta dokumentuose.
nes su tokiais isvedziojimais, manymais, "nusimanymais" diskusijos i lankas greitai nukrypsta.
Suprantu, kad reik pateisinti kvailuma ir pasitiesinti pries tuos susimokejusius. Kvailumo dangstymas tik gimdo kvailuma. Vadinkime daiktus tikrais vardais, nereikes nusisnketi ir meluoti sau ir kitiems.

Ponui Mindaugui 2
1/10/2013 12:49:45 am

Man rodos kad rašai pakalęs,ar ne?Ryt kitaip atrodys..

Reply
Midnaugas2
1/10/2013 01:45:52 am

ne... mobilus telefonas, zinai ka tai yr? Nera labai patogu.

Reply
Sodininkaujantis
1/12/2013 05:59:59 am

Dėl vandens siurblio

Kažkaip nesusilaikiau ir internete pasižvalgiau, kokie siurbliai siūlomi, tai tuo pasidalinu su jumis :)
http://www.irankiubaze.com/Vandens-siurbliai/PRAMONINIAI-IsCENTRINIAI-SIURBLIAI/
http://www.siurbliai.lt/116-pramoniniai?orderby=name&orderway=desc&p=2
Siurblių yra labai įvairių, bet pagal informaciją, kurią apie siurblį pateikė Čeponis šioje svetainėje, visiškai negalima įvertinti to pirkinio ekonominės naudos, todėl galima daryti išvada, kad valdyba priimdama sprendimą vadovavosi vien tik emocijomis, apie ką ir mums čia parašė, kad labai nedidelė kaina, kad tam pritarė net ir Mačiulaitis, kad remontas labai brangus ir pan...
Akivaizdu viena, kad iš ir kažkokio komiso pirktas daiktas, nors ir visai nenaudotas, niekad nejungtas, vis tiek tai daiktas be jokios garantijos ir tikrai ne naujai pagamintas, o kažkur šimtmečius dūlijęs...
Todėl išvadas galite daryti patys, bet man toks pirkinys atrodo labai jau abejotinos vertės sodų bendrijai.

P.S. o iš kur Čeponis ištraukė tokias kompresoriaus remonto kainas žinoma matyt tik jam vienam...
http://www.simanta.lt/elektros-varikliu-paslaugu-kaininkas.html

Reply
Gyventojas
1/12/2013 03:04:48 pm

Siulyčiau daugiau valdybai vadovautis sveika logika, o ne '' eksperto " Mačiulaičio nuomone. Bendrijoj keistas šio žmogaus statusas. Tarp bedrijos senbuvių įsivyravus nuomonė, kad šis žmogus yra visų sričių specas: pvz Mačiulaitis pažiūrėjo į vamzdį ir nusprendė, kad reikia keisti laistymo sistemą, pažiūrėjo į siurblio kainą ir nusprendė, kad tai yra gera kaina, nesvarbu ar jis veikia (na ir kas kad "naujas") , kad be jokiu garantijų ir pan. Gerbiu jį kaip žmogų, bet nereikia tiek sureikšminti. Beje, prisimenant valdybos narių ambicijas rinkimų dieną tenka nusivilti. Konkrečių veiksmų nematau.. Manau, visai valdybai ir pirmininkui tame tarpe, trūksta ryžto rimtam darbui. Neužmikit ant laurų gerbiamieji.

Reply
Sodininkaujanciam
1/13/2013 03:44:14 am

Mano žinomais duomenimis 100m3 siurblį suka 30kw elektros variklis. Tokio elektros variklio pervyniojimas Jūsų nurodytame kainininke yra 1210 --1370 Lt, į tą sumą neįskaityta siurblio remontas, guolių keitimas,salnikų keitimas,sparnuotės keitimas nuo kurios 100 proc.priklauso siurblio našumas.Geriau senas rusiškas nei naujas kinietiškas. Kokia kitų nuomonė ?

Reply
Sodininkaujantis
1/13/2013 05:53:23 am

Va šitie dar 25 proc. nuolaidą padaro, tai net ir 1000 Lt remonto išlaidos nesiektų:
http://www.elektrosvarikliai.lt/page_1147684730890.html

bet juk esmė tai ne tame, kad sodininkai turi spėlioti apie galingumus, gedimus, lyginti kainas ar reikšti nuomonę apie rusiškos ar kinietiškos technikos privalumus, tokia informacija turėjo jau būti surinkta, kai valdyba ėmėsi šio klausimo, o mums sodiečiams ji turėjo būti išdėstyta valdybos protokole, kad visiems būtų objektyviai aišku, kodėl valdyba priėmė vienokį ar kitokį sprendimą.

Reply
Sodininkaujantis
1/13/2013 06:09:11 am

P.S. be to dar yra ir siurblio naudingo veikimo koeficientas, nuo kurio priklauso suvartojamos elektros energijos kiekis, juk ne be reikalo kažkas visai nenaudotą ir niekad nejungtą siurblį į komisą pridavė....

Sodininkaujanciam
1/13/2013 01:07:21 pm

Tai kokį siurblį tu pasiūlytum,tu gi išminčius,viska žinai?

Reply
Sodininkaujantis
1/13/2013 09:46:25 pm

pradžiai, tai matyt reikėtų vadovautis laistymo sistemos projektu, kuris kiek žinau yra parengtas ir už kurį bendrija yra sumokėjusi pinigus. Tada įvertinti turimus siurblius, jų susidėvėjimą, juk jie pirkti prieš gerus 20 metų, tai jų resursas matomai į pabaiga. Tuomet pažiūrėti kokio yra atnaujinimo galimybės, kokį tai duotų efektyvumą mažinant elektros ir priežiūros išlaidas, o tada valdybai parengti kelis variantus ir siūlyti apsispręsti sodininkams.
Juk be sodininkų pritarimo joks ilgalaikis turtas negali būti perkamas, o tik atliekamas remontas, todėl tokiose ribose pagal savo kompetenciją ir turėtų veikti valdyba!

Reply
Žinantis
1/13/2013 02:13:03 pm

Šiuo metu valdyba ir pirmininkas ruošia:
- Įstatus ( didelis darbas , turimi įstatai yra beviltiškai pasenę)
-valdybos darbo reglamentą ( senasis padarytas su didelėm klaidom)
-revizinės komisijos darbo reglamentą ( senajame prirašyta netinkamų nuostatų)
-sodininkų bendrijos narių sąrašą ( virš 700 sodininkų, daug neaiškumų, nes paveldėjome netvarkingą dokumentaciją)
-bendro naudojimo objektų sąrašą
Ir t.t.
Ar valdyba ir pirmininkas centrinėj gatvėj turėtų šeštadieniais šokti krakoviaką, kad sodininkaujančiam ir dar kai kam atrodytų, kad dirba?

Reply
Mindaugas2
1/13/2013 06:32:19 pm

sokti pirmininkui krakoviako mintis nebloga. Pavasari galetumem apsvarstyti, jei nubalsuotumeme "uz"-turetu sokti.
Visuotinio susirinkimo sprendimai - PRIvALOMI :)
p.s.o del siurblio, diskusijos kyla ne del to kad viena ar kita pirkti, o del to kad normaliai nformacija "uz/pries" nepateikta. ispudis toks, kad Maciulis pasiule visi palingavo (p.s. tam kiniskam siurbliui irgi garantija yra, gal apsimoka nusipirkti pastatyti vietoj pagrindinio ir tegu sau dirba... suges-garantija yra. Gal ir nereikia taip daryti, kiek zmoniu tiek nuomoniu- valdyba pateiktu informatyviau viska, maziau diskusiju butu. Pavasario susirinkime pasiulus keleta variantu su normaliai surinkta informaicja - butu padarytas pasisirinkimas ir uzkirstas kelias gincams)

Reply
Žinantis
1/13/2013 08:23:50 pm

Viskas gerai, jei susirinkimas nutars, taip ir bus.
Bet nedarykim iš paprastų dalykų, sudėtingų.Valdyba yra atsakinga už racionalų pinigų naudojimą.Susirinkimas yra ne tam, kad svarstytų, kokios markės siurblį ar apšvietimo lempą pirkti. Operatyvumo reikalaujančius nesudėtingus sprendimus priima valdyba, tam ji ir išrinkta.Valdyba-operatyvesnis valdymo organas, negu susirinkimas.Valdybos ir funkcijos kitos.
Kas yra siurblių spercialistas, kreipkitės, pateiksim visą smulkią info apie siurblį. Galėsit analizuoti ir gilintis. Per susirinkimą taip pat bus pateikta visa info. Kas nekantrūs-galit kreiptis jau dabar.Ne emocijos lėmė sprendimą pirkti siurblį, o mažiausiai dviejų žmonių (sodininkų arba valdybos narių) , kurie yra tos srities žinovai, nuomonė. Mačiulaitis tik išsakė savo nuomonę ir tai padarė jau po to, kai sprendimas buvo priimtas. Be to, siurblys bus nemokamai profilaktiškai peržiūrėtas, papildomai suteptas, žodžiu, pilnai paruoštas darbui. Jis jau patikrintas ir veikia puikiai.
Bendro naudojimo objektų sąrašas , kai bus galutinai sudarytas, bus paskelbtas. Ne vėlu dar bus teikti savo pasiūlymus.Jei bus gerų pasiūlymų ( t.y., jei valdyba bus ką "pražiūrėjusi" ), galima bus tą sąrašą pakoreguoti.
Pasikartosiu, nedarykim iš paprastų dalykų, sudėtingų.
Yra žmonių, kuriems beveik visada ir beveik viskas yra blogai. Teko dirbti Norvegijoje. Ten tokiems patariama nedelsiant kreiptis pas psichologą.

Reply
Mindaugas2
1/13/2013 08:48:36 pm

Zinantis: jei jau dirbai Norvegijoje, gal ten ir tokliu "pirmininku", zmoniu vagiu teko sutikti (vietiniu, ne ateiviu)? Juk ne seip sau kyla diskusijos.. o ne is pasitikejimo.
O jei meginai aiskinti, apie musuose egzistujancias sodu bendrijas, ju savivalda... turbut paciam siule kreiptis kai kur :)
As ne siurbliu spec, nelabai ka teismanau, pasitikiu kaip nuspres. Taciau del 500 lt. - sita ismanau ir pagal tave "nedarom is paprasto dalyko sudetingu.." teisnigai, NEMASTYKITE SODININKAI, susimokekite :)
Gal kas is valdybos oficialiau pasiskaytu, ar tai teisetas mokestis ar ne? Kur tokia teise LR istatymai suteikia nustatineti ir isdavineti tokius leidimus s.b.? nera ka atsakyti.. belieka tyleti. Kvailius valdyti lengviau.

Reply
Sodininkaujantis
1/13/2013 09:25:47 pm

Žinantis, pats eilinį kartą čia pateikia tik savo asmenį vertinimą, kad beviltiškai pasenę įstatai, reglamentai padaryti su didelėmis klaidomis ar juose prirašytą netinkamų nuostatų... tik va kyla labai natūralus klausimas, kokios yra tos klaidos (galėtum papunkčiui išvardinti) ir kam netinka nuostatos. Ar tai naujiesiems valdybos nariams netinka, kad valdybos posėdžiai turi būti vieši ir apie juos turi būti skelbiama viešai, kad turi būtį pateikiamos ataskaitos sodininkams??? Jei jau pats skelbiesi "žinančiu", tai įvardink konkrečius įstatų ar reglamentų punktus, nurodyk kaip juos siūlytum keisti, o ne aiškinti kaip viskas buvo padaryta blogai.
Manau, kad pradžiai valdyba bent turėtų pradėti drausmingai dirbti pagal esamą reglamentavimą, to tik po siūlyti kažką keisti! Vienaip ar kitaip, tiek reglamentas, tiek įstatai yra galiojantys ir valdybai privalomi, o už jų nesilaikymą ar neteisėtus sprendimus yra valdybos narių solidari asmeninė atsakomybė ;)
Kiek pamenu, visuotiniame susirinkime nebuvo pritarta praėjusio laikotarpio bendrijos veiklos ataskaitai, tai valdyba turėtų suskubti ją parengti, kartu parengiant ir bendrijos balansą, kuris yra privalomas pagal galiojantį reglamentavimą, tačiau nebuvo parengtas.
P.S. žinau tik vieną žmogų, kuris savo dvi kadencijas valdyboje ir šioje svetainėje aiškino, kaip buvo viskas daroma blogai, tai Žinantis, pats galėtum savo siūlymus jam perduoti asmeniškai, gal tavo Žinančio autoriteto jis įsiklausys... ;)

Reply
Sodininkaujančiam Vygantui
1/14/2013 04:43:36 am

Ar nemanai kad tu jau atsibodai su savo patarimais? Gal geriau sniegą pakasėtum,tai būtų šiokią nauda.

Reply
mindaugui 2
1/14/2013 05:07:51 am

remiantis tavo logika 500lt už pažymą yra nelogiški, neteisėti ir apsurdiški, nes priimti visuotiniame susirinkime, tame pačiame visuotiniame susirinkime yra ir daugiau priimta sprendimu, kaip antai steigiamasis, bendrijos nario mokesčio nustatymas, tai gali ir nario mokesčio nemokėt, nes gi visuotinis susirinkimas nustatė kiek kas turi mokėti. ateinantį susirinkimą nustatys 50000lt nario mokestį ir visi turės mokėt. :) o paskui dar ir šašlykinės mokestį pridėsim 50000lt. hmmm o kam tie visuotiniai susirinkimai ir visa kita. parenkam koki nors administratorių šiukšlių išvežimui, kita vandens sistemos palaikymui ir ... ir LIKVIDUOJAM bendrija, nu gi kam ji reikalinga čia tik viskas neteisėta, paslėpta ir nereikalinga. o apskritai kodėl NELIKVIDAVOM prieš Pijoraiti, prieš daugiau kaip 6 metus. tai visiems dabar būtu lengva ir paprasta. taigi baigus ironija noriu priminti čia bendruomenė, o jei tu nenori būti jos dalis tai išstok iš bendrijos, sudaryk sutartį dėl bendro naudoji objektų naudojimo ir baigta. Kam tau čia vargti skaityti komentuoti "rūpintis", o paskui tavo teisingiausią poelgi paseks ir kiti, ir ... ir LIKVIDUOSIMĖS. kažkaip vis tiek ironija lenda nors tu ką

Reply
Sodininkaujačiam
1/14/2013 05:08:59 am

Dėl siurblių galima diskutuoti kuris patikimesnis, ar 20metų tarnaujantis rusiškas be garantijų,ar kinietiškas su 2 metų garantija.Norėdamas įsitikinti nusipirk rusiška ir kinietiška grąžtą ir pabandyk gręžti,skirtumą matai viršuje.Naudingumo koeficientas po 2 skylių bus lygus 0 .

Reply
Sodininkaujantis
1/14/2013 05:55:48 am

Jei pačiam įdomu, tai skyles gręžiu su vokiškais arba lietuviškais grąžtais, bet jie nieko bendro su siurbliais neturi, nors kita vertus tokių grąžtų tikslumas žymiai geresnis nei rusiškų, o ypač jei lyginsi su pagamintais prieš 20 m ;)

Reply
Sodininkaujančiam
1/14/2013 12:57:07 pm

Matau esi techniškas žmogus, tad galėtum valdybai pasiūlyti ( pigų ) vokišką siurblį apie kurį kol kas niekas nežino.Gal žinai kur tokį gauti? Sodininkai tau bus dėkingi.

Reply
Sodininkaujantis
1/14/2013 07:05:02 pm

kol kas jokių siurblio kriterijų ir parametrų niekas nežino, nebent tik vieną - PIGUS! O kaip sako lietuviška išmintis - pigią mėsą šunys ėda!
Nemanau, kad sodininkams yra labai esminis klausimas, ar už siurblį jie sumoka po 2,38 Lt t.y. 1814/760 ar po 4-5 Lt, daug svarbiau, kad siurblys veiktu patikimai ir ekonomiškai, užtikrindamas reikiamo vandens kiekio padavimą.
Juk siurblys yra inžinerinis įrenginys, kurio tinkamam veikimui įvertinti nepakanka girdėti, jog burzgia, jei burzgia, tai reiškia, kad naudoja elektros energiją ir leidžia sodininkų pinigus, bet tai dar nepasako, kad perpumpuoja jam numatytą kiekį vandens, o ne pavyzdžiui per pus mažesnį.
Taigi, gerbiamieji, neužsiimkime demagogija, aiškindami apie pigius vokiškus ar stebuklingus rusiškus, kurie po 20 m, anot kažkurio komentatoriaus, veikia kaip nauji, nors pats puikiai supranta, kad kiekvienas mechanizmas turi savo resursą, o reikalaukime iš valdybos, kad pagal laistymo sistemos projektą visuotiniam susirinkimui būtų pasiūlyti keli siurblinės atnaujinimo variantai.

Reply
Mindaugas2
1/14/2013 04:49:36 pm

ironija lenda tame, kad balsuojame ir tikime viskuo ka nubalsuojama, kaip privaloma vykdyti, nors tai ir priestrauja LR isymams. Ir jei deklaruojame teisinga valdyma, tai nereiktu maustyi savo zmoniu.

Reply
Skaitytojas
1/14/2013 06:02:12 pm

Mindaugas2 įtikėjo, kad jo 100 kartų pasakyta jo nuomonė apie tai, kad sodų bendrija negali nustatyti tikslinių rinkliavų, taps tiesa.
Kas tu? Konstitucinio teismo teisėjas, notaras, mėgėjas piršti kitiems savo nuomonę? Duok į teismą sodų bendriją ir aiškinkis, teisus ar ne, o ne čia varyk demagogijas.

Reply
Mindaugas2
1/14/2013 06:53:59 pm

kam tie teismai.. kas zino savo teises, tas ir nesusimoka. Gal tau smagu kitus apgaudineti, man ne. Nes tai gali buti mano kaimynas.
As juk nieko nesusimokejau ir nesiruosiu moketi, kam man tie isankstiniai teismai? Balsuoti vsiuotiniame susisirnkime galite ka norite, taciau vykdyti daznai nebutina. Uztenka valdzia "apipis.." mus, tai ne , dar patys save "dulki..".
ir kai gausiu rastiska reikalavima susimoketi uz kazkoki isgalvota nereikalinga leidima statyboms.. va tada tikrai visa s.b. atsidurs teisme. Paziuresim tada, kas labiau ismano ko gali ir ko negali reikalauti s.b. is zmogaus, ar gali s.b. balsuoti tai kas priestarauja Lr istatymams, prisiskirti sau nebutu isgalvotu leidimu isdavima ir reikalauti dar susimoketi uz tai.

Mano nuomone yra mano nuomone. Idomu kokia valdybos pozicija. Gaila, kad "tiesos skelbejai" bijo viesai ivardinti si reikala.

Reply
Mindaugas
1/14/2013 10:02:28 pm

Diskusija be galo. :) Manau situaciją galėtų išgelbėti tik teisininkas, išmanantis visus LR įstatymus. O kolkas viena pusė šaukia kad rinkliava yra neteisėta, kita kad teisėta.
Yra dar vienas dalykas. Jeigu rinkliava ir teisėta, tai kaip žmogus gali be piktumo mokėti, kai pačiuose soduose betvarkė. Vieni gavo leidimus be mokesčio, kiti su mokesčiu. Vienų tvoros pratęstos už ribų, kiti slagbaumus užsitvėrę ant bendrų gatvių, ir t.t. ir pan.
Kol bus betvarkės, tol ir bus nepasitenkinimai.
Kaip supratau žiemą valomos pagrindinės ir šalutinės gatvės. Ir kaip girdėjau kad nuo naujų metų sodų bedrijų kelių priežiūrą turėjo perimti rajono tarnybos. Ar kas nors girdėti šiuo klausimų? Sakau gal jau ne patiems teks lopyti gatves, o jau rajono lėšomis bus atliekama tai?

Reply
Žinantis
1/14/2013 10:20:57 pm

Valome gatves patys, samdydami traktorininką.Šį sezoną gatvės buvo valytos jau keturis kartus.Valomos tik pagrindinės gatvės.Valo su trakoriuku mūsų bendrijos gyventojas.Beje, nusiskundimų jo darbu nėra: Kaip ir pernai, žmogus darbą padaro tikrai gerai.
O diskusiją dėl statybų mokesčio pakreipti kita linkme tikrai reikia: kodėl vieni mokėjo, o kitiems buvęs pirmininkas išrašė pažymas jiems neapmokėjus pinigų į bendrijos sąskaitą?
Jei būtų sumokėję visi, sodų bendrijos sąskaitoje šiandien būtų bent 10 000 Lt daugiau, kuriuos galėtume panaudoti kelių remontui. Kur tie pinigai? Ar jie liko pas tuos sodininkus, ar pateko kažkur kitur? Klausimas labai rimtas.

Reply
Tautvydas
1/15/2013 01:16:07 am

Mindaugai pritariu tau daug betvarkes yra pas mus ir ji susidarė ne prie vienos valdybos, o nuo pat bendrijos steigimo. Kelio užtvarai, išorinėje teritorijos tvoroje esantys vartai, sklypų tvoros, gyvatvorės, krūmai, medžiai, nelegalūs statiniai, ir t.t. Šie ir kiti klausimai diskutuojami, identifikuojami, dar nėra vieningų sprendimo būdų, bet viskas ir prasideda nuo diskusijos.
Apie kelius: Sodų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis "...Bendrijos prašymu bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų KADASTRINIUS MATAVIMUS ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima, nuosavybės ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Kai bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai perduodami savivaldybei, už kadastrinių matavimų atlikimą ir jų duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre sumoka arba kompensuoja SAVIVALDYBĖ.
taigi reikia atlikti kelių kadastrinius matavimus patiems - tai ne menka suma, kurią paskui reiks išsimušinėti iš savivaldybės, bet aišku tai reikia daryt, ko pasekoje, bent teoriškai galėtume reikalauti kelių priežiūros. bet kaip rodo gyvenimas Lapių seniūnija net Upelio g. nesugeba deramai suremontuoti, tai naivu tikėtis, kad asfaltuos ir lopys mūsų vidaus gatves, bet sniego valymą gal ir visai realu "išsimušti"

Reply
Sodininkaujantis
1/15/2013 02:41:35 am

Taip Tautvydai, šios Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimo įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.
Taigi bendrijai nebereikia išlaidauti remontuojant ir tvarkant svetimą turtą, aišku, jei bendrija nenuspręs jo išsipirkti.
tik esi netikslus, kad patiems reikia atlikti matavimus, o tada išsimušinėti iš savivaldybės, juk įstatyme aiškiai parašyta, kad savivaldybė sumoka arba kompensuoja, todėl nieko nereikės išsimušinėt Vyriausybės nustatys tvarką, savivaldybė užsisakys matavimus ir susimokės, ir ta valstybinė žemė su keliais, kuri anksčiau buvo perduota bendrijai pereis savivaldybei, tik dabar jau su tiksliomis ribomis, paslenkant Petro tvorą į jai priklausančią vietą :)
Todėl valdyba, jau gali kaip ir pamiršti apie pavasarinį kelių remontą už sodininkų lėšas ir susirinkimui teikti sąmatos patikslinimą.

Reply
Tautvydas
1/15/2013 03:10:57 am

Nežinau ar aš čia visiškai tikslus, bet aš suprantu, kad arba mes patys organizuojame kadastrinius kelių matavimus ir pateikiam sąskaitas savivaldybei kuri jas kompensuoja (parašyta kompensuoja aš tai traktuoju, kad pasidarai pats, o savivaldybė apmoka) arba savivaldybė nustato tvarka ir tai atlieka pati. bet manau kaip Lietuvoje dažniausiai būna jei savivaldybė pati darys kadastrinius matavimus tai ji juos darys 20.....nioliktais arba niekada :) kaip aš toliau suprantu kol nesumatuota tol niekas nieko neperiminės (Bendrijos prašymu bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų KADASTRINIUS MATAVIMUS). manau tikslingiausia reiktų patiems organizuoti matavimus ir teikti sąskaitą savivaldybei, bet čia vėl gi istorija byloje, kad Lietuvos savivaldybės būna skolingos tokiems kaip Romanovas ir jie nesugeba išsireikalauti skolų, tai žiūrint realistiškai manau reiktų įvertinti, kad niekas tų pinigėlių neduos taip iškart. o dėl kelių priežiūros irgi nereikia būt naiviems Kaune gatvių neremontuoja, Lapių seniūnija po 50m kas metus tiesia šaligatvį Upelio gatvėje - tai nereiktų pasikliauti, kad kažkas čia į sodus važiuos kelių taisyt :) (na čia mano nuomonė). Nors formaliai tu teisus. ir dar paskui galėtume sulaužia automobilio ratą duoti savivaldybę į teismą, kad kompensuotų nuostolius :))))) na bet formaliai įmanoma. čia kaip tam anekdote: užrašas ant antkapio "o jis galvojo, kad jis teisus ir laimės teisme" :)))))

Tautvydas
1/15/2013 03:29:42 am

P.S. apie vandentiekio ar kokias nors sistemas tai nemačiau niekur nei žodžio, tik apie kelius. gal galit įmesti kokia nuorodą.

Tautvydui
1/15/2013 03:44:22 am

apie vandentiekį juk irgi to paties 6 str. 1 dalyje parašyta, matyt ne iki pabaigos paskaitei ;)
....Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamiems vandens tiekėjams.
Bet tai mūsiškei laistymo sistemai netaikoma, nebent tiems gabaliukams vandentiekio ir kanalizacijos, kuriuos kai kurie nariai yra pasijungę nuo upelio gatvėje esančių tinklų.

Reply
Tautvydas
1/15/2013 04:11:27 am

Čia jau gaunasi, kad beveik sau rašau :)))) jo nedaskaičiau. Iš tiesų susikoncentravau ties keliais. tai tas atšakas galėtų išpirkti iš savininkų ir tada būtų galbūt įmanoma daryti tų vandentiekio nuotekų tinklų tesinius. Nors dabartiniai savininkai nebutinai turi norėti, kad iš jų išpirtu tuos tinklus. Čia reikia nacionalizavimo :D O dėl mūsiškės laistymo sistemos galimą būtų pritaikyti, nes tarkim Kauno vandenys ar giraitės vandenys teikia vandenį laistymui. tik nemanau, kad kas nors norėtų laistymo vandens bėgančio per asmeninį skaitliuką :D

Reply
Sodininkaujantis
1/15/2013 04:29:58 am

Kad nesijaustum su savim susirašinėjantis, galiu dar pridurti, kad tam ir yra bendrija, kad siektų suderinti visu jos narių interesus, visiems sudarant vienodas galimybes naudotis bendro naudojimo objektais bei užtikrinant, kad tų bendroje žemėje esančių vamzdžių savininkų nenorai nepažeistų kitų bendrijos narių interesų ir nestabdytų progreso...
Tokios darbo krypties ir palinkėčiau Naujuose metuose :)

Sodininkaujančiam
1/15/2013 04:24:02 am

Į daugelį klausimų gali atsakyti mūsų seniūnaitis,todėl vertėtų į jį kreiptis. Jis pasakytų apie Petro tvorą, tuo pačiu ir Grikių gatvę.

Reply
Sodininkaujantis
1/15/2013 04:48:04 am

nemanau, kad šį vietinį klausimą reikėtų kelti į seniūno lygmenį, po kitas pasirodys, kad reikia dar ir pas prezidentę :) juk bendrijoje pakanka sąžiningų žmonių, skaičius mes visi pažįstame, tai negi problema pradžiai pagal sodų planą pamatuoti Petrui priklausantį sklypą ir įkalt riboženklius. O tada, jei gerbiamasis nepasitrauks pradėti visą procedūrą su dėl jos atsirandančių nuostolių atlyginimu. Kažką beje jau buvo pradėjęs ir Pijoraitis, bet jo iniciatyva buvo nugesinta.
Tiesiog raginu visus turėti daugiau principingumo ir nesitaikstyti su negerovėmis bei galvoti ką renkame į valdybą, o jei sykį nepagalvojome, tai bent nelikti klaidoje ir per artimiausią visuotinį susirinkimą atšaukti ponulį iš valdybos. Tam užtenka pusės dalyvavusių balsų, net nereikia tų 2/3.

Reply
Tautvydas
1/15/2013 04:54:08 am

čia turima omeny ne seniūną, o seniūnaitį. jis sprendžia vietinės reikšmės problemas Šatijų kaime. bet nemanau, kad reikia spręsti vieno žmogaus tvorą ir apie tai diskutuoti. reikia spręsti visas tvoras vienu sprendimu. (na čia irgi mano nuomonė).

Sodininkaujančiam
1/15/2013 04:36:48 am

na Roma irgi ne per metus pastatė, bet reikia stengtis ir norėti, manau kad su pastangom jei pavyktų bent 20% sumanymų įgyvendinti tai jau būtu gerai. O Šiaip čia beveik galėtų atsirasti CHAT'as su registruotais nariais. Kęstai pamąstyk apie Chat'a nors mes čia trise ar keturiese būtume, gal ir neverta. O kaip dabar su oficialia svetaine jau trys karaliai praėjo. :)

Reply
Sodininkaujantis
1/15/2013 05:00:21 am

Sveikintina iniciatyva, bet manau ne čia chat'us reikia kurti, o SB Šatijų svetainę sutvarkyti, čia tik laikinas prieglobstis, kuriuo nesinorėtų piktnaudžiauti. :)
Juk bendrija, t.y sodininkai moka už bendrijos svetainės išlaikymą, bet joje jokia informacija neskelbiama. Kad Naujųjų metų proga kažkas įdėjo sveikinimą ir pakeitė WordPress Theme į kitą, tai dar nereiškia svetainės tvarkymo, tam geriausiu atveju buvo sugaišta gal kokios 5 min., o visa info liko sena.
Pirmininkui nuo algos reiktų braukti svetainės išlaikymo mokestį, tada gal susiimtu, nes dabar pinigai leidžiami vėjai.

Reply
5 min.
1/15/2013 02:51:02 pm

Ko gero viskas, ką daro sodininkaujantis, paprastai trunka 5 minutes. Todėl žmogus taip ir masto...

Reply
Mindaugas
1/15/2013 03:17:52 pm

Labas rytas. :) Na taip, geri norai yra, bet realybė kita. Savivaldybėms jau priklauso tvarkyti kelius, bet neturi pinigų. Plačiau:
http://verslas.delfi.lt/transportas/savivaldybes-kratosi-keliu-sodininku-bendrijose.d?id=60107067
Manau, kad sutvarkius svetaines, ar sujungus į vieną, suteikus informaciją sodų bendrijos lentoje, manau atsirastų daugiau lankytojų. Žinoma turėtų būti platesnės informacijos, ne tik kad nuo vieno susirinkimo aprašymo iki kito. Šiame tinklapyje yra gerų skyrelių, apie augalus, jų priežiūrą. galima plėtoti šią temą ir kitas. Yra gal ir auksarankių, kurie gal gamina savadarbius įrenginius ir pan. Galėtų dėti informaciją apie projektus ir pan. O gal tiesiog nieko nereikia daryti, nes niekam tai neįdomu. :) Reik skyrelio: pasiulymai :) ir žinosim ko liaudis nori.
Visiems sėkmės

Reply
Žinantis
1/15/2013 04:21:08 pm

Mindaugai, tavo idėjos yra geros,teisingos.Bet viskam reikia laiko ir žmonių, kurie norėtų ir galėtų nemokamai atlikti tą darbą.Čia sunkiausia dalis, bet nesakau, kad beviltiška.

Reply
Sodininkaujantis
1/15/2013 06:11:19 pm

va čia tai geležinė logika, reikia žmonių, kurie norėtų ir galėtų nemokamai atlikti darbą! Juk patvirtintoje bendrijos sąmatoje algoms numatyta 38800 Lt, bet ar už tuos pinigus valdyba tikrai organizuoja sodiečiams reikalingų darbų atlikimą. Manau atsakymas akivaizdos, kad tie iš sodininkų kišenės gaunantys po du minimumus kas mėnesį, tikrai kasdien nedirba po 8 val... Todėl labai keistas ir netgi žalingas toks mąstymo būdas, kai iš gaunančių algą nereikalaujama už ją atidirbti, o bandoma surasti, kad kažkas norėtų ir galėtų darbą padaryti nemokamai.... Nors, beje, kai buvo sprendžiamas klausimas dėl pirmininko Savicko, niekam net nebuvo leista paklausti, ar šis asmuo sugebės ir galės atlikti tam tikrus darbus sodų bendrijai...

Reply
Pijoraitis sugebės
1/25/2013 08:55:56 pm

tai ir sakyk taip tiesiai, neišsivartydamas ir nesislėpdamas, baily nelaimingas. Koktu nuo tavo demagogijos, menkas išverstaskūri.

Žinantis
1/15/2013 08:07:58 pm

"Niekam net nebuvo leista paklausti"- nepralenkiamas demagogas ir netiesos kalbėtojas tas sodininkaujantis.
Geriau pakalbėkim, kaip su tais ~ 10 000 Lt, kurių bendrija negavo dėl Č.Pijoraičio kaltės.Kodėl nenori apie tai kalbėti? Č.Pijoraitis neleidžia?

Reply
Sodininkaujantis
1/15/2013 11:35:17 pm

Na, jei pats sakai, kad buvo klausinėjama per visuotinį susirinkimą, kurio metu Savickas buvo paskelbtas pirmininku, tuomet pavartyk protokolus ir man parodyk nors vieną klausimą ir atsakymą ;)
Prašau, diskutuokim :) Jei pats čia apie tuos 10 000 Lt, kurie pagal paties paskaičiavimus susidaro iš to 500 Lt mokesčio, tai matyt būtų galima ir dar daugiau priskaičiuoti pagal sodų bendrijoje stovinčių namų skaičių, čia jau paties išmonės ir fantazijos dalykas... :)
Juk šiose komentaruose jau buvo pačiam siūlyta konkrečiai įvardinti tuos sumokėjusius ir nesumokėjusius, kaip kad buvo įvardintas tas kuris sumokėjo šiai valdybai, bet juk pats to nepadarei! Todėl fantazuoti apie bendrijos prarastus tūkstančius galima daug, pats paskaityk šios svetainės ankstesnių metų rubrikas ten tokių ir panašių tariamų nuostolių begalios prirašytos. Jas rašė ne kas kitas, o vienas iš valdybos narių, kuris ir dabar valdyboje, tačiau jokio rezultato jis nei tada, nei panašu, kad dabar neparodė...
Bendrijoje skaidrumo ir geranoriškumo eilinių sodininkų atžvilgiu daugiau neatsirado!

Reply
Sodininkaujančiam
1/16/2013 01:03:52 pm

Ar nemanai kad iždininkas galėtų vesti svetainę, jo ir atlyginimas didesnis, ir informacijos daugiau turi.Tu jam geranoriškai padėtum.Sodininkautum pas tikrą sodininką.

Reply
Sodininkams
1/18/2013 04:35:21 am

Kas negerai? Kodėl nekomentuojat?. Kur tu sodininkaujantis dingai? Malti šššš gera o kai kas nors rimčaiu,tai į mišką.

Reply
Tai va
1/25/2013 09:35:28 pm

Comment deleted

Reply
!
1/25/2013 09:38:15 pm

Nereik leist visų komentarų. Reik žiūrėt kas, ką ir kaip rašo.

Reply
dainius
1/27/2013 05:34:18 pm

tai va - piktas, neisilavines sodininkas :)
4. punktas- pirma apkaltinti, o jei neirodys kad nekaltas - bus kaltas :) Is kur tokiu musu sode atsiranda...
Vien uz toki parasyma, buves pirmininkas galetu pareikalauti IP adreso to "Tai VA' ir teisme pareikalauti irodymu...kuo gi jis remiasi, kad buvo pasisavinta 10 000 lt...
Galvok ka rasai.

Reply
Mindaugas
1/27/2013 06:56:13 pm

Teisingai sako Dainius. Tas "Tai va" agresyvus kazkoks. :)

Reply
Žinantis
1/27/2013 07:08:17 pm

Bendrija neturi duomenų apie kokius nors pasisavinimus, todėl nereikia taip teigti. Yra tik informacija, kuri leidžia manyti, kad bendrija negavo pajamų, kurias pagal susirinkimo nustatytą tvarką ( sprendimą) , turėjo gauti.

Reply
Tai va
1/28/2013 04:29:33 am

Na, jau kaimynai..Nesu nei piktas, nei agresyvus.
Kaip parašiau- taip parašiau. Dingo, pametė, nepaėmė, nematė, nedavė, nežinojo- koks skrtumas? Faktas, kad nėra.
Bet ne tai esmė. Bala nematė tų litų- į situaciją žiūrėkim..
Koks vyksta kivirčas- štai dėl ko pikta iš tiesų!
Kaltint viskuo tuos, kurie pasiryžo dirbt nieko neslėpdami ir pasitardami su visais- štai kur nenormalu. Galit nesutikt, bet aš norėčiau gyvent tvarkingoj ir padorioj bendruomenėj, kurioj vienas kitam padeda, o ne skundžia.
Kaip ir minėjau, rašymą ir komentarus reikėtų kontroliuot ir tokius ar anokius trint arba taisyt.
Kas liečia IP adresą- jei reikia, imkit.
Toliau.." Yra tik informacija, kuri leidžia manyti, kad bendrija negavo pajamų". Toks sakinys keičia reikalą iš esmės, nes neaišku ar bendrija gavo tas pajamas, ar negavo visai. Gal vis tik gavo?
Bet tokiu atveju, visiškai prieštaraujantis teiginys yra šis : "Jei virš 20 sodininkų gavo pažymas, nesumokėję nustatytos įmokos, bendrija negavo solidžios pinigų sumos, nors turėjo gauti."
Tai va. Arba gavo, arba negavo. Jei negavo, vadinas buvo, bet nėra.
Jei gavo, tai negalima sakyt, kad negavo.
Galvoju, jog tarpinių variantų nebūna.
Dar porą žodžių. Jei tikrai verta kabinėtis ir kelt alasą dėl antenos, dėl siurblio, ėst žmones ar sugebės ar nesugebės dirbt- tai iš tos velniavos kurioj buvom, neišbrisim niekad.
Kaip ir minėjau- kurstyt nesantaiką yra kai kam naudinga, sudrąskyt į gabalus- malonu, žemint ir niekint- gyvenimo būdas..
Jei tai priimtina- tai nieks nepasikeis..Negalės žmonės ramiai dirbt. Kas to siekia, tuo ir pasinaudos.
O ką parašiau, tai tik atsakymas į begalę perskaitytų komentarų. Mandagumas jau užpernai buvo peržengtas ir tikrai ne mano iniciatyva.
Padėkit geriau, kaip sakoma, nors žodžiu. Pagalius į ratus naujai valdybai ir pirmininkui yra ir be Jūsų kas kišo ir kiš.Reply
Žinantis
1/28/2013 01:36:47 pm

Pažymos buvo išrašytos, bet bendrija pinigų negavo : kasoje ir sąskaitose jų nėra.Tai faktas. Toliau jau tenka galvoti, kur tie pinigai; ar liko pas nemokėjusius mokesčio sodininkus, ar ne? Galvoti apie tai nedraudžiama.
Antro TAI VA komentaro mintims ,iš esmės ,galima pritarti. Žmogus kalba teisingai, bet labai emocionaliai ir , kartais net nerinkdamas žodžių ( pirmame savo komentare).

Reply
dainius
1/28/2013 09:02:05 pm

“tai va”- alasas gerai, diskusijos gerai ir tai yra sveikas dalykas. Kur tu matei kad kas kurstytu nesantaika? Jei žmogus išdėsto savo nuomone, kuri neatitinka vyraujančios smegenų plovimo krypties, tai jau alaso, nesantaikos kurstymas? Žmogus laisvas turėti savo nuomone ir tik besmegeniai pyksta, kad kitas nemąsto taip kaip jis.
Pvz. aš laikausi nuomones, kad 500 lt. mokestis yra neprivalomas. Jei aš tai pareiškiu viešai, tai jau nesantaikos kurstymas?
Oficialiai, nei valdyba, nei pirmininkas tuo klausimu nepasisako. Faktu, kad šis mokestis neteisėtas apsčiai. Tačiau, pagal tave - tylėkime ir gyvenkime ramiai, nekelkime "vėju". Gal tylėdami, mes tikrai save patys apgaudinėjame?

Tu parodyk ta minima viešumą, kur jo padaugėjo? Taip, yra ši svetainė, joje galima diskutuoti.
Mūsų oficialioje išlaikomoje svetainėje - 0 informacijos, dokumentu ir t.t. Yra ten kokia nors finansinė ataskaita? Valdybos susirinkimų protokolai? Didelė informacijos dalis – spėlionių lygyje, o tai kas pateikiama šioje svetainėje... leiskite paklausti: o kas nuslepiama, jei nėra paskelbti dokumentai o tik aprašoma viskas „pasakojimo“ stiliumi?

Reply
Žinantis
1/29/2013 02:16:18 am

Žmogau, valdyba pradėjo dirbti tik spalio mėn.Kokios finansinės ataskaitos?Palygink, kokią info turėjo sodininkai prieš 2-3 metus? Nulinę. Dabar gi, viskas yra iš esmės diskutuojama.Protokolai yra, valdyba svarsto, viskas daroma skaidriai.Palygink, buvęs pirmininkas viską darė pats, kiek visokių pažymų yra prirašęs, kiek leidimų išdavęs- ne tik sodininkai, net valdyba neturėjo info.Yra sode net akligatvis "pradingęs", kurį pasidalino du sodininkai.Sunku įsivaizduoti, kad tai buvo padaryta be pirmininko žinios.Bet pažymos nėra.Buvo ar ne? Kas tą nustatys? Dar mes tik pradedam nagrinėti dokumentus, bet kai ką rasti sunku.Nebent oficialios instancijos padėtų.

Reply
Tai va
1/29/2013 05:08:49 am

Sveiki.
Kad nepasimestų svarbi informacija apie kadastrinius matavimus, atsakysiu čia.
1. Gerbiamas Dainius. Ar mes kartu kiaules ganėm? Ne aš ten buvau, tikrai, supainiojot.
2. Alasas niekur nėra gerai. Priminsiu- netūrėjimas nuomonės, taip pat yra nuomonė. Nereikia to gėdytis.
3. Sutinku, kad 500 lt. mokestis gali nepatikti, galima jam nepritarti. Man taip pat nepatinka 21% PVM, nesąmoningi akcizai ir t.t. Bet gal galiu jų nemokėt, pvz. pilantis kurą? Aš- ne, negaliu. Gal Jūs galit?
4. Yra būdų, kaip nemokėt. Žmonės emigruoja, išstoja iš bendrijos, arba tiesiog dalyvauja susirinkime ir įtikina narius, kad kitaip bus geriau. Kol esate bendrijos narys- privalu laikytis ir priimtų nutarimų.
5. Taip. Yra ši svetainė. Ko tai abejoju, ar nors vienas iš čia komentarus rašančių prie jos nors piršto prisidėjo. Kur Jūsų svetainės, leiskit paklaust, kuriose galite elgtis kaip norit?
-"Didelė informacijos dalis – spėlionių lygyje, o tai kas pateikiama šioje svetainėje... leiskite paklausti: o kas nuslepiama, jei nėra paskelbti dokumentai o tik aprašoma viskas „pasakojimo“ stiliumi?"
Nepatinka stilius? Trūksta informacijos? Na jau atleiskit- elgiatės kaip namie..
6. Taip- asakau Žinančiam. Nerenku ir nerinksiu žodžių tiems, kas jų nei supranta, nei bando, nei nori suprast, o tik stengiasi pakenkt. Galima su žmogum kalbėt, galima nuomonėmis keistis, bet "atsukt kitą žandą", kad vėl vyrautų anarchija ir savivaldžiavimas- tai jau ne..( Tuo noriu pasakyt, kad įdant išvengt užgaulingų, demagogiškų ir nesantaiką kurstančių komentarų , būtina juos kontroliuot, reikalui esant- taisyt arba ištrint visai).
"Sizifo" darbas. Bet savininkas turės jį dirbt, nes priešingu atveju- bus tik bėdos.
"Demokratija" ir "žodžio laisvė"- toli mėlyna....
Su visa pagarba.

Reply
SODININKAS
1/29/2013 03:41:09 am

"Respublikoje": Apie kadastrinius matavimus

Daugeliui sodininkų aktualūs kadastriniai matavimai, tačiau ne visi įsigilina į įstatymus. „Respublikoje“ pateikiamas komentaras.


Nacionalinės žemės tarnybos atstovė Aušra Pociūtė atsako, jog nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose yra reglamentuoti atvejai, kada privalo būti atlikti žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Nuostatų 15.4 punkte nurodyta, kad žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.

Taigi remdamiesi teisės aktų nuostatomis, paaiškiname, kad tuo atveju, jei asmuo nori parduoti žemės sklypą, esantį miesto teritorijoje, šiam žemės sklypui turi būti atlikti kadastriniai matavimai. Jeigu žemės sklypas yra kaimo teritorijoje, prievolės atlikti žemės sklypo kadastrinių matavimų prieš jį parduodant nėra. Atsakymus dėl konkrečių atvejų galima gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM teritoriniuose padaliniuose pagal sklypų buvimo vietą.

Reply
Tai va
1/29/2013 02:48:13 pm

Nėra ko viniot į vatą:
1, 500 lt. moketis yra priimtas ir privalomas. Kam nepatinka- tegu palaukia kol bus kitas sprendimas arba važiuoja gyvent kitur.
2. Gerai, kad nupirko gerą siūrblį ir nėr ko kištis su savo išvedžiojimais.
3. Kiek tenka bendraut su kaimynais- 100%jų pritaria ir valdybai, ir pirmininkui. Ir Petras niekam neužkliūna.

5. Vagių ir nesantaikos kurstytojų buvo ir bus. Todėl reikia nuo tokių atsiribot.
6. Keliai valomi ir tai yra labai gerai.
7. Gerai, kad 100 lt. į kasą įdedama, o ne 10. Jei kokiam asilui rūpi iš ko susideda "Mygtukas", tai tegu tas žinias, šitas genijus, pasilaiko sau.
8. Jei tam pačiam asilui norisi papuošt bokštą antena už 200 litų- visada prašom.
9. Jei buvusiam nusviro ne tik rankos jau, tai perduok užuojautą, dr."Sodininkaujantis" ar šiaip Užsiiminėjantis.

Reply
Mindaugas
1/29/2013 03:13:13 pm

Sveiki. Matau diskusija vis dar vyksta aktyviai. "Tai va" reiški savo nuomonę, kaip ir viskas ok, bet tavo tie pasakymai apie tinklapius tai įdomūs. :) Čia kiekvienas dabar turi susikurti savo tinklapį ir kažką rašinėti? Kažkaip į lankas. Manau kad užtenka ir šio, randam vietą visi padiskutuoti. Dėkingas tinklapio administratoriui, už tinklapio sukūrimą, ir galimybę pareikšti savo nuomonę.

!!! Lesto atsiuntė žinutę, kad nebus elektros soduose 2013.02.13 nuo 8 iki 18val., nežinau ar visiems čia galioja, ar konkrečiom gatvėm. Gal kas nors dar to nežinojot.

Reply
SB gyventoja
1/29/2013 04:30:19 pm

Sveiki,
Lesto žinutė galioja tiems abonentams, kuriems ją atsiuntė. Aš ir ją gavau, buvo planuota 28 d. sausio kad nebus elektros, bet, buvo -8 šalčio, todėl nukėlė.

Reply
Tai va
1/30/2013 04:49:32 am

Skambinau į Lesto 28 dieną. Jie sakė, kad darbai vyksta ir elektra gali dingt bet kurią minutę. Informacija buvo klaidinanti ir sugadinta visa diena, dėl ko nelabai smagu. Galėjo pasakyt ir man, kad darbai nevyks dėl šalčio.
Gerbiamas Mindaugai, jei atkreipėt dėmesį, tai būtent tą ir pasakyt norėjau, ką labai tiksliai apibūdinot savo fraze: " Čia kiekvienas dabar turi susikurti savo tinklapį ir kažką rašinėti?"
Lygiai taip pat, kaip ir Jūs, tikėjausi to pačio- kaip rašot :"randam vietą visi padiskutuoti".
Būtent, ne "kažką rašinėti", o diskutuoti.
Jei sekate puslapio istoriją, tai diskusija nelabai ir vyksta, nes bene vienintėlis išlaikantis padorumo ir takto ribas yra K.Čeponis, smerkiamas ne tik už informacijos višinimą, bet apskritai už šitą svetainę.
Man, asmeniškai, tai nėra normalu.
Beje, Mindaugai, jei pastebėjot, tai gal tik pora komentarų yra parašyta prisistatant vardu ir pavarde. Kaip, Jūsų manymu, galima vertint tokią situaciją?
Dalybauju ne viename forume, kur kolegos, ar bendraminčiai ne tik, kad nesislepia po "Tai va", "Kazys" ar pan., bet ir kontaktiniais duomenim dalinasi, įdant galėtų viens kitam padėt ar patart.
Klausimas- ko bijome, tame tarpe ir aš pats? Juk su kaimynais sveikinamės, važiuodami užleisdžiam viens kitam kelią ,kad prasilenktume, paveždami einantį vaiką ar moterį..
Kame reikalas? Ko turime bijot ir slėptis ir apskritai, ar tūrėtume, jei esam sąžinigi ir padorūs, kalbame, rašome ir už tai atsakome?
Mano galva, tai yra svarbiau už 500lt, Mygtuką, siurblį ar duobę.
Pirmiausia- turime gyvent ramiai ir tvarkingai, kad būtų sudėlioti visi taškai ant "i", atskirti grūdai nuo pelų, sutaikyti žmonės, reikia rodyt privalomą pagarbą vieni kitiems- nes kiaulių tikrai neganėm kartu.
Visokių charakterių yra, kartais ir nepriimtinų, kartais apgaulingų, bet privalome sugebėt būt savo vietoj kiekviena (čia ir apie save kalbu), kad visi galėtume priimt sprendimus kartu, o ne po vieną drąskytis- man tas nepatinka, aš to nemokėsiu, aš šiukšles šalia konteinerio išpilsiu, nes per daug ar per mažai mokam...
Jei turim bendriją, tai turim. Ir turim elgtis kaip bendrijoj, o ne kaip vienkiemy ar Delfi komentaruose.
Mane, kaip žmogų, siutina tokie dalykai, kai išsidirbinėjama ir kaltinama dėl tokio menkniekio, kaip "respublikinis" kelias ir "va, matai- ištaisė, pataisė"!!! Na, demagogija visiška, sutikit...
Galiu pradėt nuo savęs- nerašysiu ir nekomentuosiu daugiau, nes neturiu tokio tikslo kažką pažeminti ar bausti. Bet jei chuliganas skriaus einančia keliu moterį- nestovėsiu ir nežiūrėsiu kuo baigsis.
Su visa pagarba

Reply
Žinantis
1/30/2013 01:53:56 pm

Pagarba paskutiniam Tai va komentarui.
Nieko negaliu pridėti.
Tinklalapis turi būti ne tam, kad "išsituštinti" viešumoje , prisidengus slapyvardžiu, o sąžiningų diskusijų ir pasvarstymų puslapiu.
Kviečiu visus skaitytojus elgtis būtent taip.

Reply
Sodininkaujantis
2/1/2013 09:16:44 pm

Diskusijos paprastai būna kuria nors tema. Diskusijos metu išsakomos nuomonės bei jas paremiantys, pagrindžiantys argumentai, pozicijos. Racionaliai diskusijai svarbu ne kas kalba, o kokie argumentai yra pateikiami. Aišku, jei diskusijoje neturima racionalių argumentų, o tik subjektyvius vertinimus, kurie dar pagražinami emocingais pasakančiųjų vertinimais, tuomet ir belieka tik tas "tai va" noras riboti diskusijų dalyvius, jų neįtinkančius komentarus.
Man vienaip ar kitai, keistokai atrodo šios administratoriaus veikla, kai jis paredaguoja "tai va" komentarus, išmesdamas pagiežingiausias ir pikčiausias jų dalis, o tai kas jam atrodo "tinkama" įdėdamas kaip vėlesnį komentarą... Bet matyt "tai va" įvertino tokį administratoriaus žaidimą, nes juk ji(-is) nieko blogo tame nemato, o mano ankstesnes pastabas apie tokiose korektūras pavadino demagogija dėl menkniekio! Bet juk tokios korektūros yra ne kas kitą, o manipuliavimas viešąja nuomone, keičiant paskelbtą informaciją. Tai kur gi tas diskusijų SĄŽININGUMAS....
Ir dar, diskusija tam tikra tema niekada nebus produktyvi, jei nuo konkrečių aptariamų dalykų pereinama prie pamokslavimų, pamokymų ar savęs išaukštinimo, kaip paskutiniame "tai va" komentare, tartum jis būtų vienintelis, kuris apgintų skriaudžiamą moterį, nepilą šiukšlių šalia konteinerio ar paveža pakeleivį... Va čia tai tikra demagogija, kaip pabėgti nuo konkrečių klausimų apie siurblį, neatnaujinamą SB Satijai interneto svetainę, nevietoje pastatytas tvoras, neskelbiama informacija apie 500Lt sumokėjusius ir ne, bei dar krūvos kitų šiose komentaruose aptarinėjamų dalykų, o užsiimti smegenų plovimu peršant išvada, kad viskas tvarkoje, valdyba ir pirmininkas, matyt bus išėjęs kokią partinę mokyklą šiuo klausimu... :)

Reply
Tautvydas
2/2/2013 08:23:26 pm

Šimtą!!! Šimtą!!! čia apie komentarų skaičių ;)
iš tiesų tai smagu, kad yra opozicija ir aktyvi opozicija, gal kartais tiesiog besikabinėjanti ar nepritarianti tik tam, kad nepritart bet juk tai opozicija. jei viskas būtų tik į vienus vartus tai nusiramintume, aptingtume, o dabar visa laiką reikia laikyt ranka ant pulso.

Reply
Sodininkaujanciam
2/4/2013 04:06:06 am

Sveikas lt.Jeigu klinikoje pasireiškia manijos priepuoliai tai paprastai prasideda be jokios priežasties, iš lėto, Periodai tarp priepuolių gali trukti kelis metus, pats priepuolis gali tęstis iki vienerių metų. Išlieka iki ligos buvęs profesinis, intelektualinis lygis.

Reply
Dėl sodininkaujančio pasisakymų.
2/5/2013 01:13:29 am

Tik nesutarimuose gimsta tiesa, bet kai konfliktas užverda, tiesa išgaruoja.Dirbtinis intelektas niekis, palyginus su natūraliu kvailumu.

Reply
Mindaugas
2/5/2013 01:51:02 am

Mano komentaras 100-tasis :)

ReplyLeave a Reply.