Picture
 "Čia susirinko ne tie žmonės" - tarė SB "Šatijai" valdybos pirmininkas. 
  Bet apie viską iš eilės.
  Paprastai visuotiniai susirinkimai prasideda išrenkant susirinkimui pirmininkaujantį asmenį, kuris organizuos susirinkimo darbą, sekretoriaujantį, kuris viską užrašys ir paruoš galutinį susirinkimo protokolą, ir balsų skaičiavimo komisiją, kuri suskaičiuos, kaip žmonės balsuoja už susirinkime pateiktus siūlymus.
    Nieko panašaus pradžioje nebuvo.
   Tiesiog pirmininkas pradėjo pasakoti, kiek daug jis gero yra padaręs sodų bendrijai ir kiek daug gero dar nori padaryti. Siurprizu tapo pirmininko  tiesiai susirinkimui pateiktas kažkokios įmonės pasiūlymas atlikti nagrinėjamos laistymo sistemos atkarpos rekonstrukciją. Pirmininkas susirinkime minėjo kelias to paties pasiūlymo sumas: 54 tūkst.Lt, 58 tūkst. Lt, 64 tūkst. Lt. ir pan.  Lygtai su PVM, lygtai be PVM.
  Paminėjo ir tai, kad į tas sumas įeina ir atsarginio vamzdžio kaina. Paprašytas paaiškinti, kas tas atsarginis vamzdis, bandė aiškinti, bet viskas tik dar labiau " susivėlė". Niekas nieko pradėjo nebesuprasti - net ir profesionalūs statybininkai.
  Situaciją išgelbėjo iždininkas Kęstutis Mačiulaitis, kuris detaliai paaiškino, kad atsarginis vamzdis yra skirtas pajungti šonines atkarpas nuo pagrindinio rekonstruojamo laistymo sistemos vamzdžio.
   Susirinkimas jau tęsėsi beveik valandą laiko, kai kažkas iš salės paklausė: o ar kas nors protokoluoja susirinkimą, ar turime pirmininkaujantį ir balsų skaičiavimo komisiją?
   Kaip šioje situacijoje pasakytų Valinskas iš "Dviračio žinių" - nafik...
   Teko viską pradėti beveik iš naujo.
 Pirmininkaujančiu susirinkimas išrinko valdybos narį Č.Balandį, sekretoriaujančia-valdybos narę O.Liutkauskienę, o balsų skaičiavimo komisiją išrinko iš trijų asmenų.
   Susirinkimas tęsėsi.
   Tai, kad pirmininkas tiesiai susirinkimui atnešė niekur valdyboje nenagrinėtą pasiūlymą rekonstrukcijos darbams, rodo jo visišką nesugebėjimą organizuoti valdybos ir sodų bendrijos veiklos, nesiskaitymą su valdyba ir susirinkimo negerbimą.
  Susirinkimui turi būti pateikiami argumentuotai paruošti, valdyboje ir, jei reikia, su specialistais išnagrinėti pasiūlymai. Teisingiausias, mano manymu, susirinkimo sprendimas būtų buvęs iš viso to pasiūlymo, kaip neparuošto, nesvarstyti.
   Susirinkimas dirbo toliau.
  Susirinkimo dalyviai atkreipė pirmininko dėmesį į tai, kad vandentiekio rekonstrukcijos darbams nėra gautas leidimas ir balsų dauguma įpareigojo dabartinį pirmininką pasirūpinti reikiamais leidimais.
  Tačiau susirinkimas neleido dabartiniam pirmininkui pradėti rekonstrukcijos darbų ir neparinko jokio darbų vykdytojo ar darbų vykdymo būdo.
  Valdybos narys M.Balsevičius pasiūlė, kad jo įmonė, dirbanti panašaus pobūdžio darbus, galėtų  atlikti  planuojamą rekonstrukciją maždaug už 50 tūkst.Lt.  Tokį sprendimą lemia tai, kad jis su šeima gyvena šioje sodų bendrijoje ir gali tuo prisidėti prie bendros sodininkų gerovės, nesvarbu, kad jo įmonei ekonomiškai tai nebūtų labai naudingas užsakymas.
      Susirinkimo metu paprašyta M.Balsevičiaus pateikti oficialų įmonės pasiūlymą.
   Susirinkimas balsų dauguma nutarė, kad vykdytoją ir darbų būdą parinks naujai išrinktas pirmininkas ir nauja sodų bendrijos valdyba, o tvirtins atskirai sušauktas visuotinis sodininkų susirinkimas.
   O ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas vyks šią vasarą. Jame bus renkami naujai 3-jų metų kadencijai pirmininkas ir valdyba. Sekite informaciją mūsų tinklalapyje ir aktyviai dalyvaukite rinkimuose.
    Taigi, šią vasarą mūsų laukia mažiausiai du visuotiniai sodininkų susirinkimai.
    Kas seka informaciją apie vandentiekio rekonstrukciją, mato, kad darbų kainos nukrito nuo maždaug 110 tūkst. Lt  iki 50 tūkst. Lt . Viešumas padeda taupyti.
    Tačiau įdomiausia susirinkimo dalis dar buvo priešaky.
  Susirinkusieji nustebo, kai valdybos narė O.Liutkauskienė perskaitė pirmininko Č.Pijoraičio pasirašytą generalinį įgaliojimą (tas dokumentas pavadintas kitaip, bet jo esmė yra generalinis įgaliojimas) vienai advokatų kontorai suteikiantį teisę atstovauti SB "Šatijai" visur, kur tik įmanoma, iki 2015 metų balandžio mėnesio. Taigi, pirmininkas, baigiantis jo kadencijai, suteikė visas SB "Šatijai" atstovavimo teises trims metams vienai advokatų kontorai.
    Pagal sodininkų bendrijų Įstatymą, pirmininkas gali pasirašyti tik tokias sutartis, kurias pasirašyti jį įgalioja valdyba arba susirinkimas. Tokių įgaliojimų jis nėra gavęs, todėl pirmininko šis poelgis yra savavališkas ir prieštaraujantis įstatymams.
  Pirmininkas nieko doro žmonėms negalėjo paaiškinti, tik pripažino, kai tai padarė savavališkai.
    Pirmininkas taip elgiasi jau ne pirmą kartą.
    Prisiminkime, kai jis iš sodų bendrijos sąskaitos savavališkai, pamindamas visuotinio susirinkimo nutarimą bei Sodininkų bendrijų įstatymą, pervedė (paskolino?)  kitam juridiniam asmeniui beveik  5000,-Lt  ir šią neteisėtą finansinę operaciją nuslėpė nuo valdybos, buhalterio (iždininko), revizinės komisijos ir nuo visuotinio susirinkimo. Apie tai yra aprašyta šiame tinklalapyje skyriuje SB "Šatijai"  -  Mūsų bėdos.
    Suprantama, kad aš ir šis mano leidžiamas tinklalapis tapo mažu akmenėliu pirmininko bate, trukdančiu nevaržomai žygiuoti per mūsų sodų bendriją.
  Neveltui apie tai rašau, nes sutartį su advokatų kontora pirmininkas pasirašė pagrindinai tam (o gal dar yra ir kitų tikslų?) , kad uždarytų šį tinklalapį ir grąžintų mūsų sodų bendriją į tuos netolimus laikus, kai sodininkai beveik neturėjo informacijos, kokie priimami sprendimai ir kas vyksta sodininkų bendrijoje.
 Taigi, iš minėtos advokatų kontoros gavau reikalavimą uždaryti šią svetainę ir nebeskelbti "konfidencialios" informacijos apie sodų bendriją. "Konfidenciali" informacija, pirmininko ir kai kurių valdybos narių nuomone, yra valdybos posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos ir t.t., ir pan.
 Susirinkimo dalyviai į mano klausimą, ar jiems yra nepriimtina, kad vadinamoji "konfidenciali" informacija (posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos, jų komentarai ir pan.) yra skelbiama šiame tinklalapyje, ar jiems tai trukdo, absoliučia dauguma patvirtino, kad tokia informacija jiems yra reikalinga ir labai naudinga jiems ir visai sodų bendrijai.
 Tai kam tokia informacija trukdo ir kas jai priešinasi? Atsakymas paprastas - tai labiausiai trukdo pirmininkui.
 Salė buvo pasipiktinusi pirmininko siekiu užgniaužti informacijos skelbimą šiame tinklalapyje.
  Todėl balsavimas šiais klausimais buvo greitas ir paprastas: susirinkimas absoliučia balsų dauguma įpareigojo pirmininką nutraukti pasirašytą sutartį su advokatų kontora ir sustabdyti visus teisinius veiksmus prieš tinklalapį www.satijai.lt
  Pirmininkas bandė sakyti, kad advokatų kontora reikalinga skolų išieškojimui, tačiau, mano žiniomis, skolų išieškojimu užsiima viena iš skolų išieškojimo tarnybų, bet ne advokatų kontora.
 Mano aprašytų sprendimų, už kuriuos balsavo susirinkimas, tikslias formuluotes sužinosite, kai tik bus paskelbtas oficialus susirinkimo protokolas.
 "Čia susirinko ne tie žmonės" -  ištarė pirmininkas  šalia esančiam susirinkime pirmininkaujančiam Č.Balandžiui.
    Pasakytą frazę nugirdo dauguma susirinkusiųjų...
   Neabejokime, kad bus pasistengta, jog į sekančius visuotinius sodininkų susirinkimus ateitų  "tie žmonės". Todėl neatsipalaiduokime ir būkime aktyvūs susirinkimų dalyviai.

   Sėkmės visiems!

   Pagarbiai
   "Šatijų" sodų bendrijos valdybos narys   

   Kęstutis Čeponis

gyventoja
5/22/2012 10:58:02 pm

Mano žiniomis į kitą susirinkimą ateis dar daugiau "NE TU ŽMONIŲ"

Reply
Miskinikas
5/23/2012 06:17:50 am

O ką mano susidirbęs Č. Balandis ? [prisistatęs karveliu] savo kūnu dengiantis nežinia ką .........

Reply
Šalia gyvenantis
5/25/2012 03:43:46 pm

Norėčiau paklausti kaip vykdomi valdybos nutarimai ir butent šis:
( Posėdyje 5 balsais prieš 1 nutarta apšviesti aikštelę pagrindinėje sodų bendrijos gatvėje prie tvenkinio ir įrengti ten stebėjimo kamerą. Taip pat nutarta 4 balsais prieš 2 - įrengti ženklą draudžiantį automobiliams stovėti naktimis.)

Reply
Admin
5/27/2012 04:42:44 pm

Aikštelės apšvietimas įrengtas.
Dėl stebėjimo kamerų ir draudžiamo ženklo- neturiu kažkokios tikslesnės informacijos. Ir nemanau, kad galiu ją gauti iš pirmininko.Užsiėmęs jis dabar labai...
Galite bandyti tiesiai paklausti to pas pirmininką -gal per oficialų SB tinklalapį, ar telefonu- neturėtų jis dėl to įsižeisti...
Aš, pavyzdžiui, esu paprašęs visų SB "Šatijai" valdybos posėdžių protokolų už 2011 metus, bet negavau.Jis net nesiruošia jų duoti.
Nors turiu teisę juos gauti, bet nesikreipsiu juk dėl to į teismą...
Mano nuomone,šio pirmininko darbui būdinga savivalė ir taisyklių nepaisymas- nelabai ką galiu daugiau ir pakomentuoti.

Reply
SB gyventoja
5/30/2012 09:44:44 pm

galiu pasakyt tik tiek, kad turbūt pirmininko prašymu SB Šatijai svetainėje komentaru palikti neimanoma, protokolo susirinkimo neskelbia, telefonu neatsiliepia... Jo, užimtas jis žmogus... bet už tai, kad mums laiko skirtu jis juk pinigus gauna po paraliais... niekas tų kamerų jaučiu neįrenginės, galiu pasakyt ir ne ši problema šiuo metu didžiausia... Beja dar norėjau pasakyt, būtų gerai ne tik pirmininką perrinkti, bet ir bendrijos statusą į kaimą pakeisti, kaip kad padarė Radikiai, tada seniūnija ir gatves suremontuotų ir dėl elektros mažiau problemų būtų. Nes dabar nors turim adresus Šatijų kaimo, mes vis tik esam SB ir kadangi už žalius plotus ir keliukus mokam Kauno r. savivaldybei nuomą, seniūnija netvarko jų, o patys sodiečiai tiesą pasakius tingi. Mes savo gatvės galą pilam ir pilam žvyru, duobes lyginam, o kitus tai baisu pažiūrėt, pavyzdžiui Centrinės g. atkarpa nuo sankryžos su Vėtrungės g. iki sankryžos su Obuolių g. siaubas... ir ką niekam nerūpi... pastaruoju metu ir visos kitos pagrindinių gatvių atkarpos pasidarys šunkeliais... o prie konteinerių aikštelės esančia dabartine situacija tai iš vis baisu, kur visu sodininkų akys... užjauskit kolegas kur gyvena prie konteinerių... privežėt visokio statybinio laužo senų baldų ir kitokio šlamšto... manau reikia čia kamerą statyti o ne prie prūdo ir tokius netvarkingus gyventojus bausti už tokių atliekų neteisingą utilizavimą... o jei tai daro pašaliniai tai ne problema, du liudininkai, pareiškimas policijai ir skundas šiukšlių vežėjams su auto numeriais kurie atvežė šiukšles, policija suras ir šiukšlių vežėjai jiems sąskaitą išstatys... aš kai Kaune bute dar gyvenau taip ir kovojau su pašaliniais padangų išmetėjais... Na va prirašiau... Beja kai norėjau būti bendrijos nare, mūsų nepaklausė ir į bendrijos narius įtraukė kitą mūsų šeimos narį, nes jis mat ramesnis... bangų nekelia... o aš dabar net susirinkime negaliu balsuoti, vot špyga taukuota... :(

Reply
Admin
5/31/2012 04:15:32 pm

Daug neblogų ir teisingų minčių parašė SB gyventoja.Dėl kai ko galima būtų ir padiskutuoti.
Jus , gerbiamoji SB gyventoja, kaip sako vienas veikėjas, irgi galima būtų priskirti prie "ne tų žmonių".
Džiugina tai, kad žmonės pradeda domėtis ir suprasti.O žmogų, kuris yra informuotas, kuris domisi, nelengva apkvailinti, neįmanoma tokiems žmonėms "kabinti ant ausų makaronus".
Esu daug matęs įvairių žmonių, kadangi dirbu su žmonėmis, bet kad taip būtų iškraipomi faktai, kad taip būtų sakoma netiesa arba pusė tiesos, kad taip būtų sugebama manipuliuoti žmonėmis, kaip yra dabar pas mus , sodų bendrijoje, pasitaiko labai retai.
Ypač retai.
Žinoma, tai tik mano nuomonė.Įdomu būtų išgirsti sodininkų ar šiaip tinklalapio lankytojų nuomonę tuo klausimu.

Reply
as
7/10/2012 07:12:07 am

jei sodo narys negali,bet noretu dalyvautisusirinkime,jis pilna teise turi parasyti igaliojimasaveatstovaujanciam asmeniui su valdybos nario patvirtinimu. Sakyciau,tokiu atveju sode dirbantis zmogus galetu issakyti savo nuomone.aisku jis turi buti pilnametis.Taip daroma kitose bendrijose.o dabar,jei savininkas negali tuo metu,tai norinciam dalyvauti atimama teise

ReplyLeave a Reply.