Picture

SB "Šatijai" valdybos posėdis, įvykęs 2013 02 17, priėmė keletą sprendimų, kuriuos naudinga žinoti tiems, kurie domisi sodininkų bendrijos veikla. Viso valdybos posėdžio protokolo nenagrinėsime, tik atkreipsime dėmesį į kai kuriuos sprendimus.

 Pavasaris šįmet vėluoja, todėl kelių remontas taip pat prasidės kiek vėliau, negu buvo manoma. Kaip ir buvo numatyta valdybos posėdžio metu, su konkrečiomis kompanijomis, galinčiomis suremontuoti bendrijoje esančius kelius, bus pradedama tartis balandžio mėnesį. Į šį organizacinį darbą įsijungia tiek valdybos nariai, gerai žinantys kelių priežiūrą ir remontą (A.Bilius ir kt.), tiek eiliniai sodininkai, išmanantys šią sritį.Tai leis objektyviau  ir skaidriai atrinkti kelių remonto paslaugą atliksiančią kompaniją. Šis darbas jau prasidėjo: su potencialiais kelių remonto vykdytojais apžiūrima ir įvertinama kelių būklė bei darbų apimtys.
   
  Sodininkų bendrija yra gavusi asmens, turinčio žemės sklypą Šatijų kaime, prašymą naudotis sodininkų bendrijos keliais tam, kad galėtų pasidaryti privažiavimą prie savo sklypo per bendrijos teritoriją. Problemos esmė yra ta, kad asmuo turi žemės sklypą, besiribojantį su sodininkų bendrija, tačiau neturi privažiavimo prie savo sklypo. Sklypo savininkui patogiausia būtų naudotis bendrijos keliais ir, padarius papildomą išvažiavimą pro bendriją juosiančią tvorą bei nedidelę kelio atkarpą, patekti į jam priklausantį sklypą. 

  Valdybos posėdžio metu šio asmens prašymui balsų dauguma nebuvo pritarta. Nors asmuo buvo pažadėjęs mokėti visus mokesčius, kuriuos moka bendrijos nariai, buvo prieita nuomonės, kad tokio sutikimo pasekmės būtų sunkiai prognozuojamos: kiek būtų naudojamasi keliais, koks transportas važinėtų, be to, be susirinkimo sprendimo valdyba nesiėmė priimti tokio sprendimo. 
 Atkreipsiu sodininkų dėmesį į tai, kad ankstesnis pirmininkas dažniausiai tokių ir panašių prašymų net nepateikdavo valdybos svarstymui.
  
   SB "Šatijai" yra įtraukta ar bandoma įtraukti į keletą teisminių procesų.
  Vienas iš jų - teisminis procesas dėl sklypo Nr.453 savininkės reikalavimo iškelti iš jų sklypo teritorijos elektros pastotę.
  Šio sklypo istorija  turi keletą įdomių aspektų.
  Vienas iš jų yra tai, kad sklypo savininkė daugiau kaip 10 metų nemoka nario mokesčių bendrijai. Argumentas - buvusio ilgamečio sodininkų bendrijos pirmininko apie 2000-uosius metus pasirašytas raštas apie tai, kad bendrijos valdyba savo sprendimu atleidžia šio sklypo savininką nuo nario mokesčio mokėjimo dėl elektros pastotės teritorijos priežiūros. 
  Deja, tokio valdybos sprendimo nepavyko rasti. Be to,  valdyba iš viso net negalėjo priimti tokio sprendimo, nes tai yra išimtinai sodininkų susirinkimo kompetencija. Svarbu atkreipti dėmesį ir į  tai, kad ankstesnis pirmininkas per 6 savo darbo metus nepadarė nieko, kad pagaliau realiai nutrauktų šį virš 10 metų besitęsiantį mokesčių nemokėjimą.
  Valdyba posėdyje nutarė, kad bendrijai teismų procese atstovaus bendrijos valdybos pirmininkas J.Savickas.
   Jau po posėdžio bendrijos valdybą pasiekė žinia, kad vienos daugelio pažįstamos garbaus amžiaus aktyvios sodininkės sūnus duoda bendriją į teismą, siekdamas panaikinti 2012 m. rugsėjo mėnesį įvykusio pakartotinio visuotinio rinkiminio susirinkimo rezultatus. To susirinkimo metu buvo išrinkta dabar dirbanti valdyba ir dabar dirbantis valdybos pirmininkas. Nuolat besidomintiems bendrijos veikla, toks siekis yra keistas. Keistas jis yra dar ir dėl to, kad asmuo, duodantis bendriją į teismą, nėra sodininkų bendrijos narys. Jis pabandė tapti bendrijos nariu paskutiniame ankstesnio pirmininko Č.Pijoraičio organizuotame ankstesnės valdybos posėdyje 2012 m rugsėjo mėnesį. Iš to bandymo galima tik stebėtis:
 1. Buvęs pirmininkas Č.Pijoraitis "priėmė" į sodininkų bendrijos narius minėtą asmenį valdybos posėdyje, kuris negalėjo priimti jokių sprendimų, nes posėdžio metu nebuvo kvorumo (dalyvavo tik 6 valdybos nariai, nors būtina, kad dalyvautų bent 7).
 2. Negana to, pagal SB "Šatijai" įstatus, į bendrijos narius sodininkus gali priimti tik susirinkimas, o valdyba tokių įgaliojimų neturi.
 3. Ir dar, šis asmuo buvo "priimtas" į sodininkų bendrijos narius pagal sodo sklypo  panaudos sutartį, o ne pagal nuosavybės dokumentus: sklypo ir namelio savininkė, o tuo pačiu ir ilgametė sodininkų bendrijos narė, parašė sūnui sklypo ir namelio panaudos sutartį, kurios pagrindu jis pabandė tapti sodininkų bendrijos nariu. Toks veiksmas būtų galimas, jei panaudos sutartis būtų registruota registrų centre. Deja, panaudos sutartis tuo metu nebuvo registruota registrų centre.
 4. Be to, tokiu atveju sklypo ir namelio savininkas turėtų išstoti iš sodininkų bendrijos narių. Tai nebuvo padaryta. Todėl, jei priimti tą buvusio pirmininko veiksmą kaip teisėtą ir galiojantį, turėtume atvejį, kad vienas sodo sklypas turi du sodininkų bendrijos narius - sūnų, valdantį sodo sklypą pagal panaudos sutartį, ir mamą, valdančią sodo sklypą pagal nuosavybės dokumentus. Toks atvejis teisiškai yra negalimas.

    Buvęs pirmininkas sau būdingu stiliumi padarė košę iš, atrodytų, paprasto juridinio veiksmo.
    Kaip vystysis šis teisminis procesas sodininkus informuosime vėliau.


   Beje, kas nuolat skaito šį tinklalapį ir jame rašomus komentarus, pastebėjo vieną labai iš kitų išsiskiriantį komentatorių, besivadinantį slapyvardžiu "Sodininkaujantis". Mūsų spėjimu "Sodininkaujantis" ir asmuo, bandantis duoti bendriją į teismą dėl rinkimų rezultatų, taip pat asmuo, bandęs keistai su buvusio pirmininko pagalba tapti sodininkų bendrijos nariu yra vienas ir tas pats asmuo.

   SB valdyba posėdyje patvirtino bendro naudojimo turto aprašą. Tokio aprašo bendrija neturėjo. Šis dokumentas, nors ir gali atrodyti kaip formalus, yra svarbus bendrijos veikloje todėl, kad sudaro pagrindą skirti bendrijos lėšas minėtų objektų eksploatacijai ir priežiūrai, leidžia išskirti turtą,  į kurį bendrija yra nutarusi investuoti ir jį prižiūrėti. To turto sąrašas yra oficialioje bendrijos svetainėje www.sbsatijai.lt 

   Valdybos narys K.Čeponis atkreipė valdybos dėmesį į tai, kad bendrijos veiklos dokumentai saugomi netinkamai. Bylos nėra paruoštos ilgalaikiam saugojimui, nėra garantijų, kad praėjus kuriam laikotarpiui, iš bylų nedings dokumentai, ar bylose neatsiras naujų dokumentų, kurių nebuvo anksčiau. Toks dokumentų laikymas neleidžia atlikti papildomo dokumentų patikrinimo tuomet, kai tam iškyla poreikis.
  Todėl valdyba nutarė įpareigoti iždininką K.Mačiulaitį iki 2013 03 15 d. paruošti archyvavimui dokumentus už visą praėjusį bendrijos veiklos laiką ir perduoti juos pirmininkui J.Savickui.

   Šiame tinklalapyje buvo rašyta apie tai, kad dalis sodininkų, kurie statėsi ar rekonstravo sodo namelius, yra nesumokėję bendrijai tikslinių mokesčių po 500,- Lt.  Rašėme apie tai, kad buvęs bendrijos valdybos pirmininkas, pažeisdamas sodininkų bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimą, pasirinktinai, pagal tik jam žinomus kriterijus, kai kuriems sodininkams išdavinėjo raštus, leidžiančius pradėti namo statybos ar rekonstrukcijos projektavimą, nors jie nebuvo sumokėję bendrijai tikslinių įmokų po 500,-Lt. Kiti sodininkai, tuo tarpu, tokį raštą gaudavo, tik sumokėję po 500,-Lt. 
  Valdyba vykusiame posėdyje priėmė sprendimą visus sodininkus, kurie gavo tokius raštus nesumokėję tikslinių įmokų, įtraukti į skolininkų sąrašą ir pradėti veiksmus, siekiant, kad minėti sodininkai sumokėtų bendrijai tikslines įmokas. Preliminariais skaičiavimais tokių skolininkų bendra skolos suma galėtų siekti iki 10 000,- Lt

   Siekdama taupyti ir turin  tikslą atsisakyti nebūtinų išlaidų, valdyba nutarė nuo 2013 03 01 nutraukti automobilio panaudos sutartį su K.Mačiulaičiu ir tuo pačiu panaikinti automobilio eksploatacijai skiriamą mėnesio kuro limitą.

     Tinklalapio leidėjai


 
Picture
 Antrasis naujai išrinktos valdybos posėdis įvyko  2012 10 27 dieną. Jame dalyvavo visi devyni valdybos nariai.
 Valdybos posėdžio protokolą skaitytojai gali pamatyti žemiau, po čia pateiktos apžvalgos ir paaiškinimų.

 Pirmu klausimu dėl SB priklausančių statinių įteisinimo valdybos narius informavo pirmininkas J.Savickas, kuris ir daro visus tam reikalingus žingsnius. Statinių įteisinimo procesas vyksta sėkmingai Pastatui, kuriame vyksta sodininkų susirinkimai,  jau suteiktas adresas: Centrinė gatvė 47 A.
    Ateinančią vasarą visuotiniame sodininkų susirinkime, kuomet bus tvirtinami nauji įstatai, bus galima į Įstatus įrašyti šį adresą , kaip oficialų sodininkų bendrijos adresą ir jo nebekaitalioti.  Įstatai privalės būti keičiami, nes jie yra beviltiškai pasenę ir turėjo būti pakeisti jau prieš kelis metus.

    Antru klausimu, valdyba nutarė nukelti kelių remonto darbus į pavasarį: remontuoti kelius šiais metais nebeįmanoma spėti, be to, anksti pavasarį bus galima tikėtis žemesnių darbų kainų, negu yra šiuo metu.

    Sprendžiant einamųjų reikalų klausimus, valdyba nutarė:

   3.1  Konstatavo, kad ankstesnė valdyb2012 09 17 posėdyje negalėjo priimti jokių sprendimų, nes posėdyje dalyvavo tik šeši valdybos nariai.
   Minėto posėdžio protokole nurodoma, kad posėdžio metu į sodininkų bendrijos narius priimti du nauji nariai. Pagal SB "Šatijai" įstatus, nauji nariai priimami visuotiniame susirinkime, o ne valdybos posėdžiuose. Be to, vienas iš narių buvo priimtas, neturint tam veiksmui pateisinančių dokumentų. Abu šiuos asmenis apie priimtą sprendimą nutarta informuoti raštu.

  3.2 Vykdant visuotinio susirinkimo sprendimą, nutarta įpareigoti pirmininką paruošti ir išsiųsti raštą advokato M.Badaro kontorai dėl sutarties nutraukimo.

  3.3 Išduodama pažyma dėl sodo namo rekonstrukcijos sodininkui G.Siručiui. Sodininkas jau yra įmokėjęs 500,- Lt.
       Skaitytojų prašau ypač atkreipti dėmesį į šį klausimą. Buvęs pirmininkas yra prirašęs daug tokių pažymų-leidimų. Visose tokiose pažymose yra nurodęs, kad jas rašo valdybos vardu, nurodęs ir posėdžių protokolų numerius. Tačiau egzistuojančiuose realiuose buvusiuose protokoluose jūs nerasite jokios informacijos apie išduotas tokias pažymas. Čia mes kalbame ne tik apie tai, kad pažymas išduoda valdyba, bet ir apie tai, kad už tokias pažymas turi būti apmokėta po 500,- Lt . Slepiant nuo valdybos tokią informaciją, atsiranda galimybės piktnaudžiauti. Ar buvo piktnaudžiaujama tuo, niekas, net ir revizinė komisija, niekados netikrino.

    3.4 Papildomų komentarų neturiu.

  3.5 Nelegalus statinys šalia 399 sklypo yra avarinės būklės (aiškiai matoma) ir kelia grėsmę žmonių saugumui. Todėl nutarta imtis veiksmų surasti šio statinio savininką ir susitarti dėl statinio nugriovimo arba sutvarkymo.

  3.6 Konstatuota, kad pernai metais sodininkas, valęs su traktoriumi sodo kelius dirbo labai gerai. Nutarta susisiekti su šiuo sodininku, aptarti galimybes valyti kelius žiemos periodu.
Tuo pačiu, paanalizuoti, ar yra kitokių galimų kelių valymo variantų ir kokios yra tokių alternatyvių variantų sąlygos ir kainos..

   3.7  Papildomų komentarų neturiu.

   3.8  Perdavus elektros ūkį LESTO, žymiai sumažėjo darbų, kuriuos dirba iždininkas, apimtys. Be to, nuolat augant minimaliam darbo užmokesčiui, didėja ir iždininko, atlyginimas. Tuo pačiu nepagrįstai didėja ir sodininkų bendrijos išlaidos Jau dabar iždininko atlyginimas yra, daugumos valdybos narių nuomone, per didelis ir neatspindi atliekamo darbo krūvio. Ypač tai pasakytina apie žiemos periodą. 
    Valdyba  pagal įstatymą neturi įgaliojimų nustatyti atlyginimo dydžio. Nutarta ieškoti būdų, kaip šią problemą spręsti.

        Valdybos posėdžio protokolas pateikiamas žemiau:

            SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis
 
Picture
    Antras SB "Šatijai" naujai išrinktos valdybos posėdis planuojamas šeštadienį, spalio 27 dieną  12 val.

    Apie įvyksiantį valdybos posėdį skelbiame šiame tinklalapyje, nes naujai išrinkta valdyba kol kas negali valdyti oficialios sodininkų bendrijos svetainės ir skelbti ten oficialios informacijos apie įvykusius ir įvyksiančius posėdžius bei priimtus nutarimus ar nuveiktus darbus.  Taip yra todėl, kad ankstesnis pirmininkas neperduoda priėjimo prie svetainės slaptažodžių.

    Oficiali SB svetainė  www.sbsatijai.lt  yra sukurta ir išlaikoma sodininkų bendrijos lėšomis ir yra bendrijos nuosavybė. Todėl toks buvusio pirmininko elgesys yra negarbingas ir neteisėtas.

    Norisi tikėti, kad tai netruks ilgai ir bendrija galės naudotis jos laikinai neteisėtai užvaldyta nuosavybe.

    Tinklalapio leidėjai

 
Picture
Valstybinis Registrų centras 2012 09 28 dieną įregistravo SB "Šatijai" valdybą ir pirmininką. Oficialiai pirmininkas Juozas Savickas pradėjo dirbti 2012 m spalio 01 dieną.

   Prieš tai, rugsėjo 30 dieną, įvyko pirmasis naujos valdybos posėdis, kuriame dalyvavo visi naujai išrinkti valdybos nariai ir revizinės komisijos atstovė O.Liutkauskienė.

  Valdyba numatė pagrindines veiklos kryptis ir pasiskirstė pareigomis bei išrinko komisiją dokumentų perėmimui iš buvusio sodų bendrijos valdybos pirmininko.   

  Pagrindinės veiklos kryptis buvo numatytos šios:
         1.Pastato teisinė registracija.
              Šis klausimas svarbus dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, terminas tokiems pastatams registruoti yra kol kas duotas iki 2012 12 31 . Vėliau teks mokėti baudas. Galima beveik užtikrintai teigti, kad bendrija nespės pastato įregistruoti laiku, nes laiko likę per mažai.
              Antra, tai yra visų sodininkų turtas ir jis turi būti apskaitomas. Neapskaitomas turtas yra linkęs pradingti.
       Trečia, apie ką niekas nekalba, sodų bendrija neturi jokio adreso, kuriame galėtų registruoti savo, kaip juridinio asmens buveinę. Šiuo metu sodų bendrijos juridinis adresas , esantis Registrų centre ir įstatuose yra Tvirtovės alėjoje viename iš privačių butų. Kitas adresas, kurį buvo bandyta registruoti kaip sodų bendrijos adresą, yra buvusio pirmininko namų adresas Grikių gatvėje. Nejaugi kiekvieną kartą turime registruoti bendrijos adresą pagal naujai išrinkto pirmininko gyvenamąją vietą? Pastato registracija išspręstų ir šią problemą.
            
2.Kelių remontas. Skubiai bus daroma analizė, ką , kaip ir kiek reikia taisyti neatidėliotinai.
            
3.Vandentiekio remontas. Valdyboje vyravo nuomonė, kad reikia daryti tik įprastą remontą, šalinant gedimus. Taip pat reikia turėti atsarginį vandens siurblį, nes šiuo metu dirbama tik su vienu siurbliu ir jam sugedus, sutriktų laistymo vandens tiekimas. 
            
4.Aplinkosauga (tvenkinio ir aplinkos taršos problemos). Prieš darant sprendimus, atlikti taršos analizę (nustatyti , kokie yra pagrindiniai taršos šaltiniai).
           
5.Kiti klausimai (apleisti sodai, šiukšlių išvežimo klausimas , darbas su skolininkais  ir t.t.)

       Jei iškils darbų eigoje naujų klausimų, jie bus svarstomi ir įtraukiami į veiklos planus.

     Dokumentų perėmimui iš buvusio pirmininko, sudaryta komisija iš trijų valdybos narių . Šiame darbe dalyvaus ir revizinės komisijos atstovas.

      Pagal dabartinę tvarką, pirmininkas ir iždininkas gauna dviejų minimalių darbo užmokesčių dydžio atlyginimą. Iki rugpjūčio mėnesio tai buvo po 1600,- Lt per mėnesį. Nuo rugpjūčio 1 d. - jau po 1700,- Lt per mėn.
    Naujasis pirmininkas sutiko su mažesnio atlyginimu, išskirstant periodais :
         nuo balandžio iki spalio mėnesių imtinai - po 1500,- Lt/ mėn.
         nuo lapkričio iki kovo mėnesių imtinai   - po 1250,- Lt / mėn.

     Tai leis sutaupyti po 3210,- Lt per metus arba beveik 10 000 Lt per kadenciją. ( skaičiuojant nuo 1600 Lt atlyginimo ) Skaičiuojant nuo 1700 litų - dar daugiau.
     Nuspręsta pradėti derybas su iždininku dėl jo atlyginimo sumažinimo.
    Taip pat valdyba išsakė poziciją, kad reikia atnaujinti oficialios svetainės veiklą, padaryti ją prieinamą komentarams ir skelbti joje bendrijos informaciją .
    Nutarta keisti sodų bendrijos antspaudą. Ant jo yra parašyta "Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų  bendrija "Šatijai".
    Toks antspaudas pasenęs , neatitinka tikrovės ir  yra klaidinantis, nes bendrija nėra kokio nors susivienijimo dalis. Keista, bet ankstesnis pirmininkas ne tik nepastebėjo šio neatitikimo, bet netgi rašomuose  raštuose , formuodamas oficialius bendrijos raštus, naudojo visą tekstą : Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų bendrija "Šatijai".

          SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis

 
Picture
 Praėjo daugiau kaip mėnuo nuo SB "Šatijai" ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, tačiau oficialiame sodų bendrijos tinklalapyje apie tai nėra jokios informacijos. Negana to, tinklalapyje neįmanoma nieko komentuoti ar pateikti klausimus. 

Tokia padėtis nėra atsitiktinumas: susirinkimas praėjo ne taip, kaip tikėjosi pirmininkas.


Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje nebuvo pritarta pirmininko pateiktai darbo ataskaitai, o pirmininkas nepateko net į naujai suformuotą valdybą, nors to labai siekė.
     
Turėtume nepamiršti bendros taisyklės, kad vadovų rotacija yra sveikas ir sveikintinas reiškinys, leidžianti išvengti daugelio blogybių ir sudaranti galimybes suaktyvinti organizacijų veiklą.
   
Tai jau trečias kartas šiais metais, kai visuotiniai sodų bendrijos narių susirinkimai pasako aiškią nuomonę, kad nepasitiki pirmininku ir jo veikla.  Bet, pasirodo, dėl įstatymo netobulumų ir nepakankamai kvalifikuoto susirinkimo darbo organizavimo, to nepakanka. Teks sodininkams susirinkti dar kartą ir baigti darbą iki galo.

Bet koks save gerbiantis žmogus, atsidūręs pirmininko padėtyje, padarytų išvadas ir nebetrikdytų valdybos ir sodininkų darbo. Tačiau Č.Pijoraitis mano kitaip ir ruošiasi vėl šturmuoti pirmininko posto kėdę.

Tačiau apie viską iš eilės.

2012 08 11 susirinkimo darbotvarkės pirmu punktu buvo  valdybos ataskaitinis pranešimas kurį ruošė ir skaitė pirmininkas Č.Pijoraitis, kadangi jis ir vadovauja valdybos veiklai.

Mano ir kai kurių kitų pasisakiusiųjų nuomone, pranešimas buvo nekonkretus, neinformatyvus, nukrypstant į šalutinius dalykus. Pavyzdžiui, pirmininkas nieko nepasakė apie ekologinę situaciją sodų bendrijoje. Problema yra ta, kad neišvengiame nelegalaus, slapto nuotekų išleidimo į tvenkinį. Pirmininkas   2009 metais po rinkimų buvo įsipareigojęs skirti šiai problemai dėmesio, suformulavo, kaip vieną iš pagrindinių veiklos krypčių, bet tuo klausimu nepadaryta nieko. Tačiau susirinkusieji kažkodėl turėjo klausyti ilgus svarstymus apie tai, kaip ruošiami ir priimami įstatymai Seime, Asociacijoje ir pan.


Pirmininko pranešimas mažai skyrėsi nuo ankstesnių metų pranešimų, kai yra kalbama daug ir ilgai, tačiau pasakoma mažai.


Po pranešimo atėjo laikas pasisakymams.

Šių eilučių autorius gavo teisę pasisakyti taip pat..


Turėjau pasiruošęs daug informacijos, kuri tikrai butų įdomi ir reikšminga sodininkams, tačiau pirmininkaujantis leido kalbėti tik 5 minutes (tokį susirinkimo reglamentą pirmininkaujantis sugebėjo patvirtinti susirinkimo pradžioje).


Kai baigėsi 5 minutės, pirmininkaujantis mano kalbą nutraukė. Tačiau sodininkai iš salės pradėjo tam prieštarauti ir pasiūlė jiems skirtas 5 minutes atiduoti man. Už ką aš jiems esu labai dėkingas.
   
Kadangi skubant nepavyko visko aiškiai išdėstyti, naudodamasis proga, kai ką, ką planavau pasakyti, pateiksiu dabar.
 
Kas yra blogai pirmininko darbe, kokie daromi pažeidimai?
     1. Pažeidžiant visuotinio susirinkimo sprendimą ir įstatymo nuostatas, pirmininkas savavališkai
        paskolina beveik 5000,- Lt  sodininkų Asociacijai.
         Tačiau blogiausia yra tai, kad ta finansinė operacija buvo nuslėpta nuo sodininkų, nuo revizinės komisijos ir neįtraukta į jokias ataskaitas, pateiktas visuotiniam susirinkimui. Kitaip tariant, tie pinigai mūsų apskaitoje, pateiktoje susirinkimui, nebeegzistavo. Tokią ataskaitą susirinkimas ir patvirtino (ankstesni susirinkimai tvirtindavo viską vienbalsiai, nes sodininkai neturėdavo jokios išankstinės informacijos).
       Paprastai nebegrįžtama prie jau patvirtintų ataskaitų, todėl galima galvoti, ar iš viso tie pinigai būtų grįžę į bendrijos sąskaitą, jei nebūčiau pradėjęs reikalauti pirminių bankinių operacijų dokumentų.
         Kai tuos nuslėptus pinigus pavyko rasti (kai pradėjau domėtis bankiniais dokumentais, pinigai per porą mėnesių grįžo į sodų bendrijos sąskaitą) , pirmininkas pateikė paaiškinimus (žodines versijas), kurie laikui bėgant skyrėsi ir "tobulėjo". Dėl laiko stokos jų čia neaprašinėsiu, bet kiekvienam sodininkui, kuriam tik įdomu, galiu jas nupasakoti.


       2. Prieš  tris  metus  viena iš  kelių  remonto  organizacijų  buvo pasamdyta suremontuoti sodų 
          bendrijos kelio atkarpą. Buvo pasirašyta sutartis, nurodyta konkreti suma. Darbai buvo atlikti  
          laiku ir kokybiškai. Pirmininkas sumokėjo sutartą sumą pavedimu iš banko sąskaitos, tačiau 
          sumokėjo maždaug 3000,- Lt mažiau, negu numatyta sutartyje ir negu reikėjo sumokėti pagal 
          darbų priėmimo aktus. Sąskaitose pinigų buvo pakankamai.
            Kuriam laikui praėjus, organizacija pradėjo siuntinėti raštus, reikalaujančius pilnai atsiskaityti už padarytus darbus. Pirmininkas nereagavo. Organizacija pradėjo siųsti raštus, grasindama perduoti šią skolą skolų išieškojimo tarnyboms ar teismą. Tik tuomet,  po daugkartinių raginimų ir grasinimų kreiptis į teismą, pirmininkas pagaliau sumokėjo skolos likutį. Tie, kurie šiek tiek domisi verslo ypatybėmis Lietuvos sąlygomis, yra girdėję apie vadinamuosius "otkatus". Šis keistas delsimas atsiskaityti yra labai panašus į "spaudimą" įmonei, reikalaujant kažko papildomo, kas nėra numatyta oficialioje sutartyje. Valdybos posėdyje paklaustas, kodėl taip delsė sumokėti, pirmininkas  nieko aiškaus ir logiško nesugebėjo pasakyti.

          3. Keista istorija nutiko ir atsiskaitant už apšvietimo įrengimą.
          Už apšvietimo įrengimą mūsų bendrija sumokėjo ne visą sutartyje numatytą sumą: liko skolinga apie 5000,- Lt.  Pagrindas nebaigti mokėti pinigų, valdybos nuomone, buvo, nes bendrovė, nors ir įrengė apšvietimą, tačiau nebaigė darbų: neatliko specialių bandymų, nesurašė visų reikiamų techninių dokumentų. Todėl sodų bendrija nebuvo linkusi prisiimti apšvietimo sistemos, kurios techninei būklei nėra reikiamų dokumentų. Valdyba buvo priėmusi sprendimą nemokėti šios likusios sumos, kol nebus sutvarkyti visi reikiami dokumentai.
         Tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad pirmininkas sumokėjo bendrovei likusią sumą grynais per bendrijos kasą tuomet, kai darbus atlikusi bendrovė jau buvo paskelbusi apie savo bankrotą. Apie šią finansinę operaciją valdyba nebuvo informuota.

          4.  2009  metais  po  ataskaitinio  rinkiminio  susirinkimo  pirmininkas  neįregistravo  valdybos 
            Registrų centre, todėl valdybos veiklos legiatyvumas yra labai abejotinas.
          Šio susirinkimo metu, bandė klaidinti žmones, kad ne jis, o naujai išrinkti valdybos nariai privalėjo patys registruotis Registrų centre. Teisininkai jo teiginius tuoj pat susirinkimo metu paneigė.

       5. Pirmininkas nepasirūpino, kad už internetinio ryšio antenas, kurios įrengtos ant laistymo cisternos statinio, būtų imamas mokestis bent jau padengiantis jų sunaudojamą elektros energiją, už kurią mokėjo sodų bendrija.

         6. Prieš porą metų sodų bendrijoje buvo įdarbintas pagalbinis darbininkas, kuriam net ir žiemos metu buvo mokamas 1200,- Lt atlyginimas, nors pakankamų apimčių darbų jam nebuvo.

          7. Kai pernai LESTO iš sodų bendrijos perėmė elektros ūkį, darbų apimtys tiek pirmininkui, tiek iždininkui apčiuopiamai sumažėjo, tačiau apie atlyginimo mažėjimą jie nenori nė girdėti.
     Kokias dabar paslaugas iš dviejų samdomų darbuotojų gauna sodininkai, išleisdami atlyginimams virš 50 tūkstančių litų  per metus ?  O tai sudaro apie pusę visų surenkamų sodininkų mokesčių.

        8. Savavališkai, be valdybos sprendimo, pirmininkas sudarė sutartį su advokatų kontora ir jos paslaugoms apmokėti jau išleido ženklią pinigų sumą, artėjančią prie tūkstančio litų. Didelė dalis šios sumos išleista, siekiant uždaryti šią svetainę.
        Nors visuotinis susirinkimas įpareigojo pirmininką nutraukti šią sutartį, jis to nedaro ir nepla-nuoja daryti.

      9. Pirmininkas rodė didelį aktyvumą, siekiant pakeisti laistymo sistemos vamzdį nuo siurblinės iki cisternos. Tam buvo net sušaukęs (be tokio valdybos sprendimo) atskirą visuotinį susirinkimą gegužės-birželio mėnesiais. Tai sodų bendrijai būtų kainavę 60-70 tūkst. litų, o gal ir dar daugiau. Nors jokių objektyvių duomenų, kad vamzdį reikia keisti, nėra. 

        Vienu žodžiu, pirmininko veiklos skaidrumas kelia didelių abejonių, o jo savivalė, nevykdant susirinkimų sprendimų  arba  veikiant be valdybos sprendimų yra akivaizdi.
 
       Susirinkimo metu sodininkas P.Kuncevičius paklausė, kur dingo cisterna, nuimta nuo laistymo sistemos konstrukcijų?
       Iždininko atsakymas pribloškė naivumu ir teisiniu neišmanymu jis tą cisterną savo vardu pardavė metalo laužo supirkimo įmonei, gavo apie 1600,- Lt ir tuos pinigus naudos ir jau naudoja sodų bendrijos reikmėms.
   Tokie veiksmai, švelniai tariant, neįtelpa į įstatymų rėmus, be to, pagal P.Kuncevičiaus paskaičiavimus, gauta suma turėjo būti ženkliai didesnė.
        Būsimai valdybai teks uždavinys, kaip teisingai išspręsti šią teisinę ir finansinę problemą.

        Balsuojant pirmininko ataskaita buvo vertinama taip:
        Teigiamai      48 balsai
        Neigiamai      59 balsai
        Susilaikė        13  "

   Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje pirmininko ataskaita buvo įvertinta nepatenkinamai.

    Antru darbotvarkės klausimu  bendrijos finansinės veiklos ataskaitą už 2011 05 01  -  2012 04 30 laikotarpį perskaitė iždininkas K.Mačiulaitis.
       Ataskaita susilaukė  kritikos ir sodininkams buvo daug neaiškumų:
 • kodėl taip nevienodai pagal atskirus metus skiriasi mokesčių surinkimas, o tuo tarpu skolų likučiai beveik vienodi, nors pagal elementarią logiką taip neturėtų būti?
 • ar yra kur nors užfiksuotas bendrijos turtas?
 • koks pastato, kuriame esame susirinkę, statusas, kodėl jis nėra registruotas ir kodėl niekas tuo klausimu nepadaryta? Toks delsimas gali privesti prie to, kad tą statinį arba teks nugriauti, arba mokėti dideles baudas.
 • pinigų suma, gauta už parduotą cisterną neįtraukta į bendrijos pajamas!

     Vis tik finansinę ataskaitą susirinkimas balsų dauguma patvirtino:
                                   Už:   78 balsai
                             Prieš:   5     "
                    Susilaikė:   22   "

         Tvirtinant Bendrijos finansinės veiklos planą 2012 05 01 - 2013 04 30 laikotarpiui, buvo pasiūlyta 20 000,- Lt sumažinti vamzdynų renovacijai skirtas lėšas ir tokia pat suma padidinti lėšas, skirtas kelių remontui. Už tai balsavo 103 sodų bendrijos nariai.

          Tvirtinant sąmatą visumoje, jai pritarė 78 dalyviai, prieš buvo 2 dalyviai.

     Trečiu klausimu revizinės komisijos patikrinimo aktą perskaitė šios komisijos pirmininkė D.Mockienė.

       Diskusijose sodininkai pažymėjo, kad negirdėjo, ar revizorės tikrino mokesčių skaičiavimų teisingumą, klausė, kodėl nieko negirdėjome apie parduotą vandentiekio rezervuarą ir kodėl tos sumos nėra apskaitoje, kalbėjo apie tai, kad revizija atliekama tik formaliai - netikrinami pinigų likučiai kasoje, nėra medžiagų nurašymo aktų, netikrinami apskaitoje pateikiami skaičiai pagal pirminius dokumentus.

      Įvertinant revizinės komisijos darbą, balsavimo rezultatai tokie:
                 Teigiamai:       47 dalyviai
                  Neigiamai:     33   "
                  Susilaikė:        23     "

  
        Renkant valdybą, balsavimui pasiūlyta buvo 14 kandidatų.
        Balsuojant už pasiūlytus kandidatus, balsai pasiskirstė taip:

                                                                                Už         Prieš

           Česlovas Pijoraitis                          40          51
           Kęstutis Mačiulaitis                      105           1
            Povilas Kaunas                        18   
            Nijolė Ivonienė                          98           4
           Tautvydas Pasvenskas          105           2
           Sigitas Banionis                       50          41
           Natalja Lukanina                            104           3
           Arvydas Bilius                            76           5
           Irena Zarembienė                      61           8
           Mindaugas Balsevičius            41         35
           Kęstutis Čeponis                              72           6
          Stasys Pilvelis                            19         47
          Petras Kuncevičius                    58         17
          Juozas Savickas                        70           9

       Vykstant balsavimui, kai tapo aišku, kad buvęs pirmininkas nepatenka į naujai renkamą valdybą,  pirmininkas priekaištingai pažiūrėjo į šalia sėdintį iždininką.
      "Nesuprantu, pirmininke, su visais asmeniškai perkalbėjau, jie visi žadėjo balsuoti už jus, nesuprantu, kodėl jie taip balsuoja..."
             "Debilai, maitvanagiai  - piktai teištarė šalia sėdintis pirmininkas...
       Sodininkai, išgirdę tokius murmėjimus, sugėdino pirmininką: čia žmonės, kurie turi teisę balsuoti, kaip nori.
          Kai netoliese sėdinčios moterys pradėjo aiškiai reikšti savo džiaugsmą balsavimo rezultatais, iždininkas nebeištvėrė:
          - Ko jūs džiaugiatės, ko jūs džiaugiatės, kas jus valdys, kas jus valdys !?
        Prisipažinsiu, buvo keista girdėti tokią desperaciją. Nesuprantu to...
     Esu įsitikinęs, kad pirmininką ir valdybą renkame tam, kad mums dirbtų, o ne tam, kad mus valdytų.
       Manęs sodų bendrijoje tikrai nereikia valdyti. Nežinau žmonių, kuriems to reikia.

     Iždininkas K.Mačiulaitis atsisakė dalyvauti naujos valdybos darbe, todėl vietoje jo į valdybos sudėtį buvo įtrauktas S.Banionis.
     Susumavus balsavimo rezultatus ir atsižvelgiant į K.Mačiulaičio pareiškimą, į valdybą buvo išrinkti šie sodų bendrijos nariai:
          
                    1.  Tautvydas Pasvenskas                         105 balsai
                     2. Natalja Lukanina                                    104 balsai
                     3. Nijolė Ivonienė                                          98 balsai
                     4. Arvydas Bilius                                           76 balsai
                      5. Kęstutis Čeponis                                     72 balsai
                      6. Juozas Savickas                                      70 balsų
                      7. Irena Zarembienė                                     61 balsas
                      8. Petras Kuncevičius                                   58 balsai
                      9. Sigitas Banionis                                        50 balsų

           Balsuojant už visą sąrašą, "už" balsavo 71 dalyvis, "prieš" - 10 dalyvių.

          Pirmininkas buvo renkamas iš dviejų kandidatų- T. Pasvensko ir J. Savicko.
          Balsuojant, už J. Savicką balsavo 56 dalyviai, už T. Pasvenską - 40 dalyvių.
         Todėl balsų dauguma naujuoju pirmininku buvo išrinktas Juozas Savickas

       Kai rašau šias eilutes, yra aišku, kad sodininkams teks pakartoti balsavimą, nes Registrų centras neregistravo naujai išrinktos valdybos. Kodėl taip įvyko, aprašyta šio tinklalapio ankstesniame straipsnyje.
          Toks susirinkimas įvyks rugsėjo 23 dieną 14 val. susirinkimų salėje.
        Kviečiu aktyviai dalyvauti!


      Susirinkimas tęsėsi ilgai,  jo dalyviai buvo gerokai nuvargę, todėl revizinę komisiją išrinko greit ir be didelių diskusijų.
      Į revizijos komisiją buvo pasiūlyti ir 67 balsais "Už"  išrinkti šie sodininkų bendrijos nariai::

 1. Dainora Mockienė
 2. Onutė Liutkauskinė
 3. Gintautas Gailius


     Susirinkimas, kokio seniai nebuvo, o gal net iš viso nebuvo, baigė darbą po 5 valandų įtemptų diskusijų...
      
      SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis       

 
Picture
Rugsėjo 9- tos dienos rinkiminis susirinkimas , kaip ir reikėjo tikėtis, neįvyko. Tai natūralu, nes mūsų sodų bendrijoje į pirmą susirinkimą turėtų susirinkti virš 360 sodininkų, tuomet jau pirmo susirinkimo sprendimai būtų galiojantysTaip niekad nėra buvę ir vargu ar bus. Žmonės tai žinojo, todėl į susirinkimą atėjo labai nedaug sodininkų - tik 23.
Praėjusiame susirinkime išrinktas pirmininku sodininkas Juozas Savickas informavo, kodėl Registrų centras neregistravo naujai išrinktos valdybos. Ankstesniojo susirinkimo paskelbimo procedūrose, protokole ir susirinkimo pravedime yra padaryta visa eilė pažeidimų. Iš jų svarbiausias pažeidimas yra tai, kad už naujai išrinktą valdybą balsavo mažiau negu 2/3 sodininkų, skaičiuojant nuo užsiregistravusiųjų skaičiaus. Toks yra įstatymas.
  Turiu priminti, kad ir Česlovo Pijoraičio vadovaujama valdyba yra neregistruota Registrų centre, todėl jos darbo legalumas ir sprendimai yra abejotini. Po 2009 metų rinkiminio susirinkimo, kuomet trims metams buvo išrinkta valdyba, pirmininkas Č.Pijoraitis neregistravo jos Registrų centre, nors tai padaryti privalėjo.
     Neįregistruota valdyba ir jos pirmininkas negali dirbti su bankais (kontroliuoja patys bankai) , o pirmininkas negali būti įdarbintas sodų bendrijos pirmininku (kontrolę atlieka SODRA). Pirmininkas nuo 2009 metų tęsė darbą tik todėl, kad valdyba buvo registruota 2006 metais (tiesa, ne dabartinės sudėties), o nei bankai, nei SODRA nepatikrino, ar yra atlikta  (valdyba ir pirmininkas turi būti registruojami kas tris metus po kiekvienų rinkimų) valdymo organo (valdybos) registracija. Taigi, šiame pavyzdyje matome spragas mūsų valstybės biurokratinėje sistemoje.
   Rinkiminis susirinkimas, kurio sprendimai bus galiojantys, įvyks rugsėjo 23 dieną ,14 valandą susirinkimų salėje. Kviečiu sodininkus aktyviai dalyvauti: turime pagaliau padaryti darbą iki galo.

    Po neįvykusio susirinkimo tarp dalies sodininkų išsivystė diskusija apie sodo problemas. Diskusijoje dalyvavo ir Č.Pijoraitis, kuris tarp kitų problemų akcentavo ir tvoras, kurias sodininkai užsitveria ne savo sklypo ribose, paprastai praplėsdami savo sklypo ribas žeme, kuri jiems nepriklauso.
    Aš paklausiau Č.Pijoraičio, ką jis tuo klausimu gali pasakyti apie savo sklypą, ar nėra ir pas jį panašių problemų. Kadangi gerai pažįstu Č.Pijoraitį, nenustebau, kai jis drąsiai ir užtikrintai ėmė tvirtinti, kad jokių problemų su jo sklypo ribomis nėra. Ar Č.Pijoratis meluoja, ar sako tiesą, skaitytojams siūlau nuspręsti patiems. Tam šiame tinklalapyje pateikiu raštą, kuriame kalbama apie Č.Pijoraičio sklypą ir to sklypo ribas. 
   Atvirai pasakius, neplanavau "veltis" į šias sklypo ribų problemas, tačiau, girdėdamas sakant neteisingą informaciją, manau, turiu informuoti sodininkus, kad jie patys įsitikintų, kaip yra iš tikrųjų.

   Skaitytojai turėtų žinoti, kad netikėtai sužinojęs apie teorines galimybes išlikti pirmininko poste, Č.Pijoraitis "džiovinasi plunksnas" ir žada vėl kilti į aukštumas.
    Vėl pradėjo stebinti iždininkas K.Mačiulaitis, kuris taip pat kyla į dar vieną agitacinę kampaniją už Č.Pijoraitį.

   Stebina tai, kad kažkas skleidžia prasimanymus apie tai, kad naujoji valdyba gviešiasi sodininkų pinigų ir nori juos išleisti. Tai yra visiškas melas.
   Būtent naujoji valdyba įsitikinusi, kad reikia labai atidžiai išanalizuoti, ar tikrai būtina keisti laistymo sistemos vamzdį nuo siurblinės iki cisternos. Kol kas naujoje valdyboje vyrauja nuomonė, kad, galbūt, nereikia. Tačiau tai turi patvirtinti arba paneigti objektyvūs tyrimai. Naujoji valdyba ir pirmininkas planuoja dirbti viešai ir sąžiningai.
   O būtent Č.Pijoraitis buvo ir yra aktyvus iniciatorius vamzdžio keitimui ir 60- 70 tūkstančių litų sodininkų pinigų išleidimui, keičiant tą vamzdį: tam jis vasaros pradžioje net buvo sušaukęs visuotinį sodininkų susirinkimą. Nors jokių objektyvių tyrimų, ar tikrai vamzdis susidėvėjęs ir kiek susidėvėjęs, nėra atlikta.  Daugeliui sodininkų nėra žinoma informacija apie tai, kad to vamzdžio sienelių storis kai kur yra iki 8 mm.  Be abejonės, kai kur jo sienelių storis plonesnis, nes, kaip pasakoja seniausieji sodininkai, trasai nutiesti buvo naudoti brokuoti vamzdžiai. Bet ar dėl šios atkarpos buvo sutrikęs vandens tiekimas šią vasarą? Kiek man žinoma, esminių sutrikimų nebuvo.
    Kas gali paneigti tikimybę, kad atliekant tokius 60 - 70  tūkstančių litų projektusnesiekiama, kad dalis pinigėlių nubyrėtų  į kokią nors kitą kišenę?
   Todėl kviečiu sodininkus neužkibti ant netiesos "kabliukų": išklausykite, bet nebūkite patiklūs ir patys pasitikrinkite informaciją. Esu pasiruošęs argumentais atsakyti į bet kokius kiekvieno sodininko klausimus.
    Taigi, žemiau skelbiu raštą apie Č.Pijoraičio sklypo ribų problemas.
   Kyla klausimas, ar turi moralinę teisę toks žmogus reikalauti iš kitų sodininkų to, ko nepadaro pats? 


        SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis
 
Picture
Kviesdamas į šį valdybos posėdį, pirmininkas nurodė, kad bus aptariamas klausimas dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo.

Posėdyje dalyvavo ir revizinės komisijos pirmininkė Dainora Mockienė. Posėdžiui pirmininkavo Č.Pijoraitis, sekretoriavo valdybos narė O.Liutkauskienė.

Posėdis prasidėjo nuo revizinės komisijos patikrinimo akto apie sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą perskaitymo.

Su aktu galima susipažinti oficialioje sodų bendrijos svetainėje. Aptarsime tik keletą su tuo aktu susijusių klausimų.

Revizinę komisiją sudaro trys nariai. Nebūdami  finansų ar apskaitos specialistais jie per 4-5 valandas patikrino visą sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą.  Vargu, ar tai neįmanoma net ir specialistams.

Kaip supratau, pagrindinai revizijai buvo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuos tvarko iždininkas K. Mačiulaitis.

Tačiau tam, kad pilnai patikrinti ūkinę-finansinę veiklą, reikia ir valdybos posėdžių protokolų, sutarčių bylos, siunčiamų -  gaunamų raštų registracijos žurnalo ir pačių raštų bylos ir pan.

Kadangi nebuvo žinoma, kad dalyvaus revizorė, klausimus teko pateikti neturint galimybių iš anksto juos paruošti.

Pateikti klausimai ir revizorės atsakymai:
         1.  Ar buvo tikrinamas faktinis pinigų likutis kasoje?
         Atsakymas: Ne.

      2. Ar skaičiuojant pagal pirminius kiekvieno mėnesio atlyginimo išmokėjimo žiniaraščius, bendra suma sutampa su iždininko pateiktais suminiais rezultatais?
          Atsakymas: pagal pirminius kiekvieno mėnesio dokumentus bendros sumos netikrinome.

        3. Ar sunaudotos ūkio reikmėms medžiagos nurašomos pagal medžiagų nurašymo aktus ir kas tuos aktus yra pasirašę?
          Atsakymas buvo neužtikrintas - "nepamenu" ar kažkas panašaus.

Pasikartosiu, ką ir sakiau per posėdį: nieko asmeniško neturiu prieš revizinės komisijos narius ir pirmininkę. Tačiau mums (sodininkams, valdybai, susirinkimui) reikalinga revizinė komisija, galinti kiaurai peršviesti visus ūkinės - finansinės veiklos pakampius, surasti,  jei tokių yra, paslėptus dalykus ar padarytas klaidas. Revizinė komisija turi būti mūsų akys, ausys ir rankos. Apskaitoje ir veikloje reikalingas ne tikėjimas, kad viskas gerai, bet žinojimas, kad viskas gerai.

Bet grįžkime prie klausimų.

        1. Tiek šįmet, tiek pernai likutis kasoje yra artimas 13 000,- Lt
        Kodėl, jei pernai dar buvo renkami pinigai už sodininkų sunaudotą elektrą, o šįmet jau ne, todėl kasos apyvarta žymiai sumažėjusi? Be to, valdyba yra nusprendusi neleisti iždininkui laikyti tokių didelių likučių kasoje, bet jis, kažkodėl, valdybos sprendimo nevykdo.

    2. Analizuodamas iždininko finansinę ataskaitą pastebėjau, kad iš viso pinigų yra išmokėta daugiau, negu kad turėtų būti išmokėta dviems darbuotojams (pirmininkui ir iždininkui) per metus. Todėl man kilo įtarimas, ar nebuvo išmokėta pinigų dar kam nors.  Mano spėjimas galiausiai pasitvirtino: iždininkas po ilgų dokumentų nagrinėjimų galiausiai prisiminė, kad pernai metais gegužės mėnesį buvo išmokėta atostogų kompensacija užpernai atleistam pagalbiniam darbininkui.
        Apie tai jau esu rašęs, todėl galiu tik priminti, kad maždaug 1500 Lt  išlaidų, susijusių su šia kompensacija - yra vėjais paleisti mūsų pinigai. Kodėl? Todėl, kad pagalbinis darbininkas nebuvo apkrautas darbais ir atostogauti turėjo būti išleistas dar tada, kai buvo įdarbintas (užpernai rudenį).
       Beje, dėl atostogų kompensacijų galime turėti ir dar didesnių išlaidų.
   Valdyba yra įpareigojusi pirmininką ir iždininką žiemos metu, kai sumažėję darbų apimtys, išnaudoti eilines atostogas. Man pasidomėjus, ar taip yra daroma, iždininkas informavo, kad praėjusią žiemą nei pirmininkas, nei iždininkas neatostogavo. Todėl, jei pirmininkas nebus išrinktas dar vienai kadencijai, už kiekvienus metus išmokama atostogų kompensacija sodų bendrijai kainuos daugiau kaip 2100,- Lt.  Prisiminus dar ir tai, kad pagalbiniam darbininkui sodų bendrija, vadovaujama pirmininko Č. Pijoraičio, žiemos metu mokėjo 1200,- Lt atlyginimą, o ypatingų darbų, apart nendrių epizodinio pašienavimo, nebuvo daroma,  galiu daryti išvadą, kad pirmininkas negalvoja apie mūsų bendrijos pinigų racionalų panaudojimą.

    3. Paklausus apie medžiagų nurašymo aktus, iždininkas pateikė, reiktų suprasti, tokį "aktą". Jame buvo išvardintos sunaudotos medžiagos, "dokumento" data, pirmininko pavardė. Tačiau nebuvo jokio parašo, jokios komisijos narių sąrašo su parašais. Tai buvo ne medžiagų nurašymo aktas, o niekinis popiergalis.
       Žodžiu, kur pažiūrėsi, ten problemos.
   
   
Pagaliau buvo prieita prie klausimo dėl susirinkimo organizavimo. Nepasakosiu apie tai, kad buvau užsipultas dėl to, kad kažkas pasirašė du kartus, kad iždininkui pasirodė, jog kažkuris parašas yra netikras. Neverta kalbėti ir apie tai, jog tuos sąrašus jie (pirmininkas su iždininku) įvertino, kaip vertus pakabinimui ant lauko tualeto vinies. Tiek to, ponų valia. Betgi gerbiamieji, ką jūs stengiatės paneigti?  Kad susirinkimą reik organizuoti pagal įstatymą!?

Pirmininkas valdybai pateikė laikraštį "Kauno diena", kuriame yra atspausdintas skelbimas apie SB "Šatijai" ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, įvyksiantį  rugpjūčio 11 d. 14 val. Balsuojama nebuvo, tačiau, reik suprasti, kad valdyba, tyliu pritarimu, sutiko, kad susirinkimas įvyktų rugpjūčio 11 dieną.

Dėl sutarties su interneto tiekimo kompanija, kuri iškėlusi anteną ant SB vandens cisternos.
Atvirai pasakius, nežinau, ar tokia sutartis yra.
Viename iš posėdžių pirmininkas informavo, kad  šįmet yra pasirašęs tokią sutartį, pagal kurią sodų bendrija gauna po 100,- Lt  per mėn. Tačiau jau sekančiame posėdyje jis atsinešė ne sutartį, o tik sutarties projektą, datuotą 2012 07 mėn. (be parašų, antspaudų).
Dar sekančiame posėdyje , t.y. paskutiniame, apie kurį kalbama šiame straipsnyje , jis atsinešė, jo žodžiais tariant, sutartį su ta interneto kompanija, neva tai galiojančią nuo 2008 metų. Tačiau, pastebėjus, kad ta sutartis yra be parašo ir antspaudo, iždininkas pasiūlė greitą išeitį - čia pat pasirašyti sutartį. Pirmininkas taip ir padarė. Taigi, 2008 metų sutartis valdybos narių akivaizdoje buvo pasirašyta 2012 metų liepos 27 dieną.

Ką apie tai pasakytų teisininkai? Ar tik mes nebuvome dokumento klastojimo liudininkais?

Kalbant apie sutarčių galiojimą, kyla rimtų abejonių, ar pirmininko pasirašytos sutartys yra iš viso galiojančios. Kodėl? Todėl, kad pirmininkas 2009 metais neperregistravo savo ir naujai išrinktos valdybos įgaliojimų Juridinių asmenų registre.
Tai padaryti privalu kas tris metus. Todėl iš viso galima abejoti pirmininko ir dabartinės valdybos sprendimų teisėtumu.
Sunkiai suvokiamas apsileidimas...

Artėja sodininkų ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Kviečiu sodininkus būti aktyviais, ateiti į susirinkimą išklausyti informacijos, paaiškinimų ir atsakingai išrinkti naują valdybą ir iš tos naujos valdybos narių- naują pirmininką.

Iždininkas K. Mačiulaitis aktyviai agituoja už dabartinį pirmininką. Tai šiek tiek nesuprantama: kas juos taip surišo į vieną mazgą? Mano nuomone, jei dabartinis pirmininkas būtų išrinktas dar vienai kadencijai, tai būtų vienas iš labai blogų variantų. Reikalingas naujas pirmininkas ir valdyba, kurie galėtų dirbti sodų bendrijai reikalingus darbus kvalifikuotai, sąžiningai ir be neaiškių, nesuprantamų veiksmų.

Taip pat būtina pagalvoti ir apie tai, ar tikslinga, kad į valdybą būtų renkamas iždininkas. Tai susiję su tuo, kad iždininkas kaip darbuotojas, tampa pavaldus pirmininkui ir gali būti pirmininko įtakojamas.  Dabar, mano nuomone,  matome būtent tokią situaciją.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis    

 
Picture
   Šiame posėdyje dalyvavo 6 valdybos nariai, 3 valdybos nariai nedalyvavo dėl įvairių priežasčiųTam, kad posėdyje priimti sprendimai galiotų, dalyvauti turi bent 7 valdybos nariai.

     Posėdžiui pirmininkavo Č.Pijoraitis, sekretoriavo O.Liutkauskienė.
      Darbotvarkės klausimai:
                 1. Dėl laistymo sistemos rekonstrukcijos.
                 2. Dėl kelių remonto ir gatvių apšvietimo.
                 3. Einamieji klausimai.
       Šio valdybos posėdžio protokolo numeris yra Nr.2.

       Pirmu klausimu  Č.Pijoraitis pirmiausiai informavo susirinkusius, kad kai kurios statybų srityje dirbančios įmonės praneša, kad netolimoje ateityje žada brangti statybinės medžiagos. Todėl jis siūlo kuo skubiau rekonstruoti dalį laistymo sistemos. Rekonstrukciją, jo nuomone, reikia atlikti pagal Č.Pijoraičio siūlomo patentininko variantą: už maždaug 80 tūkstančių litų.
        Ne visi valdybos nariai su tuo sutinka. Pijoraičiui primenami du labai svarbūs dalykai: valdyba tokio sprendimo priimti negali (tą nuspręsti gali tik visuotinis sodininkų susirinkimas)  irbe to, iždininko K.Mačiulaičio varijantas, pasitelkus su patentu dirbantį specialistą, yra bent 20 - 30 tūkstančių litų pigesnis.
    Č.Pijoraitis vis vien aktyviai agituoja už "savo" variantą. Argumentuoti bandoma įvairiai: jo patentininkas ir labai geras specialistas, ir suteiks garantijas, ir turi įmonę, o K.Mačiulaitis esą turi tik diletantišką supratimą apie vamzdžius, jų sujungimus, žemės kasimo darbus ir pan. Tokie pirmininko samprotavimai kai kam kelia tik šypseną. Įtikėjęs savo idėjom, skambina "savo" patentininkui. Bet pokalbis telefonu nuvilia: nėra įmonės, o patentas bus išpirktas, kai reikės, o ir patirtis virinant tokio diametro vamzdyną taip sau...
        Be to, pirmininkas suabejojo, ar tikrai būtina, jo žodžiais tariant , "atsiklausti bobučių", kaip ir kada daryti rekonstrukciją.  Č.Pijoraitis  primena valdybai ir seną visuotinio susirinkimo nutarimą, kad susirinkimas yra suteikęs valdybai teisę priimti sprendimus dėl išlaidų iki 50 tūkstančių litų darymo valdybos nuožiūra.
         Į pastabą, kad jo siūlomos išlaidos yra 80 tūkstančių litų, jis greit "sumąsto":  "darykim darbus iki 50 tūkst. Lt. , o paskui sukviesim susirinkimą ir gausim leidimą".
       Sodininkams, kurie tikrai gilinasi į bendrijos reikalus ir nori, kad mūsų pinigai būtų leidžiami taupiai, siūlau išvadas pasidaryti patiems.
          Visko čia neaprašysi... Bet noriu informuoti  kas tikrai sodininkams yra svarbu.
         Rekonstrukcija, jei prasidės, tai, greičiausiai, jau po laistymo sezono, ateinatį rudenį, maždaug spalio mėnesį. Ir vamzdynas bus keičiamas nuo siurblinės iki cisternos ties šiukšlių konteineriu. Vamzdynas bus keičiamas prie centrinės gatvės, įkasant naują vamzdyną į žemę. O ten atsiras problemų su kai kurių sodininkų ne vietoje, ne savo sklypų ribose pastatytomis tvoromis ir pasodintomis gyvatvorėmis: jas, ko gero, teks perkelti. Bet tam jūs turėtumėte sulaukti atitinkamo rašto iš valdybos pirmininko dėl tvorų ir gyvatvorių perkėlimo. Ko gero, laukia nemalonus ir pastangų reikalaujantis darbas. Žinoma, jei rudenį bus daroma vamzdyno rekonstrukcija.
        K.Mačiulaitis informavo, kad jau dabar jam reikia šiek tiek vamzdžių laistymo sistemos remontui. Todėl valdyba balsavimu nutarė leisti pirkti tokių vamzdžių: 100 metrų vamzdžių, kurio diametras 50 mm, 100 metrų vamzdžio, kurio diametras 40 mm ir 100 metrų vamzdžio, kurio diametras 32 mm.
   
   Antru klausimu pirmininkas informavo, kad pakeistos perdegusios apšvietimo lempos, pasamdžius UAB. Kiek kainavo lempų pakeitimas, neturiu informacijos. Apie šias išlaidas informuosiu vėliau.
    
     Trečiu klausimu pirmininkas informavo, kad informacija apie pagrindinius skolininkus yra perduota skolų išieškojimo įmonei "Gelvora" . Dalis įsiskolinusių sodininkų  jau apmokėjo skolas, o iš nesumokėjusių, jos  bus išieškomos per teismą. 

       Posėdyje 5 balsais prieš 1 nutarta apšviesti aikštelę pagrindinėje sodų bendrijos gatvėje prie tvenkinio ir įrengti ten stebėjimo kamerą. Taip pat nutarta 4 balsais prieš 2 - įrengti ženklą draudžiantį automobiliams stovėti naktimis.
 
Papildymas 2012 04 17

   Posėdžiui baigiantis atkreipiau valdybos narių ir ypač pirmininko dėmesį į tai, kad sodų bendrijos tinklalapyje netinkamai paskelbtas skolininkų sąrašas. Reakcija į šią pastabą buvo vangi.
   Skolininkų sąraše yra informacija apie tai, kas skolingas (pavardė , vardas ), sklypo numeris, skolos dydis, už kokį laikotarpį asmuo skolingas.

     Tačiau tame sąraše  pirmininkas taip pat skelbia ir asmeninius skolininkų mobilių telefonų numerius ir namų adresus !?

     Taip elgtis neleistina. Nežinia kas ir kokiais tikslais gali pasinaudoti paskelbta informacija. Pirmininkas nesivargino ir tiesiog nuskanavęs įdėjo į tinklalapį darbinį iždininko turimą skolininkų sąrašą (su pabraukymais, pataisymais, su privačiais telefonų numeriais, namų adresais).

          Matyt, pirmininkas suprato pasielgęs netinkamai (o gal perskaitė ankstesnius pasisakymus mūsų tinklalapyje tuo klausimu ar šiaip kas davė pastabą), bet tokį sąrašą iš bendrijos tinklalapio jau pašalino.
       Tačiau  mėnesį ar net du neleistinai tinklalapyje buvo paskelbti šių sodininkų asmeniniai telefonų numeriai ir namų adresai: V.Šienogalio, K.Povilionienės, G.Ramanausko, K.Marganavičienės, R.Soran, A.Matjošaitienės ir M.Lepersko - iš viso septynių asmenų.

        Belieka tikėtis, kad niekas nepasinaudojo šia informacija netinkamais tikslais, o pirmininkas, jei suprato savo klaidą, ateity taip nesielgs. 

 
Picture
Spauskite ant protokolo, kad pamatytumėte visu dydžiu.
    2012 02 29 Lapių seniūnijoje įvyko seniūnaičių posėdis. Posėdyje dalyvavo ir Domeikavos nuovados l.e.p. viršininkas  J.Nešvydis bei Lapių apylinkės inspektorius B.Bulanovas.

  Vienas iš svarbių ir visiems rūpimų klausimų buvo nusikalstamumas ir jo prevencija aplinkinėse sodų bendrijose ir kaimuose. 

    Policijos atstovai rekomendavo ir kitoms sodų bendrijoms kurti saugios kaimynystės grupes bei aiškinti gyventojams saugios kaimynystės principus ir jų naudą. Man teko proga trumpai papasakoti apie "Šatijų" sodų bendrijoje veikiančią saugios kaimynystės grupę.
   Tenka pasidžiaugti, kad mūsų sodų bendrijoje nusikalstamumas, lyginant su kitomis sodų bendrijomis, yra nedidelis. Iš dalies tai sąlygoja ir gyventojų budrumas, reagavimas į įtartinus asmenis, mašinas ir pan., t.y. saugios kaimynystės principų taikymas kasdieniniame gyvenime.

    Posėdžiui baigiantis seniūnas atsakė į keletą klausimų, kurių  dažnai klausia "Šatijų" sodininkai:

   
1. Pradėjus tiesti šaligatvį nuo pagrindinės miestelio gatvės link mūsų sodų bendrijos labai susiaurėjo gatvė, yra nepatogu prasilenkti mašinoms. Ar bus kas nors daroma, siekiant praplatinti gatvę?
       Seniūnas Rimantas Stankus paaiškino, kad problema yra pastebėta ir kad yra numatyta toje vietoje platinti gatvę: Šįmet bus platinama pažvyruojant, o kitais metais - uždedant asfalto dangą.

   
2. Išvažiuojant iš sodų bendrijos yra "T" formos sankryža. Anksčiau yra buvę, kad šioje sankryžoje buvo nustatytas kelių ženklais pagrindinis kelias, įvažiuojant į sodų bendriją.Tikslinga būtų sugrąžinti kelių ženklus taip, kad pagrindinis kelias butų tas, kuriuo įvažiuojame ir išvažiuojame iš sodų bendrijos. 
     Seniūnas pritarė tam ir pažadėjo, kad ženklai bus atstatyti, kai tik oro sąlygos leis dirbti žemės kasinėjimo darbus.

  
  3. Dėl idėjos kelių eismo ženklais apriboti automobilių stovėjimą naktimis sodų bendrijoje prie tvenkinio.
       Šiuo klausimu seniūnas suabejojo, ar pakaks policijai argumentų, kad duotų leidimą tokių ženklų įrengimui.

       Argumentų, kad mašinos naktimis prie tvenkinio nestovėtų, yra. Ar yra pakankamai, sunku dabar pasakyti.
       Vienas iš argumentų yra parašytas prie įvažiavimo į sodus: "Privati valda".
       Tuo tarpu kokius argumentus turi automobilių  vairuotojai, kurie naktimis ir vėlyvais vakarais "nakvoja" prie tvenkinio? Čia juk ne poilsio aikštelė, įrengta prie magistralės, ne vieta išgertuvėms ar pan.
      Jei bendruomenė mano, kad įrengti tokius ženklus yra tikslinga, bendruomenė tą turi aiškiai pasakyti. Todėl jūsų komentarai ir nuomonė yra svarbi.
      Svarbu yra ir tai, ką tuo klausimu galvoja sodų bendrijos valdyba, atstovaujanti "Šatijų" sodininkus.
      

    Labai prašome išreikšti savo nuomonę anoniminiu balsavimu. Balsuoti sistema leidžia tik vieną kartą.
 
Picture
      Pirmu svarstomu klausimu pirmininkas Č.Pijoraitis informavo valdybą, kad už dalies laistymo sistemos rekonstrukcijos darbų  projektą ir sąmatų sudarymą  darbus atlikusiai bendrovei UAB "Ekspertika" sumokėjo 2800,-Lt.  Skaitytojams priminsiu, kad apmokėjimo už projektavimo darbus klausimas buvo sprendžiamas praėjusiame  valdybos posėdyje. Balsų dauguma (vienam balsuojant "prieš", vienam susilaikius) tada buvo nutarta sumokėti pirmininko tame posėdyje pasiūlytą 5200,- Lt sumą.
      Taigi, matome, kad pirmininkas rado galimybių susitarti su projektuotojais dėl mažesnės sumos. Už tai galima tik pagirti. Sodų bendrija sutaupė 2400,-Lt.  Derybų dėl projektavimo darbų pradžioje buvo kalbama apie dar didesnę projektavimo darbų kainą - net virš 10 000,- Lt .
      Manau, kad būčiau neteisus sakydamas, kad viešumas lėmė tokį kainų kritimą. Be abejonės, dėl kainų tarėsi ir susitarė pirmininkas. Tačiau šiame procese viešumo dedamoji taip pat atliko savo vaidmenį. Visiškai skirtinga situacija yra, kai aibė skaičių perskaitoma tik visuotinio susirinkimo metu ir automatiniu balsavimu tai patvirtinama ir, - kai skaičiai matomi ir svarstomi nuolat metų bėgyje. Viešumas sudaro prielaidas išleisti mažiau.
      Dėl darbų atlikimo. Priminsiu skaitytojams, kad praėjusiame valdybos posėdyje buvo gauti pasiūlymai iš kelių bendrovių atlikti pradinius rekonstrukcijos darbus (pakeisti vamzdyną nuo
siurblinės iki cisternos - apie 830 metrų). Mažiausia kaina siekė 110 tūkstančių litų.
      Šiame valdybos posėdyje (2012 01 15) pirmininkas pasiūlė darbams atlikti samdyti pagal
patentą dirbantį specialistą (jis teigė preliminariai turintis konkretų tokį žmogų). Tokiu atveju darbų atlikimo kaina būtų apie 80 000,- Lt.  Taigi, lyginant su bendrovių siūlytais variantais būtų sutaupyta apie 30 tūkst. Lt.
      Po šio pasiūlymo pasisakė iždininkas K.Mačiulaitis. Jis informavo valdybą, kad pats atliko medžiagų kainų analizę, pasiskaičiavo darbų sąnaudas ir pasiūlė tą darbą atlikti taip, kad visus darbus organizuos, koordinuos, darbų kokybę stebės ir tikrins jis pats.  Specialiems darbams bus pasitelktas pagal patentą dirbantis specialistas, beje, gyvenantis  sodų bendrijoje. Ir visas šis darbas kainuotų, K.Mačiulaičio paskaičiavimu, apie 50 tūkst. Lt.  Iš esmės pirmininko ir iždininko pasiūlyti darbų atlikimo variantai yra vienodi. Skiriasi tik kaina.
      Gal toks pasiūlymas kai kuriems posėdyje dalyvavusiems žmonėms buvo netikėtas. Vietoj to, kad apsidžiaugti, jog darbus galima atlikti pigiau, iždininkas buvo kai kurių asmenų šiurkščiai užsipultas - kodėl čia jis nori imtis darbų, kurių jam nereikia imtis. Kitaip tariant, toks iždininko pasiūlymas sukėlė kai kurių asmenų pyktį.
      Valdybos narys M.Balsevičius dirba šioje sferoje. Man paklausus, ar tai sudėtingi darbai, ar būtų įmanoma juos atlikti taip, kaip siūlo iždininkas, M.Balsevičius pasakė, kad darbai nesudėtingi ir juos atlikti taip būtų įmanoma. Be to, jis pažadėjo padėti įsigyti darbams reikalingas medžiagas maksimaliai pigiai - kai ką dar pigiau, negu iždininkas turi savo skaičiavimuose.
       Vis tik balsuojant šiuo klausimu, 4 valdybos nariai manė, kad pirmininko variantas geresnis, nors ir 20-30 tūkst. Lt  brangesnis. Kodėl, nežinau. Palieku apie tai pamąstyti ir sugalvoti patiems sodininkams.
       Manau gerai, kad sprendimą šiuo klausimu priims ne valdyba, o visuotinis susirinkimas. Noriu tikėti, kad susirinkimo sprendimai bus labiau racionalūs.
      Posėdyje balsų dauguma buvo nutarta sumokėti iždininkui K.Mačiulaičiui 2141,71 Lt vienkartinį priedą už darbus, kuriuos jis atliko pirminiame vandentiekio renovacijos etape (apie tai šiame tinklalapyje buvo rašyta). Atskaičius mokesčius į rankas liks apie 1600 Lt. Įvertinus reikalingus sumokėti sodros mokesčius sodų bendrijai tai iš viso kainuos apie 2800 Lt.  Iždininkas posėdžio metu savo iniciatyva valdybos narius patikino, kad jis tų gautų pinigų neišleis sau, o panaudos vandentiekio renovacijos reikmėms.
      Sėkmės visiems!


Norėdami pamatyti šio valdybos posėdžio protokolą spauskite nuorodą
http://www.sbsatijai.lt/wp-content/uploads/2012/01/Protokolas-2012-01-15.pdf