Picture
  Toks skelbimas pakabintas sekmadienį, rugpjūčio 26 d., "Šatijų" sodų bendrijos skelbimų lentose.
     
 Penktadienį, rugpjūčio 24 dieną, Valstybinis Registrų centras informavo naujai išrinktą pirmininką, kad negali registruoti naujai išrinktos valdybos ir pirmininko. Todėl  naujas pirmininkas ir nauja valdyba negali pradėti dirbti.

  Pagrindinė to priežastis - visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu  už naują valdybą balsavo mažiau negu 2/3 nuo susirinkime dalyvavusiųjų skaičiaus. Įstatymas reikalauja, kad už naują valdybą ir pirmininką balsuotų daugiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime.
     
       Ką sako visuotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo protokolas?
    Protokole, kurį pateikė susirinkimo sekretoriatas nurodoma, kad už naujai išrinktą valdybą balsavo 71 susirinkimo dalyvis. Rinkiminiuose balsavimuose dalyvavo iš viso 105 dalyviai: prieš balsavimus pirmininkaujantis Č.Balandis patikrino dalyvaujančiųjų skaičių - buvo likę susirinkime 105 dalyviai.
       Pagal šiuos skaičius už valdybą balsavo daugiau, negu 2/3  dalyvių: 71 : 105 x 100 = 67,6 proc.
   Tačiau esmė ta, kad dalyvių skaičius turi  būti imamas tas, kuris užsiregistravo susirinkimo pradžioje.  O susirinkimui užsiregistravo 137 sodininkai. Todėl Registrų centras, remdamasis įstatymais, skaičiuoja, kad už valdybą balsavo kiek daugiau, kaip pusė susirinkimo dalyvių.
     Taigi, susirinkimas , pirmininkaujant Č.Balandžiui, nepadarė darbo iki galo ( padarė ne pagal įstatymus ) , todėl tenka rinktis dar kartą. Vargu ar dėl to galima kaltinti pirmininkavusį: jis , gal būt, nežinojo įstatymo niuansų ir tikėjosi, kad papildomas pasitikrinimas prieš balsavimą bus pakankamas. Pasirodo, ne.
        
    Kyla klausimas, o kodėl nebuvo tų problemų anksčiau?
    Atsakymas paprastas ir jus nustebins: ankstesnis pirmininkas 2009 metais nesivargino registruoti valdybos Registrų centrekaip to reikalauja įstatymai. Todėl 2009 metais išrinktos valdybos ir pirmininko sprendimai yra abejotinos galios, jei iškiltų kokių nors teisminių ginčų.
  
   Vakar, t.y. rugpjūčio 26 dieną įvyko skubus senosios valdybos posėdis, kuris paskelbė naują rinkiminį susirinkimą.
   Atkreipiu sodininkų dėmesį į tai, kad naujame susirinkime yra tik vienas darbotvarkės punktas - valdybos ir pirmininko rinkimai.
  Jei senosios valdybos lyderiai pripažins jau pareikštą sodininkų valią, yra tikimybė, kad susirinkimas gali būti labai trumpas: susirinkusiems sodininkams pakaks 2/3 balsų tik patvirtinti naują valdybą ir išrinkti pirmininką. Jei ankstesnis pirmininkas Č.Pijoraitis sieks "revanšo", t.y. bandys patekti į naujai išrinktą valdybą ir tapti pirmininku dar vienai - jau trečiai - kadencijai, susirinkimas gali užtrukti. Jei jis to sieks, vadinasi, nesuprato žmonių pareikštos valios ir nesugeba kritiškai pažiūrėti į savo veiklą ir elgesį.
    Suprantu, kad susirinkimai sodininkams šįmet jau, galbūt, įkyrėjo. Dalies jų galėjo ir nebūti, jei ankstesnis pirmininkas nebūtų taip atkakliai siekęs išleisti sodų bendrijos pinigų (ne tiek mažai- apie 70 - 80 tūkstančių litų) abejotinai vandentiekio rekonstrukcijai. Primenu, kad nėra objektyvių duomenų (pvz., defektinio akto), kad reikia keisti virš 800 metrų laistymo sistemos vamzdžio.
    Užtęsdamas ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo skelbimą, pirmininkas Č.Pijoraitis valdybos perrinkimą nutęsė iki šio laiko ir bendrija niekaip nebespėjo išsirinkti naujos valdybos per įstatymu nurodytą laikotarpį. - iki rugpjūčio 31 dienos.

       Taigi, kviečiu sodininkus būti kantriems ir dar kartą išreikšti savo valią rinkiminiame susirinkime, kuris įvyks rugsėjo mėnesį. Susirinkimas bus labai svarbus. Padarykime darbą iki galo ir leiskime pradėti dirbti naujai valdybai pagal įstatymus. Būdamas jau ne pirmus metus valdybos nariu, galiu pasakyti, kad ši valdyba nusiteikusi dirbtiNaujai įsilieję į valdybą žmonės turi noro ir energijos daryti darbus, kurių reikia sodų bendrijai.


   Taigi, pirmasis susirinkimas rugsėjo 9 d. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.  Greičiausiai jis neįvyks, nes turėtų susirinkti daugiau kaip 367 sodų bendrijos nariai - tai nerealu.
   Pakartotinis susirinkimas, kurio rezultatai bus galiojantys, įvyks rugsėjo 23 d,. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.
 


       Žemiau pateikiu atsakymą iš Registrų centro: 
SB "Šatijai" valdybos narys
Kęstutis Čeponis
 
Picture
    Šeštadienį, rugpjūčio 11 d. SB "Šatijai" susirinkimų salėjė beveik 5 valandas truko visuotinis sodininkų susirinkimas. Nuo 14 iki ~19 val.  daugiau nei šimtas žmonių kantriai išbuvo visą susirinkimo laiką.

   SB "Šatijai" bendrijos pirmininku išrintas Juozas Savickas, gyvenantis Songailos gatvėje. Taip pat išrinkta visiškai nauja valdyba iš 9 asmenų.
Daugiau informacijos vėliau.

 Papildyta 2012 08 21

 Nuo rytdienos, t.y. rugpjūčio 22 dienos oficialiai pradeda dirbti naujas sodų bendrijos "Šatijai" pirmininkas Juozas Savickas. Tel.nr turėtų likti tas pats, koks ir buvo ankstesnio pirmininko , t.y.
 8 675 45007 , iždininku toliau dirba Kęstutis Mačiulaitis , tel. 8 675 45008
    Po visuotinio susirinkimo  praėjo dešimt dienų, kol buvo gauti visi reikiami dokumentai valdymo organo - valdybos - ir naujo pirmininko registravimui Registrų centre. Primenu, kad ankstesnis pirmininkas 2009 metais šios pareigos neatliko, tuo "perkeldamas" mūsų sodų bendriją iš teisiškai tvarkingai veikiančių organizacijų tarpo į Registrų centre valdymo organo neįregistravusių  organizacijų grupę su visomis iš išplaukiančiomis pasekmėmis.
   Klaida ( ar aplaidumas ?) ištaisyta.
   Linkime naujajam pirmininkui sėkmės darbe ir tikimės sąžiningo ir atsakingo pareigų atlikimo.
   Kai kurią Informaciją apie praėjusį susirinkimą ir komentarus pateiksime, kai gausime oficialius susirinkimo dokumentus.
 Oficialūs dokumentai artimiausiu metu turėtų būti paskelbti sodų bendrijos svetainėje www.sbsatijai.lt

  SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis
 

 
Picture
Visus, kurie neabejingi tam, kas vyksta sodų bendrijoje, kaip dirba valdyba ir pirmininkas kviečiu aktyviai dalyvauti susirinkime.
  Nuo Jūsų aktyvumo priklausys, kaip ateinančius tris metus bus dirbama, kiek renkama Jūsų pinigų, kaip jie  bus leidžiami  !
Susirinkimas turėtų būti įdomus .Reikia tikėtis, jame išgirsite įdomios informacijos, kuriai neliksite abejingi.
     Bet, kas svarbiausia, rinksime ateinantiems trims metams sodų bendrijos pirmininką. Jei nusivylėte dabartinio pirmininko veikla ir manote, kad jis dirba blogai ir  abejojate jo darbo skaidrumu, turėsite galimybių pakeisti jį kitu.išsirinksit
   Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Tinklalapio leidėjai.
   

 
Picture
Kviesdamas į šį valdybos posėdį, pirmininkas nurodė, kad bus aptariamas klausimas dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo.

Posėdyje dalyvavo ir revizinės komisijos pirmininkė Dainora Mockienė. Posėdžiui pirmininkavo Č.Pijoraitis, sekretoriavo valdybos narė O.Liutkauskienė.

Posėdis prasidėjo nuo revizinės komisijos patikrinimo akto apie sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą perskaitymo.

Su aktu galima susipažinti oficialioje sodų bendrijos svetainėje. Aptarsime tik keletą su tuo aktu susijusių klausimų.

Revizinę komisiją sudaro trys nariai. Nebūdami  finansų ar apskaitos specialistais jie per 4-5 valandas patikrino visą sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą.  Vargu, ar tai neįmanoma net ir specialistams.

Kaip supratau, pagrindinai revizijai buvo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuos tvarko iždininkas K. Mačiulaitis.

Tačiau tam, kad pilnai patikrinti ūkinę-finansinę veiklą, reikia ir valdybos posėdžių protokolų, sutarčių bylos, siunčiamų -  gaunamų raštų registracijos žurnalo ir pačių raštų bylos ir pan.

Kadangi nebuvo žinoma, kad dalyvaus revizorė, klausimus teko pateikti neturint galimybių iš anksto juos paruošti.

Pateikti klausimai ir revizorės atsakymai:
         1.  Ar buvo tikrinamas faktinis pinigų likutis kasoje?
         Atsakymas: Ne.

      2. Ar skaičiuojant pagal pirminius kiekvieno mėnesio atlyginimo išmokėjimo žiniaraščius, bendra suma sutampa su iždininko pateiktais suminiais rezultatais?
          Atsakymas: pagal pirminius kiekvieno mėnesio dokumentus bendros sumos netikrinome.

        3. Ar sunaudotos ūkio reikmėms medžiagos nurašomos pagal medžiagų nurašymo aktus ir kas tuos aktus yra pasirašę?
          Atsakymas buvo neužtikrintas - "nepamenu" ar kažkas panašaus.

Pasikartosiu, ką ir sakiau per posėdį: nieko asmeniško neturiu prieš revizinės komisijos narius ir pirmininkę. Tačiau mums (sodininkams, valdybai, susirinkimui) reikalinga revizinė komisija, galinti kiaurai peršviesti visus ūkinės - finansinės veiklos pakampius, surasti,  jei tokių yra, paslėptus dalykus ar padarytas klaidas. Revizinė komisija turi būti mūsų akys, ausys ir rankos. Apskaitoje ir veikloje reikalingas ne tikėjimas, kad viskas gerai, bet žinojimas, kad viskas gerai.

Bet grįžkime prie klausimų.

        1. Tiek šįmet, tiek pernai likutis kasoje yra artimas 13 000,- Lt
        Kodėl, jei pernai dar buvo renkami pinigai už sodininkų sunaudotą elektrą, o šįmet jau ne, todėl kasos apyvarta žymiai sumažėjusi? Be to, valdyba yra nusprendusi neleisti iždininkui laikyti tokių didelių likučių kasoje, bet jis, kažkodėl, valdybos sprendimo nevykdo.

    2. Analizuodamas iždininko finansinę ataskaitą pastebėjau, kad iš viso pinigų yra išmokėta daugiau, negu kad turėtų būti išmokėta dviems darbuotojams (pirmininkui ir iždininkui) per metus. Todėl man kilo įtarimas, ar nebuvo išmokėta pinigų dar kam nors.  Mano spėjimas galiausiai pasitvirtino: iždininkas po ilgų dokumentų nagrinėjimų galiausiai prisiminė, kad pernai metais gegužės mėnesį buvo išmokėta atostogų kompensacija užpernai atleistam pagalbiniam darbininkui.
        Apie tai jau esu rašęs, todėl galiu tik priminti, kad maždaug 1500 Lt  išlaidų, susijusių su šia kompensacija - yra vėjais paleisti mūsų pinigai. Kodėl? Todėl, kad pagalbinis darbininkas nebuvo apkrautas darbais ir atostogauti turėjo būti išleistas dar tada, kai buvo įdarbintas (užpernai rudenį).
       Beje, dėl atostogų kompensacijų galime turėti ir dar didesnių išlaidų.
   Valdyba yra įpareigojusi pirmininką ir iždininką žiemos metu, kai sumažėję darbų apimtys, išnaudoti eilines atostogas. Man pasidomėjus, ar taip yra daroma, iždininkas informavo, kad praėjusią žiemą nei pirmininkas, nei iždininkas neatostogavo. Todėl, jei pirmininkas nebus išrinktas dar vienai kadencijai, už kiekvienus metus išmokama atostogų kompensacija sodų bendrijai kainuos daugiau kaip 2100,- Lt.  Prisiminus dar ir tai, kad pagalbiniam darbininkui sodų bendrija, vadovaujama pirmininko Č. Pijoraičio, žiemos metu mokėjo 1200,- Lt atlyginimą, o ypatingų darbų, apart nendrių epizodinio pašienavimo, nebuvo daroma,  galiu daryti išvadą, kad pirmininkas negalvoja apie mūsų bendrijos pinigų racionalų panaudojimą.

    3. Paklausus apie medžiagų nurašymo aktus, iždininkas pateikė, reiktų suprasti, tokį "aktą". Jame buvo išvardintos sunaudotos medžiagos, "dokumento" data, pirmininko pavardė. Tačiau nebuvo jokio parašo, jokios komisijos narių sąrašo su parašais. Tai buvo ne medžiagų nurašymo aktas, o niekinis popiergalis.
       Žodžiu, kur pažiūrėsi, ten problemos.
   
   
Pagaliau buvo prieita prie klausimo dėl susirinkimo organizavimo. Nepasakosiu apie tai, kad buvau užsipultas dėl to, kad kažkas pasirašė du kartus, kad iždininkui pasirodė, jog kažkuris parašas yra netikras. Neverta kalbėti ir apie tai, jog tuos sąrašus jie (pirmininkas su iždininku) įvertino, kaip vertus pakabinimui ant lauko tualeto vinies. Tiek to, ponų valia. Betgi gerbiamieji, ką jūs stengiatės paneigti?  Kad susirinkimą reik organizuoti pagal įstatymą!?

Pirmininkas valdybai pateikė laikraštį "Kauno diena", kuriame yra atspausdintas skelbimas apie SB "Šatijai" ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, įvyksiantį  rugpjūčio 11 d. 14 val. Balsuojama nebuvo, tačiau, reik suprasti, kad valdyba, tyliu pritarimu, sutiko, kad susirinkimas įvyktų rugpjūčio 11 dieną.

Dėl sutarties su interneto tiekimo kompanija, kuri iškėlusi anteną ant SB vandens cisternos.
Atvirai pasakius, nežinau, ar tokia sutartis yra.
Viename iš posėdžių pirmininkas informavo, kad  šįmet yra pasirašęs tokią sutartį, pagal kurią sodų bendrija gauna po 100,- Lt  per mėn. Tačiau jau sekančiame posėdyje jis atsinešė ne sutartį, o tik sutarties projektą, datuotą 2012 07 mėn. (be parašų, antspaudų).
Dar sekančiame posėdyje , t.y. paskutiniame, apie kurį kalbama šiame straipsnyje , jis atsinešė, jo žodžiais tariant, sutartį su ta interneto kompanija, neva tai galiojančią nuo 2008 metų. Tačiau, pastebėjus, kad ta sutartis yra be parašo ir antspaudo, iždininkas pasiūlė greitą išeitį - čia pat pasirašyti sutartį. Pirmininkas taip ir padarė. Taigi, 2008 metų sutartis valdybos narių akivaizdoje buvo pasirašyta 2012 metų liepos 27 dieną.

Ką apie tai pasakytų teisininkai? Ar tik mes nebuvome dokumento klastojimo liudininkais?

Kalbant apie sutarčių galiojimą, kyla rimtų abejonių, ar pirmininko pasirašytos sutartys yra iš viso galiojančios. Kodėl? Todėl, kad pirmininkas 2009 metais neperregistravo savo ir naujai išrinktos valdybos įgaliojimų Juridinių asmenų registre.
Tai padaryti privalu kas tris metus. Todėl iš viso galima abejoti pirmininko ir dabartinės valdybos sprendimų teisėtumu.
Sunkiai suvokiamas apsileidimas...

Artėja sodininkų ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Kviečiu sodininkus būti aktyviais, ateiti į susirinkimą išklausyti informacijos, paaiškinimų ir atsakingai išrinkti naują valdybą ir iš tos naujos valdybos narių- naują pirmininką.

Iždininkas K. Mačiulaitis aktyviai agituoja už dabartinį pirmininką. Tai šiek tiek nesuprantama: kas juos taip surišo į vieną mazgą? Mano nuomone, jei dabartinis pirmininkas būtų išrinktas dar vienai kadencijai, tai būtų vienas iš labai blogų variantų. Reikalingas naujas pirmininkas ir valdyba, kurie galėtų dirbti sodų bendrijai reikalingus darbus kvalifikuotai, sąžiningai ir be neaiškių, nesuprantamų veiksmų.

Taip pat būtina pagalvoti ir apie tai, ar tikslinga, kad į valdybą būtų renkamas iždininkas. Tai susiję su tuo, kad iždininkas kaip darbuotojas, tampa pavaldus pirmininkui ir gali būti pirmininko įtakojamas.  Dabar, mano nuomone,  matome būtent tokią situaciją.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis