Picture
Vakar, t.y. liepos 11 d., SB "Šatijai" valdybos pirmininkas Č.Pijoraitis sušaukė skubų valdybos posėdį. Posėdyje dalyvavo visi 9 valdybos nariai.

Pirmininkas pasiūlė nukelti pakartotinį visuotinį sodininkų susirinkimą iš liepos 14 d.  į  rugpjūčio 11 d.

To priežastis nurodė dvi:
  1. Prezidentė kol kas nepasirašė Sodininkų bendrijų Įstatymo pakeitimų, kuriuos LR Seimas priėmė š.m. birželio 28 d.
  2. Iždininkas serga, o pirmininkas liepos 12 dieną gulasi į ligoninę.
  
Balsavimo rezultatai buvo tokie:
         " "  pirmininko siūlymą  -    6 valdybos nariai.
         "PRIEŠ"                             -    2 valdybos nariai  (K.Čeponis ir M.Balsevičius).
         "SUSILAIKĖ"                    -    1 valdybos narys  (O.Liutkauskienė).
   
Taigi, sodininkai, planavę dalyvauti susirinkime, turės skubiai keisti savo savaitgalio planus.

Be to, pirmininkas valdybos nariams pateikė dvi planuojamas pasirašyti sutartis su interneto tiekimo kompanijomis. Viena iš jų būtų mokėjusi 120,- Lt per metus nuomos mokesčio.


Atmetus sunaudotą jai tiekiamos elektros energijos kainą, sodininkų bendrijos pajamos per mėnesį būtų buvę ..........2,- Lt  !
Tai ne klaida, jūs teisingai perskaitėte - du litai.
(Kitais skaičiavimais-trys litai! ).

Įtariu, kad sąskaitos išrašymas, įskaitant darbo sąnaudas, kainuotų daugiau...
Paklausus apie antenų poveikį sveikatai, pirmininkas patikino, kad jos visiškai saugios.

Daugiau informacijos, apžvelgdamas posėdžio eigą, diskusijas ir motyvus, kodėl balsavau "prieš" , pateiksiu vėliau.

SB "Šatijai" valdybos narys K.ČeponisPAPILDYMAS 2012 07 12


Sodininkų bendrijų teisę žinantys specialistai, konsultavę mus, mano, kad priežastys, dėl kurių neva perkeliamas visuotinis susirinkimas, yra nepakankamos.Be to, valdyba neturi teisės atšaukti ar nukelti jau paskelbto susirinkimo datos. Taigi, jų nuomone , susirinkimas turi vykti, jei jau yra paskelbtas.
   Pirmininkas valdybos posėdyje paminėjo 16str. 3-ią dalį, dėl kurios jis pagrindinai ir nori atidėti susirinkimą. Tas straipsnis naujoje redakcijoje atrodo taip:
    
17 straipsnis. 16 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. Joje  turi  būti  nurodytos  bendrijos  narių  susirinkimo  sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Visas pakeitimas skelbiamas šioje nuorodoje:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_p?p_id=417842

Iš to, kas rašoma šiame straipsnyje, galime konstatuoti tik tai, kad pirmininkas nesugebėjo tinkamai paskelbti apie visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą. Ko nepadaryta, skelbiant apie visuotinį susirinkimą?  Atsakymas yra įstatyme (citata):

,,Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą <...>, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Šio įstatymo reikalavimų pirmininkas neįvykdė: jokiuose laikraščiuose niekas nėra paskelbta.

Pirmininko veiksmai yra nesuprantami, įnešantys chaosą sodų bendrijos gyvenime, demonstruojantys nepagarbą sodininkams.  Gaila, kad valdyba nesugeba tam atsispirti. 

PAPILDYMAS 2012 07 13


Šiandien, t.y. liepos 13 dieną "Valstybės žiniose" paskelbtas Prezidentės pasirašytas Sodininkų bendrijų įstatymas (Pakeitimai).

Taigi, vienos "priežasties" nukelti susirinkimą nebeliko. Žinoma, galima tvirtinti, kad pirmininkas ir balsavusieji už susirinkimo nukėlimą vėlesniam laikui, negalėjo žinoti, ar Prezidentė pasirašys pakeitimus. Tačiau to ir nereikia: jei nėra pakeitimų, tai galioja senoji įstatymo redakcija ,pagal kurią gyvenome iki šiol.


Liko tik "priežastis" - pirmininko liga. O jei pirmininkas sirgs ilgai, sakykim pusę metų? Nedarysime susirinkimo? 

Niekur įstatyme neparašyta, kad valdyba gali nukelti jau paskelbto susirinkimo datą. Todėl susirinkimas turėtų įvykti taip, kaip buvo skelbiama.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis 

Renata
7/12/2012 06:54:49 pm

Taigi pirmininko eilinis "nusimuilinimas" ir žmonių klaidinimas (ir sodininkų kaip nariu negerbimas). Greičiausiai jau subinė dega jaučia galą. Perkels susirinkimą, ir žiūrėk kitą kartą ateis jam "palankios" bobutės ir prabalsuos jo naudai... :) Tikiuosi to nenutiks.

Reply
nesuprantu
7/13/2012 05:31:49 am

kodėl pirmininkas šaukia susirinkimą, jei žino, kad guls į ligoninę operuotis. Gražiai mus "išdūrė" pijoraitis!

Reply
Sodininkas
7/14/2012 05:28:44 am

Dabar svarbiausias uždavinys išlaikyti nepriklausomą interneto svetainę. Visi diktatoriai bijo laisvos informacijos sklaidos kaip velnias kryžiaus. Visa kita sodininkų rankose. Finansines valdybos problemas išnagrinėti gali auditorius. Manau brangaus nereiks -nedidelis bendrijos ūkis.

Reply
Admin-Sodininkui ir kitiems
7/15/2012 02:22:57 pm

Gauti teisingą ir pirmininko, o mūsų atveju ir valdybos nekontroliuojamą informaciją yra labai svarbu.
Tačiau mūsų sodų bendrijoje yra žymiai svarbesnių klausimų.Apie tai mes rašome ir kalbame susirinkimuose.Noriu tikėti, kad neilgai liko laukti pirmininko savivalės ir įnešamo chaoso pabaigos.

Reply
SB gyventoja
7/25/2012 05:52:12 pm

Dėmesio, kadangi ne visi sodininkai žino, o pirmininkas nors ir turi pareigą tai atlikti, bet to nepadarė, noriu informuoti, kad tie, kurie pagal įgaliojimą atstovaujate šeimos narį susirinkime, turite ne vėliau nei prieš dvi dienas iki susirinkimo pateikti pirmininkui įgaliojimo kopiją (aišku parodant ir originalą) ir įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, nes nepatvirtintas notaro įgaliojimas rinkiminiame susirinkime bus negaliojantis ir tai gali būti kaip priežastis pripažinti balsavimą negaliojančiu.

ReplyLeave a Reply.