Picture
Įsibėgėja žinomos įmonių grupės "Senukai" projektas įkurti modernią gyvenvietę su gera infrastruktūra.

Mums, šatijiškiams, šis projektas svarbus tuo, kad gyvenvietė bus įkurta visai šalia mūsų sodų bendrijos Šatijų ir Audėjų kaimuose .

Ar gerai turėti kaimynystėje modernią gyvenvietę?


Galime pasvarstyti apie tai, tačiau daugelis turėtų sutikti, kad turėti kaimynystėje  gyvenvietę su gera infrastruktūra, darželiais, parduotuvėmis yra veiksniai, kurie turės teigiamos įtakos ir mūsų kaimo gyventojams.


Noriu padėkoti tinklalapio skaitytojai, kuri pasiūlė įdėti šią informaciją į mūsų tinklalapį.

Daugiau apie šį projektą galite paskaityti paspaudę šią nuorodą:

http://www.valstietis.lt/Pradzia/Regionai/Kauno/Kauno-rajone-kursis-pavyzdine-moderni-gyvenviete


 
Picture
Priminsiu situaciją:
Š.m. liepos 14 dieną 14 val. SB "Šatijai" valdyba buvo paskelbusi pakartotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, bet, likus kiek daugiau nei 2 paroms iki jo, oficialiai paskelbė, kad tą susirinkimą atšaukia ir perkelia į rugpjūčio 11 dieną. Tačiau tą pačią dieną ir dieną prieš skelbimų lentoje kabojo valdybos skelbiama informacija, kad susirinkimas įvyks, nors po sodų bendriją vaikščiojo iždininkas, skelbdamas žmonėms žinią, kad susirinkimo nebus.


Esant tokiems chaotiškiems pirmininko veiksmams, sodininkai, vis tik, į susirinkimų salę susirinko. Ir ne tiek jau mažai - apie 70 žmonių.  Pirmininkas į susirinkimą neatvyko (sirgo ligoninėje), revizinės komisijos narių nesimatė, iždininkas, nors ir buvo kviečiamas asmeniškai, į susirinkimą neatvyko.
     Tokiomis aplinkybėmis, susirinkusiems sodininkams teko, padedamiems valdybos narių ir susirinkime dalyvavusių teisininkų pagalba, patiems gilintis į susidariusią padėtį.

          Iš sodininkų bendrijos valdybos narių susirinkime dalyvavo  du: K. Čeponis ir O. Liutkauskienė. Jiems ir teko bendrauti su susirinkusiais sodininkais, informuoti apie susidariusią padėtį, atsakyti į klausimus. Teisinius valdybos ir pirmininko veiksmų aspektus papildomai paaiškino sodininkė, turinti teisinį išsilavinimą, kuri gerai žino sodininkų veiklos teisinius reikalavimus, N.Lukanova.
        Tiek K.Čeponis, tiek O.Liutkauskienė paaiškino susirinkusiems sodininkams, kad valdyba, vadovaujama pirmininko Č.Pijoraičio, šį susirinkimą organizavo pažeisdama sodininkų bendrijų įstatymą. Šio susirinkimo datos nukėlimas į rugpjūčio mėnesį taip pat atliktas pažeidžiant įstatymą. Tai patvirtino ir apie tai papildomai paaiškino susirinkime dalyvavusi teisininkė N.Lukanova.
           Kokios galimos tokio susirinkimo organizavimo pažeidimo pasekmės? Tokie pažeidimai - ne smulkmenos: dėl tokių pažeidimų gali būti anuliuojami susirinkime priimti sprendimai. Ir susirinkimo darbas bei sugaištas sodininkų laikas nueitų perniek.
           Susirinkusius sodininkus piktino daugelis dalykų: kodėl be jų žinios įrenginėjamos internetinio ryšio antenos, kurios "maitinamos" elektra iš sodų bendrijos, o nuomos mokestis planuojamas gauti tik 2,- Lt per mėnesį, kodėl pirmininkas nevykdo susirinkimo sprendimų ir nenutraukia sutarties su advokatų kontora ir t. t.
           Susirinkusieji galiausiai nusprendė, vadovaujantis Sodininkų Bendrijų įstatymu, kreiptis į SB "Šatijai" valdybą su reikalavimu kuo skubiau organizuoti SB "Šatijai" ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą  griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Čia pat, salėje, buvo pradėti rinkti parašai.
          Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą, surinkus 1/10  (10 procentų) visų bendrijos narių parašų, toks reikalavimas yra valdybai privalomas vykdyti, jei kalbama apie visuotinio susirinkimo šaukimą..
              Be abejo, tiek valdyba, tiek pirmininkas ir taip privalo laikytis įstatymų, tačiau jei jie to nedaro, sodininkai yra priversti imtis iniciatyvos, gaišti laiką ir priminti apie tai pirmininkui ir valdybai.

            Vakar , t.y. liepos 18 dieną, pirmininkas gavo tokį reikalavimą, kurį pasirašė net 123 sodininkų bendrijos nariai (daugiau negu 15 procentų bendrijos narių):
                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              SB “Šatijai” bendrijos narių paraiška
         SB “Šatijai” valdybai

SB "Šatijai" valdyba, vadovaujama pirmininko Česlovo Pijoraičio, paskelbė sodininkų bendrijos visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą pažeisdama LR Sodininkų bendrijos įstatymo reikalavimus (16str. 3P , 2003 12 18 Nr.IX-1934 redakcija su vėlesniais pakeitimais).

Valdyba be pakankamai motyvuotų priežaščių, viršydama savo įgaliojimus ir likus tik 67 valandoms iki pakartotinio visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo pradžios, priėmė sprendimą nukelti susirinkimo datą iš liepos 14 d. į rugpjūčio 11 dieną. Netinkamai informuodama sodo bendrijos narius ir palikdama kaboti skelbimų lentoje skelbimus suklaidino virš šešiašdešimt bendrijos narių kurie gaišo savo laiką, turėjo koreguoti savo planus, ar specialiai atvykdami iš Kauno ir kitų jų buvimo vietų, sugaišo dieną ir turėjo papildomas išlaidas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų Bendrijų įstatymu prašome SB "Šatijai" valdybos nedelsiant organizuoti SB "Šatijai" sodininkų visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą griežtai prisilaikant šio įstatymo reikalavimų (2003 12 18 Nr.IX-1934 Įstatymo redakcija su vėlesniais pakeitimais, įskaitant ir 2012 06 29 Nr.XI-2182 pakeitimus).


Susirinkimo darbotvarkę siūlome palikti tokią, kaip numatyta visuotiniame susirinkime, turėjusiame įvykti liepos 14 dieną.


Prie paraiškos pridedamas sodininkų, palaikančių šią paraišką, sąrašas ( 6 lapai, 123 parašai ).


Paraiška spausdinama trimis egzemplioriais: 1 egz.rašto su parašų lapų kopijomis siunčiamas SB “Šatijai”, 2 egz. rašto su parašų kopijomis siunčiamas asmeniškai valdybos pirmininkui Č.Pijoraičiui ir 3 egz. su parašų lapų originalais lieka paraiškos iniciatoriams.

        Susirinkimo šaukimo iniciatorių atstovas Kęstutis Čeponis
  (parašas)
              2012 07 17


                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
          


Tinklalapio leidėjai

 
Picture
Vakar, t.y. liepos 11 d., SB "Šatijai" valdybos pirmininkas Č.Pijoraitis sušaukė skubų valdybos posėdį. Posėdyje dalyvavo visi 9 valdybos nariai.

Pirmininkas pasiūlė nukelti pakartotinį visuotinį sodininkų susirinkimą iš liepos 14 d.  į  rugpjūčio 11 d.

To priežastis nurodė dvi:
  1. Prezidentė kol kas nepasirašė Sodininkų bendrijų Įstatymo pakeitimų, kuriuos LR Seimas priėmė š.m. birželio 28 d.
  2. Iždininkas serga, o pirmininkas liepos 12 dieną gulasi į ligoninę.
  
Balsavimo rezultatai buvo tokie:
         " "  pirmininko siūlymą  -    6 valdybos nariai.
         "PRIEŠ"                             -    2 valdybos nariai  (K.Čeponis ir M.Balsevičius).
         "SUSILAIKĖ"                    -    1 valdybos narys  (O.Liutkauskienė).
   
Taigi, sodininkai, planavę dalyvauti susirinkime, turės skubiai keisti savo savaitgalio planus.

Be to, pirmininkas valdybos nariams pateikė dvi planuojamas pasirašyti sutartis su interneto tiekimo kompanijomis. Viena iš jų būtų mokėjusi 120,- Lt per metus nuomos mokesčio.


Atmetus sunaudotą jai tiekiamos elektros energijos kainą, sodininkų bendrijos pajamos per mėnesį būtų buvę ..........2,- Lt  !
Tai ne klaida, jūs teisingai perskaitėte - du litai.
(Kitais skaičiavimais-trys litai! ).

Įtariu, kad sąskaitos išrašymas, įskaitant darbo sąnaudas, kainuotų daugiau...
Paklausus apie antenų poveikį sveikatai, pirmininkas patikino, kad jos visiškai saugios.

Daugiau informacijos, apžvelgdamas posėdžio eigą, diskusijas ir motyvus, kodėl balsavau "prieš" , pateiksiu vėliau.

SB "Šatijai" valdybos narys K.ČeponisPAPILDYMAS 2012 07 12


Sodininkų bendrijų teisę žinantys specialistai, konsultavę mus, mano, kad priežastys, dėl kurių neva perkeliamas visuotinis susirinkimas, yra nepakankamos.Be to, valdyba neturi teisės atšaukti ar nukelti jau paskelbto susirinkimo datos. Taigi, jų nuomone , susirinkimas turi vykti, jei jau yra paskelbtas.
   Pirmininkas valdybos posėdyje paminėjo 16str. 3-ią dalį, dėl kurios jis pagrindinai ir nori atidėti susirinkimą. Tas straipsnis naujoje redakcijoje atrodo taip:
    
17 straipsnis. 16 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. Joje  turi  būti  nurodytos  bendrijos  narių  susirinkimo  sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Visas pakeitimas skelbiamas šioje nuorodoje:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_p?p_id=417842

Iš to, kas rašoma šiame straipsnyje, galime konstatuoti tik tai, kad pirmininkas nesugebėjo tinkamai paskelbti apie visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą. Ko nepadaryta, skelbiant apie visuotinį susirinkimą?  Atsakymas yra įstatyme (citata):

,,Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą <...>, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Šio įstatymo reikalavimų pirmininkas neįvykdė: jokiuose laikraščiuose niekas nėra paskelbta.

Pirmininko veiksmai yra nesuprantami, įnešantys chaosą sodų bendrijos gyvenime, demonstruojantys nepagarbą sodininkams.  Gaila, kad valdyba nesugeba tam atsispirti. 

PAPILDYMAS 2012 07 13


Šiandien, t.y. liepos 13 dieną "Valstybės žiniose" paskelbtas Prezidentės pasirašytas Sodininkų bendrijų įstatymas (Pakeitimai).

Taigi, vienos "priežasties" nukelti susirinkimą nebeliko. Žinoma, galima tvirtinti, kad pirmininkas ir balsavusieji už susirinkimo nukėlimą vėlesniam laikui, negalėjo žinoti, ar Prezidentė pasirašys pakeitimus. Tačiau to ir nereikia: jei nėra pakeitimų, tai galioja senoji įstatymo redakcija ,pagal kurią gyvenome iki šiol.


Liko tik "priežastis" - pirmininko liga. O jei pirmininkas sirgs ilgai, sakykim pusę metų? Nedarysime susirinkimo? 

Niekur įstatyme neparašyta, kad valdyba gali nukelti jau paskelbto susirinkimo datą. Todėl susirinkimas turėtų įvykti taip, kaip buvo skelbiama.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis 

 
Picture
Gavome nerimą keliančios informacijos apie saugumą sodų bendrijoje.
Laišką atsiuntė sodų bendrijos gyventojas.
Laiško turinys toks:

Noriu informuoti sodų bedruomenę, kad savaitgaliais ir šiaip vakarais darosi nesaugu būti prie mūsų sodų tvenkinio. Kadangi čia dažnai renkasi alkoholį vartojantis jaunimas ir šiaip agresyvaus būdo asmenys. Šį ilgąjį savaitgalį paplūdimyje esančiame iš Songailos gatvės pusės prie tvenkinio buvo užpulta jaunuolių kompanija, kuri žaidė krepšinį. Užpuolikai buvo gerai pasiruošę ginkluoti kirviu ir beisbolo lazda( du vyrai ir moteris), bei neblaivūs. Užpuolimo metu kuris įvyko vakare apie 21 val stipriai nukentėjo musų soduose gyvenanti nepilnametė mergina, ji šiuo metu gydoma ligoninėje. Taigi noriu atkreipti dėmesį, kad nebūtume abejingi tokiems dalykams ir budriai reaguotume.

    Pagal turimą neoficialią informaciją nusikaltimą padarė neblaivūs asmenys, šiuo metu gyvenantys"Šatijų" sodų bendrijoje . Policijoje nusikaltimas užfiksuotas ir tiriamas. Neoficialiomis žiniomis, nepilnametės merginos sužalojimai pakankamai rimti, o nusikaltimas padarytas įvykus žodiniam "konfliktui".

  Gyventojai neturi būti abejingi ir kviesti policiją arba pranešti Saugios kaimynystės grupei telefonu 8 610 01177.

   Saugi kaimynystė - tai aktyvus visų gyventojų reagavimas ir atsakingas požiūris  į įvykius gyvenamoje vietoje ir šalia jos. Negalime tikėtis, kad  "draugovininkų" grupelė įves tvarką ir tuo metu bus ten, kur spontaniškai prasideda žodinis konfliktas.

Žinoma, gyventojai turėtų realiai vertinti situaciją ir vengti rizikuoti savo sveikata.
Tačiau , jei planuojantis nusikalsti pilietis pastebės, kad yra stebimas, matomas, tikėtina, kad jis atsisakys savo sumanymo. Tą pataria policijos pareigūnai, konsultuojantys mus, kaip veikia saugios kaimynystės principai.

   Nebūkime pasyvūs, nes mūsų pasyvumas- tai parama nusikalstantiems.

     Tinklalapio leidėjai