Picture
Daugelis iš mūsų turime įdomių nuotraukų apie savo augintinius ar šiaip "pagautus" įdomius vaizdus. Jie dažniausiai guli mūsų albumuose ar kompiuterio laikmenose ir peržiūrimi tik savo artimų draugų ratelyje arba, laikui bėgant, iš viso pamirštami.

Tinklalapio leidėjams gimė mintis, kad įdomu būtų pasidalinti tokiomis nuotraukomis su kitais ir tuo pradžiuginti bei nustebinti tinklalapio lankytojus.
  Galbūt, jūsų sūnus ar duktė, pažįstamas ar giminaitis mėgsta fotografuoti ir turi įdomių nuotraukų. Pasidalinkite jomis su tinklalapio lankytojais.
  Gyvenimas susideda ir iš rimtų, ir iš juokingų momentų.
 Galbūt, jei jūs aktyviai dalyvausite, ši idėja išsirutulios į atskirą įdomų puslapį iš mūsų gyvenimo.
  Jei turite įdomių nuotraukų,  siųskite jas adresu  japonis@gmail.com
  Pradžiai įdedame keletą vaizdelių, kurie mums pasirodė juokingi ir įdomūs. Tikimės, jie nuteiks gerai nuotaikai ir jus.Dar keletas  vaizdų iš mūsų gyvenimo, kuriuos atsiuntė Romas Statkevičius:

Superlaimikis!

      Svečias sodo sklype ar šeimininkas?

Susipažinkim?
 
Picture
 "Čia susirinko ne tie žmonės" - tarė SB "Šatijai" valdybos pirmininkas. 
  Bet apie viską iš eilės.
  Paprastai visuotiniai susirinkimai prasideda išrenkant susirinkimui pirmininkaujantį asmenį, kuris organizuos susirinkimo darbą, sekretoriaujantį, kuris viską užrašys ir paruoš galutinį susirinkimo protokolą, ir balsų skaičiavimo komisiją, kuri suskaičiuos, kaip žmonės balsuoja už susirinkime pateiktus siūlymus.
    Nieko panašaus pradžioje nebuvo.
   Tiesiog pirmininkas pradėjo pasakoti, kiek daug jis gero yra padaręs sodų bendrijai ir kiek daug gero dar nori padaryti. Siurprizu tapo pirmininko  tiesiai susirinkimui pateiktas kažkokios įmonės pasiūlymas atlikti nagrinėjamos laistymo sistemos atkarpos rekonstrukciją. Pirmininkas susirinkime minėjo kelias to paties pasiūlymo sumas: 54 tūkst.Lt, 58 tūkst. Lt, 64 tūkst. Lt. ir pan.  Lygtai su PVM, lygtai be PVM.
  Paminėjo ir tai, kad į tas sumas įeina ir atsarginio vamzdžio kaina. Paprašytas paaiškinti, kas tas atsarginis vamzdis, bandė aiškinti, bet viskas tik dar labiau " susivėlė". Niekas nieko pradėjo nebesuprasti - net ir profesionalūs statybininkai.
  Situaciją išgelbėjo iždininkas Kęstutis Mačiulaitis, kuris detaliai paaiškino, kad atsarginis vamzdis yra skirtas pajungti šonines atkarpas nuo pagrindinio rekonstruojamo laistymo sistemos vamzdžio.
   Susirinkimas jau tęsėsi beveik valandą laiko, kai kažkas iš salės paklausė: o ar kas nors protokoluoja susirinkimą, ar turime pirmininkaujantį ir balsų skaičiavimo komisiją?
   Kaip šioje situacijoje pasakytų Valinskas iš "Dviračio žinių" - nafik...
   Teko viską pradėti beveik iš naujo.
 Pirmininkaujančiu susirinkimas išrinko valdybos narį Č.Balandį, sekretoriaujančia-valdybos narę O.Liutkauskienę, o balsų skaičiavimo komisiją išrinko iš trijų asmenų.
   Susirinkimas tęsėsi.
   Tai, kad pirmininkas tiesiai susirinkimui atnešė niekur valdyboje nenagrinėtą pasiūlymą rekonstrukcijos darbams, rodo jo visišką nesugebėjimą organizuoti valdybos ir sodų bendrijos veiklos, nesiskaitymą su valdyba ir susirinkimo negerbimą.
  Susirinkimui turi būti pateikiami argumentuotai paruošti, valdyboje ir, jei reikia, su specialistais išnagrinėti pasiūlymai. Teisingiausias, mano manymu, susirinkimo sprendimas būtų buvęs iš viso to pasiūlymo, kaip neparuošto, nesvarstyti.
   Susirinkimas dirbo toliau.
  Susirinkimo dalyviai atkreipė pirmininko dėmesį į tai, kad vandentiekio rekonstrukcijos darbams nėra gautas leidimas ir balsų dauguma įpareigojo dabartinį pirmininką pasirūpinti reikiamais leidimais.
  Tačiau susirinkimas neleido dabartiniam pirmininkui pradėti rekonstrukcijos darbų ir neparinko jokio darbų vykdytojo ar darbų vykdymo būdo.
  Valdybos narys M.Balsevičius pasiūlė, kad jo įmonė, dirbanti panašaus pobūdžio darbus, galėtų  atlikti  planuojamą rekonstrukciją maždaug už 50 tūkst.Lt.  Tokį sprendimą lemia tai, kad jis su šeima gyvena šioje sodų bendrijoje ir gali tuo prisidėti prie bendros sodininkų gerovės, nesvarbu, kad jo įmonei ekonomiškai tai nebūtų labai naudingas užsakymas.
      Susirinkimo metu paprašyta M.Balsevičiaus pateikti oficialų įmonės pasiūlymą.
   Susirinkimas balsų dauguma nutarė, kad vykdytoją ir darbų būdą parinks naujai išrinktas pirmininkas ir nauja sodų bendrijos valdyba, o tvirtins atskirai sušauktas visuotinis sodininkų susirinkimas.
   O ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas vyks šią vasarą. Jame bus renkami naujai 3-jų metų kadencijai pirmininkas ir valdyba. Sekite informaciją mūsų tinklalapyje ir aktyviai dalyvaukite rinkimuose.
    Taigi, šią vasarą mūsų laukia mažiausiai du visuotiniai sodininkų susirinkimai.
    Kas seka informaciją apie vandentiekio rekonstrukciją, mato, kad darbų kainos nukrito nuo maždaug 110 tūkst. Lt  iki 50 tūkst. Lt . Viešumas padeda taupyti.
    Tačiau įdomiausia susirinkimo dalis dar buvo priešaky.
  Susirinkusieji nustebo, kai valdybos narė O.Liutkauskienė perskaitė pirmininko Č.Pijoraičio pasirašytą generalinį įgaliojimą (tas dokumentas pavadintas kitaip, bet jo esmė yra generalinis įgaliojimas) vienai advokatų kontorai suteikiantį teisę atstovauti SB "Šatijai" visur, kur tik įmanoma, iki 2015 metų balandžio mėnesio. Taigi, pirmininkas, baigiantis jo kadencijai, suteikė visas SB "Šatijai" atstovavimo teises trims metams vienai advokatų kontorai.
    Pagal sodininkų bendrijų Įstatymą, pirmininkas gali pasirašyti tik tokias sutartis, kurias pasirašyti jį įgalioja valdyba arba susirinkimas. Tokių įgaliojimų jis nėra gavęs, todėl pirmininko šis poelgis yra savavališkas ir prieštaraujantis įstatymams.
  Pirmininkas nieko doro žmonėms negalėjo paaiškinti, tik pripažino, kai tai padarė savavališkai.
    Pirmininkas taip elgiasi jau ne pirmą kartą.
    Prisiminkime, kai jis iš sodų bendrijos sąskaitos savavališkai, pamindamas visuotinio susirinkimo nutarimą bei Sodininkų bendrijų įstatymą, pervedė (paskolino?)  kitam juridiniam asmeniui beveik  5000,-Lt  ir šią neteisėtą finansinę operaciją nuslėpė nuo valdybos, buhalterio (iždininko), revizinės komisijos ir nuo visuotinio susirinkimo. Apie tai yra aprašyta šiame tinklalapyje skyriuje SB "Šatijai"  -  Mūsų bėdos.
    Suprantama, kad aš ir šis mano leidžiamas tinklalapis tapo mažu akmenėliu pirmininko bate, trukdančiu nevaržomai žygiuoti per mūsų sodų bendriją.
  Neveltui apie tai rašau, nes sutartį su advokatų kontora pirmininkas pasirašė pagrindinai tam (o gal dar yra ir kitų tikslų?) , kad uždarytų šį tinklalapį ir grąžintų mūsų sodų bendriją į tuos netolimus laikus, kai sodininkai beveik neturėjo informacijos, kokie priimami sprendimai ir kas vyksta sodininkų bendrijoje.
 Taigi, iš minėtos advokatų kontoros gavau reikalavimą uždaryti šią svetainę ir nebeskelbti "konfidencialios" informacijos apie sodų bendriją. "Konfidenciali" informacija, pirmininko ir kai kurių valdybos narių nuomone, yra valdybos posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos ir t.t., ir pan.
 Susirinkimo dalyviai į mano klausimą, ar jiems yra nepriimtina, kad vadinamoji "konfidenciali" informacija (posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos, jų komentarai ir pan.) yra skelbiama šiame tinklalapyje, ar jiems tai trukdo, absoliučia dauguma patvirtino, kad tokia informacija jiems yra reikalinga ir labai naudinga jiems ir visai sodų bendrijai.
 Tai kam tokia informacija trukdo ir kas jai priešinasi? Atsakymas paprastas - tai labiausiai trukdo pirmininkui.
 Salė buvo pasipiktinusi pirmininko siekiu užgniaužti informacijos skelbimą šiame tinklalapyje.
  Todėl balsavimas šiais klausimais buvo greitas ir paprastas: susirinkimas absoliučia balsų dauguma įpareigojo pirmininką nutraukti pasirašytą sutartį su advokatų kontora ir sustabdyti visus teisinius veiksmus prieš tinklalapį www.satijai.lt
  Pirmininkas bandė sakyti, kad advokatų kontora reikalinga skolų išieškojimui, tačiau, mano žiniomis, skolų išieškojimu užsiima viena iš skolų išieškojimo tarnybų, bet ne advokatų kontora.
 Mano aprašytų sprendimų, už kuriuos balsavo susirinkimas, tikslias formuluotes sužinosite, kai tik bus paskelbtas oficialus susirinkimo protokolas.
 "Čia susirinko ne tie žmonės" -  ištarė pirmininkas  šalia esančiam susirinkime pirmininkaujančiam Č.Balandžiui.
    Pasakytą frazę nugirdo dauguma susirinkusiųjų...
   Neabejokime, kad bus pasistengta, jog į sekančius visuotinius sodininkų susirinkimus ateitų  "tie žmonės". Todėl neatsipalaiduokime ir būkime aktyvūs susirinkimų dalyviai.

   Sėkmės visiems!

   Pagarbiai
   "Šatijų" sodų bendrijos valdybos narys   

   Kęstutis Čeponis

 
Picture
   Šeštadienį, 2012 m. gegužės 19 dieną 12 val. susirinkimų salėje įvyks pakartotinis visuotinis sodininkų susirinkimas.
   Jo darbotvarkė pagal įstatymą turėtų būti tokia, kaip ir vykusio prieš dvi savaites. Tačiau skelbimų lentoje ir sodininkų tinklalapyje darbotvarkė yra sutrumpinta, išmetus vieną punktą - dėl pareigybių paskirstymo.
     Tai padaryta pirmininko asmeniniu sprendimu valdybai dėl to nepriėmus jokio sprendimo.
  Tačiau nagrinėjamas klausimas dėl laistymo sistemos rekonstrukcijos yra labai svarbus: sprendžiamas klausimas už kokią sumą atlikti rekonstrukciją. Pirmininkas norėtų ją atlikti 20-30 tūkstančių litų brangesniu būdu, negu siūlo iždininkas K.Mačiulaitis.
     Kviečiu sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime, išklausyti pasiūlymų, gilintis į situaciją ir, jei bus norima nepagrįstai išlaidauti, - užkirsti tam kelią.
    Kalbame apie mūsų visų pinigus, todėl kviečiu nebūti abejingais ir neleisti, kad būtų pelnomasi mūsų visų sąskaita.

       Pagarbiai
       SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis


 
Picture
  "Šatijų" sodų bendrijos salėje 2012 05 16 d. įvyko Šatijų kaimo seniūnaičio rinkimai. Į susirinkimą atėjo 26 kaimo gyventojai: 22 gyvenantys sodų bendrijoje ir 4 gyvenantys kaime, bet ne sodų bendrijoje.
    Į susirinkimą atvyko ir jį pravedė Lapių seniūnas bei seniūno pavaduotoja.
    Seniūnas trumpai papasakojo apie seniūnijos planus, susijusius su Šatijų kaimu ir sodų bendrija, atsakė į pateiktus klausimus.

  Pasisakyme akcentavo šiukšlių išvežimo iš sodų bendrijos nuolatinę problemą ir patarė ieškoti būdų, kaip tą problemą išspręsti iš esmės, aptarė kitas problemas.
  Seniūnaičio rinkimams susirinkusieji pasiūlė du kandidatus: dabartinį seniūnaitį Kęstutį Čeponį ir sodų bendrijos pirmininką Česlovą Pijoraitį. Lapių seniūnijos atstovai kandidatų patys nesiūlė.


    Susirinkusieji balsavo taip: 

  • už K.Čeponį 10 balsų,
  • už Č.Pijoraitį 12 balsų.
  • Du dalyviai nedalyvavo balsavime (K.Čeponis ir Č.Pijoraitis). 
  • Dar du balsai kažkur "pasimetė". 
   Todėl balsų dauguma naujuoju seniūnaičiu 2-jų metų laikotarpiui išrinktas Č.Pijoraitis.
   
    Tinklalapio skaitytojus noriu patikinti, kad informacija apie seniūnijos veiklą, svarbius Šatijų kaimui sprendimus ir toliau bus spausdinama šiame tinklalapyje. Jeigu tik panorės, pasisakyti šiame tinklalapyje galės ir naujasis seniūnaitis  ar bet kuris kaimo gyventojas ar sodininkas (jei pasisakymai bus etiški, juose nebus melagingos ar klaidinančios informacijos).
     Ačiū visiems, kurie atėjo į susirinkimą ir dalyvavo naujo seniūnaičio rinkimuose. Ypač dėkoju tiems, kurie palaikė mane tiek dirbant seniūnaičio darbą, tiek dirbant sodų bendrijos valdyboje siekiant sodų bendrijos veiklos aiškumo ir skaidrumo.

   Pagarbiai 
   buvęs Šatijų kaimo seniūnaitis Kęstutis Čeponis


 
Picture
    Baigiasi prieš kelis metus išrinktų seniūnaičių kadencija ir prasideda nauji seniūnaičių rinkimai.

         Šatijų kaimo seniūnaičių rinkimai vyks gegužės 16 dieną  17:30 sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salėje (centrinėje gatvėje, prie tvenkinio esančiame pastate).
     Šiame rinkiminiame susirinkime dalyvaus ir Lapių seniū-nas bei pavaduotoja. Todėl yra gera proga betarpiškai paklausti seniūno apie tai, kas jums yra aktualu.
       Be to, trumpai apie veiklą seniūnaičio pareigose papasa-kos dabartinis seniūnaitis, leidžiantis šį tinklalapį, Kęstutis Čeponis. 
     Svarbi aplinkybė yra ta, kad seniūnaičiai dirba nemokamai - tai yra neapmokamos pareigos.
       Nors rinkiminis susirinkimas vyks sodininkų salėje, tačiau su sodininkų bendrija šie rinkimai turi nedaug bendro.  

    Sodininkų bendrija yra juridinis asmuo, esantis Šatijų kaime, o seniūnaičių rinkimai yra savivaldos rinkimų dalis.
       Be abejo, sodininkų gyvenimas ir Šatijų kaimo gyvenimas daugeliu atveju labai persipina.
     Kas gali dalyvauti seniūnaičių rinkimuose - rinkti ir būti išrinktas? Rinkimuose gali daly-vauti visi rinkimų teisę turintys kaimo gyventojai, deklaravę jame savo gyvenamąją vietą .
     Čia verta atkreipti dėmesį į esminį skirtumą tarp sodininkų ir kaimo gyventojų, tame tarpe ir nuolatos gyvenančių sodų bendrijoje. 
   Sodininkų bendrijos susirinkimuose dalyvauja tik tas sodininkas, kurio vardu yra registruotas sodo sklypas, o seniūnaičio rinkimuose dalyvauja visi balsavimo teisę turintys asmenys, deklaravę savo gyvenamą vietą Šatijų kaime (sakykime, visa šeima).
Šatijų kaimas tęsiasi ir už sodininkų bendrijos ribų (gyventojai, gyvenantys palei Šatijų dvarą ir aplinkiniuose vienkiemiuose).
     Seniūnaičiu bus išrinktas tas, už kurį balsuos dauguma į susirinkimą atėjusių gyventojų. Teoriškai, jei į susirinkimą ateis 10 gyventojų ir iš jų 6 balsuos už kurį nors kandidatą, tas šešis balsus surinkęs kandidatas ir taps seniūnaičiu. Noriu tikėti, kad žmonių susirinks daugiau, o susirinkimas neturėtų užtrukti ilgai.
     Rinkimai gali turėti intrigą. Tie, kurie nuolatos skaito šį tinklalapį, supras, kodėl dabartiniu seniūnaičiu yra nepatenkintas sodų bendrijos "Šatijai" pirmininkas. Jis, mano žiniomis, sieks, kad dabartinis seniūnaitis Kęstutis Čeponis nebūtų perrinktas kitai kadencijai.
     Negana to, jis siekia, kad šis tinklalapis iš viso būtų uždarytas ir tam jau pasamdė (beje, iš sodininkų bendrijos pinigų) advokatų kontorą. Pagrindiniai oficialūs priekaištai yra tinklalapio pavadinimas www.satijai.lt  (pavadininmas, jo nuomone, panašus į sodininkų bendrijos tinklalapio  www.sbsatijai.lt  pavadinimą  ir tai, kad pats tinklalapis, esą, klaidinamai panašus į sodininkų bendrijos tinklalapį. 
      Tikrosios to priežastys, be abejo, yra kitos: tai kritika pirmininko ir kai kurių kitų asmenų darbo atžvilgiu, nuolatinis jų veiklos, ypač finansinės veiklos, stebėjimas, siekiant sodininkų pinigų naudojimo skaidrumo, sodininkų nuolatinis informavimas apie bendrijos valdybos ir pirmininko veiklą. Niekad iki šiol tokiu būdu Šatijuose niekas to nedarė. Beje, šis tinklalapis leidžiamas asmeninėmis mano, Šatijų kaimo seniūnaičio, lėšomis.
      Jei gyventojai mane išrinktų kitai kadencijai, tai palengvintų galimybes toliau tęsti šio tinklalapio veiklą. Žinoma, jei toks tinklalapis sodininkams ir kaimo gyventojams yra reikalingas, jei reikalinga tokia jo veikla.
     Jei Šatijų kaimo gyventojai išsirinks kitą seniūnaitį - tai bus gerbtinas jų pasirinkimas: kaime gyventojų, vertų šių pareigų, pažįstu ne vieną.


    Todėl dar kartą kviečiu kartu su šeimos nariais, galinčiais dalyvauti rinkimuose, atvykti gegužės 16 d. 17:30 (trečiadienį) į sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salę ir išsirinkti savo kaimo seniūnaitį sekančiai kadencijai.

  Pagarbiai 
  Seniūnaitis Kęstutis Čeponis

 
Picture
    Kaip informavo Lapių seniūnas Rimantas Stankus, nuo šiandien Lapių miestelyje pradeda veikti Mezon internetas. Kiek iki šiol turim informacijos, interneto paslaugos kokybė turėtų labai pagerėti, o ir kitas interneto tiekimo sąlygas kompanija siūlo konkurencingas ir patrauklias.
     Didėjanti konkurencija yra gera žinia vartotojams. Ši informacija nėra reklamaMobilaus telefono numeris, kuriuo galima kreiptis dėl sutarties sąlygų ir tikslesnės informacijos: 8 620 26585.
    Tie, kurie naudojasi internetu, nesunkiai suras ir papildomų kontaktų dėl  informacijos apie Mezon ar kitų interneto tiekėjų paslaugas.

     Šatijų kaimo seniūnaitis Kęstutis Čeponis